جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقايان ) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقايان ) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقايان )

  • دستهای خود را با آب و صابون بشوئيد.
  • مجرای خروج ادرار ونواحی اطراف آنرا بشوئيد.
  • عمل ادرار نمودن را شروع نمائيد.
  • صبر نمائيد که قسمت کمی از ادرار به خارج بريزد.
  • بدون قطع جريان ادرار ، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری بريزيد تا ظرف به ميزان نصف يا حداقل 4/1 آن پر شود (بعبارت ديگر قسمت ميانی ادرار را جمع آوری کنيد).
  • حتما نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری ادرار را کنترل نمائيد.