Aldolase - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Aldolase - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

آلدولاز یا Fructose-1,6-bisphosphat-Aldolase آنزیمی است که فروکتوز  ۱ ، ۶ بیس فسفات را به دو تریوز تجزیه می کند و بخشی از واکنش گلیکولیز را تشکیل می دهد. این آنزیم در حقیقت آنرژی حاصل از تجزیه مواد قندی را در اختیار بافت ماهیچه قرار می دهد. تست آلدولاز جهت تشخیص بیماریهای ماهیچه اسکلت انجام می شود.

ضعف و سستی ماهیچه ممکن است که دارای علل نورولوژی بوده ویا مربوط به خود ماهیچه باشد. میزان آلدولاز در بیماریهای نورولوژی نظیر پولیومیلیت ، اسکلروز مولتیپل طبیعی است ، ولیکن در رابطه با بیماریهای ماهیچه اسکلت مانند دیستروفی ماهیچه افزایش نشان می دهد. بعلاوه افزایش این آنزیم در درماتومیوزیت، مونونوکلئوز عفونی ، در سرطانهای کبد، پانکرآس ، پروستات، انفارکتوس میوکارد و همچنین پولیومیوزیت مشاهده می شود .