آزمايش خون مخفی درمدفوع در تشخيص سرطان روده بزرگ - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  آزمايش خون مخفی درمدفوع در تشخيص سرطان روده بزرگ - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

آزمايش خون مخفی درمدفوع در تشخيص سرطان روده بزرگ

  • حدود يک گرم از مدفوع را که از 2 نقطه مختلف آن گرفته شده را وارد ظرف مخصوص نمائيد.
  • در صورت خونريزی ازهموروئيد نمونه گرفته نشود.
  • در صورت خونريزی قاعدگی تا متوقف شدن خونريزی نمونه گيری صورت نگيرد.
  • نمونه مدفوع نبايد با ادرار مخلوط شود.
  • اين آزمايش نياز به ناشتائی ندارد.
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری مدفوع را کنترل نمائيد.