cyclosporine - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  cyclosporine - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

(سیکلوسپورین) سرکوب کننده ایمنی

متد :

Immunoassay, Manual precipitation – Cobas 6000, E 601 

کاربرد :

از سیکلوسپورین جهت پیش گیری از رد پیوند استفاده می شود.

مسئل بالینی :

این دارو از تغییر پذیری میان فردی و درون فردی و عوارض جانبی بسیار بالائی برخوردار است (Intra- and inter-individual variability ) . لذا میزان مصرف آن بایستی توسط پزشک معالج تعیین و تحت کنترل قرار گیرد.