تست تحمل گلوکز - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  تست تحمل گلوکز - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تست تحمل گلوکز

تست تحمل گلوکز زمانی منجر به نتايج قابل استفاده ميشود که به شرايط زير توجه شده باشد.

  • حد اقل 10-16 ساعت ناشتائی
  • حد اقل 3 روز بدون محدوديت در رژيم غذائی (حد اقل 150 گرم مواد قندی در روز)
  • حذف داروهای اختلال زا (با نظر پزشک معالج) حد اقل سه روز قبل از انجام تست.
  • انجام تست در حالت نشسته و يا خوابيده .
  • در مورد بانوان ، حد اقل 3 روز بعد از پايان قاعدگی.

   پس از گرفتن نمونه اول جهت تعيين ميزان قند خون ناشتا ، آقايان و خانمهای غير بار دار 75 گرم گلوکز محلول در250تا 300 ميلی ليتر آب را طی 5 دقيقه ميل ميکنند . مقدار گلوکز در کودکان برابر با 75/1 گرم در کيلوگرم وزن بدن (ماکزيمم تا 75 گرم) است .

   تست بين ساعتهای 8 تا 9 صبح انجام ميشود. 120، 60 و 30 دقيقه پس از نوشيدن محلول گلوکز نمونه گيری نوبت دوم صورت ميگيرد . طی مرحله انجام تست لازمست که بيمار در حالت بدنی غيرفعال و بدون استرس قرار داشته باشد .