ثبت شکایات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ثبت شکایات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ثبت شکایات

مراجعه کننده گرامی، لطفا جهت ثبت هر گونه شکایت، از ایمیل زیر استفاده فرمائید

info @ path-lab.com

( از آدرس ایمیل فوق، فاصله های دو طرف @ را حذف نمایید)