دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

دریافت جواب از وب سایت

لطفا قبل از استفاده از سیستم دریافت جواب، راهنمای سیستم را مطالعه فرمایید.

-گزارش های مربوط به بخش پاتولوژی، سیتولوژی و ایمونوهیستوشیمی در این سیستم موجود نیست.

-گزارش های مربوط به تست های های زیر، به دلیل نیاز به چاپ رنگی، و احتمال نبود امکان پرینت رنگی توسط مراجعین محترم، باید به صورت حضوری یا ارسال توسط پیک دریافت شود.

Urine Protein Capillary Electrophoresis

Serum Protein Electrophoresis

Double Marker

Triple Marker

Quad Marker

Alpha Fetoprotein

Allergy

ANA Profile

Sperm Analysis

لینک 1 ورود به سیستم

لینک 2 ورود به سیستم

 

در صورت عدم موفقیت به استفاده از لینک های فوق، لطفا پس از مطالعه راهنمای سیستم، یه قسمت دریافت جواب با ایمیل مراجعه فرمایید.