خدمات و امکانات آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  خدمات و امکانات آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

خدمات و امکانات آزمایشگاه

medical_1

 

  • افزایش ساعت کاری پنج شنبه ها تا ۱۷:۳۰
  •  همکاری با آزمایشگاه های آلمان
  • کاهش مدت زمان جواب دهی تست ها
  • جواب دهی اینترنتی
  • جواب دهی با پست و پیک
  • بوفه
  • دستگاه های خود پرداز و کارت خوان