تست آلرژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  تست آلرژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تست آلرژی

تست آلرژی  (Allergy Explorer) ALEX ®  می تواند در سطح عصاره (Extraction) و سطح ملکولی  (Molecular) و با استفاده از تکنیک Macro array diagnostic بیش از ۲۸۰ آلرژن را شناسایی کند، با توجه به اینکه IgE اختصاصی و IgE total بطور همزمان اندازگیری می شوند.

 

آلرژنهای مورد د استفاده در (Allergy Explorer) ALEX ®  :

– Pollen (Grass ,Tree ,Weed)

– Mites(House Dust Mites& Storage Mites)

– Microorganisms and Spores( Yeast, Moulds)

– Plant Food (Legumes, Cereals, Spices, Fruit, Vegetables, Nuts, Seed)

– Animal Food(Milk ,Egg ,Seafood ,Meat)

– Hymenoptera venoms(Honey Bee venom ,Wasp venom ,Cockroach)

– Animal origin(Pet, Farm animals)

– Latex

– Ficus & Hops

– CCD

قابل توجه است که اکثر آلرژنهای استنشاقی شامل ماهیت ها، گرده علف های هرز، چمن ها و درختان شایع در ایران و همچنین غذاهای آلرژی زا در این پنل وجود دارند .

نمای مولکولی آلرژن ها اطلاعات مرتبط تشخیصی  را در موارد زیر افزایش می دهد :

  • اندیکاسیون ایمونوتراپی اختصاصی
  • بررسی خطر بیماران در مواجه و جلو گیری از واکنشهای شدید آلرژی غذائی
  • اطلاعات ملکولی در رابطه با واکنشهای متقاطع

 

در ضمن این تست دارای Cross-reactive carbohydrate Determinants(CCD) inhibitor  می باشد که باعث اختصاصی بودن بیشتر نتایج می گردد . از نظر بالینی آنتی بادیهائی اهمیت دارند که دارای واکنش متقاطع نباشند(Anti CCD).