جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

نمونه برداری بهتر است که پس از استحمام کودک وبصورت زير انجام شود .

  • ناحيه تناسلی طفل را تميز نمائيد و اجازه دهيد که خشک شود.
  • کيسه مخصوص جمع آوری ادرار (Urine bag) را بطور محکم به ناحيه تناسلی کودک بچسبانيد
  • پس از ادرار کردن بداخل کيسه جمع آوری ، درب کيسه را ببنديد
  • توجه داشته باشيد که برچسب کيسه جمع آوری ادرار ، حاوی نام ونام خانوادگی ، بارکد و تاريخ و زمان جمع آوری ، چسبانده شده باشد