Troponin I - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Troponin I - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تروپونین I پروتئینی است که از ماهیچه قلب و پس از انفارکتوس آزاد میشود .هر چه آسیب ماهیچه قلب بزرگتر باشد، میزان تروپونین I آزاد شده بیشتر خواهد بود. دربین مارکرهای  قلبی تروپونین  بیشترین پایداری  را در خون دارد  (۳ الی ۷ روز) درحالی که مارکر میوگلوبین پس از ۲۴ ساعت و مارکر CK-MB پس از ۳۶ ساعت درخون حذف می گردد.