Cacitonin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Cacitonin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کالسیتونین یک پپتید هورمون است که توسط سلولهای پارافولیکولار C از غده تیروئید ترشح می شود، که از آن بعنوان یک تومور مارکر اختصاصی و حساس در تشخیص و دیده بانی کارسینوم مدولار تیروئید یا C-cell carcinoma استفاده می گردد .