جمع آوری ادرار از بيماران سوندی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار از بيماران سوندی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار از بيماران سوندی

  • محل خروج ادرار از سوند را با الکل 70% تمیز نمائید.
  • اجازه دهید مقداری از ادرار از راه سوند تخلیه شود .
  • مابقی ادرار را در ظرف استریل ادرار جمع آوری نمائید.
  • هرگز از ادرار جمع آوری شده در داخل کیسه ادراری متصل به سوند برای آزمایش ادرار استفاده ننمائید.
  • مقدار نمونه جمع آوری شده مورد نياز 10 cc می باشد.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی لوله ادرار درج شده باشد.