جمع آوری نمونه مدفوع در تشخيص بيماريهای انگلی و عفونی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری نمونه مدفوع در تشخيص بيماريهای انگلی و عفونی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری نمونه مدفوع در تشخيص بيماريهای انگلی و عفونی

لطفاً به نکات زير توجه فرمائيد.

  • جهت جلوگيری از مخلوط شدن ادرار با مدفوع ، مثانه خود را تخليه نمائيد.
  • ظرف يکبار مصرف جمع آوری مدفوع را از جهت محکم بودن درب آن چک نمائيد.
  • مشخصات خود را با مشخصات بر چسب مقايسه نمائيد .
  • در صورتيکه مدفوع حامل قسمتهای خونی ، موکوس و يا
  • نمونه رادر اسرع وقت به آزمايشگاه تحويل دهيد .

آزمايش مدفوع نياز به ناشتائی ندارد.