جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار

  • ظرف مخصوص جمع آوری سیتولوژی ادرار از آزمایشگاه دریافت شود.
  • نمونه اول صبح برای سیتولوژی ادرار مناسب نیست و ادرار اول صبح دور ریخته شود.
  • پس از ۳ الی ۴ ساعت که مجددا احساس دفع ادرار پدید آمد، قطرات ابتدای ادرار را دفع کرده و سپس بدون تماس بدن با ظرف ،باقی ادرار را در ظرف مخصوص ریخته و حداکثر ظرف نیم ساعت به بخش نمونه گیری تحویل داده شود.
  • مقدار نمونه ادرار گرفته شده باید حدود ۸۰ میلی لیتر (حدودا ظرف بطور کامل پر شود ) باشد، بنابراین به میزان کافی مایعات مصرف شود.
  • به دلیل اهمیت فاصله نمونه گیری تا زمان انجام آزمایش، لطفا زمان دقیق گرفتن نمونه را بر روی برچسبی که بر روی ظرف به همین منظور الصاق شده است ثبت نمایید.
  • نمونه را حتما به مسئول نمونه گیری جهت کنترل مجدد زمان ثبت شده تحویل دهید.