HEV Ab - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  HEV Ab - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

هپاتیت E نوعی التهاب ویروسی کبد است که عامل آن HEV می باشد . از این تست جهت تشخیص کیفی آنتی بادی بر ضد HEV در سرم و پلاسما استفاده می شود .