تعیین موقعیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  تعیین موقعیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی