B crosslaps - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  B crosslaps - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

بتا کراس لاپس سرمی (β-Crosslaps)

بتا کراس لاپس سرمی یک تست آزمایشگاهی جهت تشخیص فراگمانهای حاصل از تجزیه گلاژن است . گلاژن حدود ۹۰ در صد از ساختمان ماتریکس استخوان را تشکیل می دهد. مورد استفاده β-Crosslaps تشخیص پوکی استخوان است. در حالیکه اندازه گیری تراکم استخوان حدودا بعد از ۲ سال تغییرات مربوط به پوکی استخوان را نشان می دهد ، β-Crosslaps می تواند پس از ۳ ماه تغییرات متابولیکی استخوان را مشخص کند. بدین ترتیب می توان از β-Crosslaps جهت کنترل درمان(Bisphosphonate, Hormon therapy) استفاده نمود. دیگر موارد کاربرد β-Crosslaps بقرار زیر است:

  • تشخیص افزایش میزان تخریب کلاژن
  • ارزیابی ریسک شکستن استخوان

توجه : نمونه گیری باید همواره در هنگام صبح ، زمان مشابه و در حالت ناشتا انجام شود