استخدام - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  استخدام - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

استخدام

استخدام کارمند پذیرش، دارای مدرک کامپیوتر، ترجیحا آشنا به پذیرش نسخ

تلفن های تماس

از ساعت ۸ تا ۱۳

 

۲۲۶۶۶۵۶۱-۳

داخلی ۱۶۰