Erythropoietin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Erythropoietin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Erythropoietin

اریتروپوییتین (EPO) در کلیه ها تولید شده و تولید گلبولهای قرمز بر اساس نیاز بافت های بدن به اکسیژن را تحت کنترل دارد. از تست EPO در موارد زیر استفاده میشود :

  • آنمی نرموسیتیک(Normocytic anemia)
  • آنمی کلیوی (renal anemia)
  • کنترل درمان با EPO