Anti-Gliadin deaminated gliadin peptide - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Anti-Gliadin deaminated gliadin peptide - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Anti-Gliadin deaminated gliadin peptide

Anti-Gliadin deamidated gliadin peptide

تستهای تشخیصی سلیاک از یک طرف شامل تشخیص کمی آنتی بادی کلاس IgA بر ضد آنتی ژن Tissue transglutaminase یا tTG در سرم انسانی می شود که بسیار حساس و اختصاصی است و از طرف دیگر آنتی بادی از کلاس IgG و IgA بر علیه گلیادین که غیر اختصاصی و در بسیاری از موارد نتایج مثبت ومنفی کاذب ارائه میدهند. در تست اخیر از گلیادین native بعنوان آنتی ژن استفاده می شود. در مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری  deamidated gliadin یا DGP بعنوان آنتی ژن ، بسیار حساس و با tTG قابل مقایسه است. بنابراین در تشخیص بیماری سلیاک می توان از سه تست بسیار حساس و اختصاصی Anti-tTG ، Anti-Gliadin deamidated gliadin peptide از کلاس IgG و IgA استفاده کرد .