جلوگیری از بیماریهای عفونی در ماههای زمستان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جلوگیری از بیماریهای عفونی در ماههای زمستان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی