تغییر متد تست های آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  تغییر متد تست های آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تغییر متد تست های آزمایشگاه

نام تست : c1q

متد قبلی : RID متد جدید : RID, c1q binding site ارزشهای مرجع : Men : 118 -238 mg/l Women : 118 – ۲۴۴ mg/l تاریخ اجراء : از تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۳