جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

  • دستهای خود را با آب و صابون بشوئيد.
  • اگر در زمان خونريزی قاعدگی ميباشيد ، جهت جلوگيری از جريان خون از يک تامپون مخصوص استفاده نمائيد.
  • لب های واژن را باز کرده و مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آنرا بشوئيد ، به نحوی که عمل شستشو از جلو به عقب صورت گيرد.
  • عمل ادرار نمودن را شروع نمائيد.
  • صبر نمائيد که قسمت کمی از ادرار به خارج بريزد.
  • بدون قطع جريان ادرار ، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری بريزيد تا ظرف به ميزان نصف يا حداقل 4/1 آن پر شود (بعبارت ديگر قسمت ميانی ادرار را جمع آوری کنيد).
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری ادرار را کنترل نمائيد.