آمادگی های لازم برای نمونه گیری - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  آمادگی های لازم برای نمونه گیری - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

آمادگی های لازم برای نمونه گیری

۱-آزمایش خون مخفی درمدفوع در تشخیص سرطان روده بزرگ

۲-انجام تست پرولاکتین

۳-تست اسکاچ، نمونه گیری کرمک (اکسیور)

۴-تست تحمل گلوکز

۵-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

۶-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری ۵ هیدروکسی ایندول استیک اسید (۵HIAA).

۷-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری میکروآلبومین

۸-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری وانیلین ماندلیک اسید (VMA)

۹-جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار

۱۰-جمع آوری ادرار از بیماران سوندی

۱۱-جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقایان )

۱۲-جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

۱۳-جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

۱۴-جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

۱۵-جمع آوری نمونه خلط

۱۶-جمع آوری نمونه مدفوع در تشخیص بیماریهای انگلی و عفونی

۱۷-کشت خون

۱۸-ناشتائی

۱۹-نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

۲۰-نمونه برداری جهت آزمایش PSA

۲۱-نمونه برداری جهت تست های داروئی

۲۲-نمونه خون برای آزمایش Renin

۲۳-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش RBC دیسمورفیک

۲۴-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش پور فیرین

۲۵-نمونه گیری جهت آزمایش ACTH

۲۶-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش شیستوزوما

۲۷-نمونه گیری برای آزمایشهای PCR

۲۸-نمونه گیری برای تست اوروبیلی نوژن

۲۹-نمونه گیری جهت آزمایش آمونیاک

۳۰-نمونه گیری جهت آزمایش اسید لاکتیک

۳۱-نمونه گیری جهت آزمایش هوموسیستئین

۳۲-نمونه گیری خون جهت آزمایش آلدوسترون

۳۳-نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین

۳۴-نمونه گیری خون و ادرار برای آزمایش اسیدهای آمینه

۳۵-نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp

36-راهنمای نمونه گیری آسپیره مغز استخوان

37-شرایط نمونه برداری تناسلی از بانوان

38-مصرف آنتی بیوتیک

39-شرایط نمونه برداری تناسلی از آقایان