Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgG and IgM - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgG and IgM - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Mycoplasma pneumoniae Antibodies, IgG and IgM

عفونت با میکوپلاسم سبب بروز سندرم های متعدد نظیر فارنژیت، عفونت تراشه ، برونشیت و پنومونی می شود . حدود ۲۰% از عموم پنومونی ها مربوط به این میگرواورگانیسم می گردد. از این تست جهت تشخیص عفونت با Mycoplasma pneumoniae ، بخصوص در پنومونی های آتیپیک ، بیماریهای حاد دستگاه تنفس، عفونت گوش میانی ، میوکاردیت و پریکاردیت استفاده می شود.