جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری وانيلين ماندليک اسيد (VMA) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری وانيلين ماندليک اسيد (VMA) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری ادرار 24 ساعت برای اندازگيری وانيلين ماندليک اسيد (VMA)

  • 24 ساعت قبل از جمع آوري ادرار از خوردن موز، شکلات، قهوه، مرکبات ، نوشابه، بستني و شيريني که محتوي وانيل مي باشد و سيگار کشيدن زياد خودداري نمائيد. نوشيدن چای کمرنگ به ميزان کم مانعی ندارد.
  • در زمان جمع آوري ادرار در نوشيدن مايعات زياده روي نفرمائيد و رژيم غذايي عادي روزانه خود را داشته باشيد.
  • نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص جمع آوری نمائيد.
  • ظرف تحويل داده شده حاوی مايع اسيدی نگهدارنده است . لطفا به هيچ وجه به آن دست نزده و دورنريزيد .
  • طرز جمع آوري ادرار: بيمار در ساعت معيني ادرار کرده و آن را دور مي ريزد و دقيقا از اين ساعت جمع آوري ادرار 24 ساعته شروع مي شود و تمام دفعات ادرار بطور کامل تا 24 ساعت بايد در ظرف مخصوص آزمايشگاه ريخته شود و درست سر ساعتي هم که روز قبل ادرار را دور ريخته است بايد ادرار کند و آن را در ظرف مخصوص آزمايشگاه بريزد. مثال : سر ساعت 7 صبح مثانه را خالي کرده، ادرار را دور مي ريزيم. از اين ساعت به بعد تمام دفعات ادرار تا 24 ساعت بطور کامل جمع آوري مي شود و ادرار ساعت 7 صبح فردا نيز در ظرف مخصوص آزمايشگاه ريخته مي شود. به هيچ وجه بطور مستقيم در ظرف ادرار نکنيد، چون امکان ترشح مواد اسيدی درون ظرف به پوست وجود دارد.جهت جمع آوری ادرارمصرف مايعات به ميزان معمول انجام گردد.
  • ادرار هرچه زودتر بايد به آزمايشگاه تحويل شود و در صورت تاخير بهتر است در يخچال نگهداري گردد. ( حداکثر يک روز )