جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری ميکروآلبومين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری ميکروآلبومين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری ميکروآلبومين

روش جمع آوري ادرار 12 ساعته از ساعت 7 شب الي 7 صبح به قرار زير مي باشد :

  • ادرار ساعت 7 شب را دور بريزيد، پس از آن، تا ساعت 7 صبح تمامي ادرار خود را در ظرف جمع آوري کرده و ساعت 7 صبح نيز هرچقدر ادرار داريد در ظرف بريزيد و نمونه را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

توجه : از آنجائيکه حجم ادرار 12 ساعته يک فاکتور اصلي در محاسبه ماده آزمايش است، بنابراين بايد جمع آوري کامل باشد. براي اين منظور مي توان اول در يک ظرف دهان گشاد و تميز ادرار نمود و بلافاصله به کمک قيف آن را به ظرف مخصوص آزمايشگاه منتقل کرد. در ضمن براي اطفالي که هنوز کنترل ادرار ندارند بايد از کيسه هاي مخصوص براي جمع آوري ادرار استفاده نمود.

  • در تمام مدت جمع آوري، ظرف را در يخچال نگهداريد.

در طي اين مدت از فعاليت بدني متوسط و شديد پرهيز کنيد و در صورت داشتن تب، آزمايش را به زمان ديگري موکول کنيد