انجام تست پرولاکتين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  انجام تست پرولاکتين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

انجام تست پرولاکتين

  • مصرف برخی از داروها سبب افزايش و يا کاهش ميزان پرولاکتين ميشوند . لطفاً با پزشک خود مشورت کنيد .
  • آرامش خود را در طی نمونه برداری حفظ کنيد زيرا ترس و استرس سبب افزايش سطح پرولاکتين ميشوند .
  • ترشح اين هورمون در طی روز متغيير است. نمونه گيری بايد حدود 3-2 ساعت پس از بيدار شدن از خواب شبانه انجام شود .