Anti-IA-2A antibodies - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Anti-IA-2A antibodies - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Anti-IA-2A antibodies

Anti-IA-2A antibodies

Insulinoma-Associated-2 Autoantibodies      IA-2A یا

(Protein tyrosine phosphatase-like protein IA2-antibodies)

این آنتی بادیها بر علیه غشاء پروتئینی سلولهای جزایر (ICA512,Tyrosinphosphatase) تولید می شوند و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از موارد دیابت های تیپ ۱ در بدو تشخیص و در ۲ تا ۵% از خویشان درجه ۱ این بیماران قابل تشخیص می باشند . حدود ۶۵% از این افراد ظرف ۵ سال به دیابت دوچار می شوند. دو آنتی بادی IA2 و GAD بندرت بطور هم زمان ظاهر می گردند.

کار برد :

  • تشخیص دیابت تیپ ۱
  • در خویشاوندان درجه ۱ افراد مبتلا به دیابت تیپ ۱