جمع آوری نمونه خلط - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری نمونه خلط - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری نمونه خلط

نمونه صبحگاهی مناسب ترين نمونه است .

  • نفسی عميق کشيده و سپس با سرفه عميق خلط را بدرون ظرف مخصوص وارد کنيد.
  • حتی المقدور از مخلوط شدن آب دهان با خلط جلوگيری کنيد.
  • حد اقل حجم نمونه مورد نياز 2 ميلی ليتر است .
  • درب ظرف را ببنديد و مشخصات خود را که بر روی درب ظرف قيد شده کنترل نمائيد .

   نمونه را سريعا تحويل آزمايشگاه دهيد .