فهرست الفبایی اندیکاسیون 98 - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  فهرست الفبایی اندیکاسیون 98 - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

فهرست الفبایی اندیکاسیون 98

نام تستتوضیحات 
1.25OH ویتامین د

آماده سازی بیمار:نمونه گیری در هنگام صبح و در حالت ناشتا.
در بیماران تحت درمان دیالیز، نمونه گیری قبل از دیالیز انجام شود.
کاربرد بالینی: بررسی هیپرکالسمی در:
- سارکوئیدوز، توبرکولوز و سایر بیماریهای گرانولوماتوز
- کنترل درمان با ویتامین D
- احتمال مسمومیت با ویتامین D
- هیپرکالسی اوری بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه: 1میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش:
نارسائی کلیه، سندرم نفروتیک، راشیتیسم وابسته به ویتامین D،
هیپوپاراتیروئیدیسم، پسودوهیپوپاراتیروئیدیسم،
پرکاری تیروئید، مسمومیت با کادمیوم، اوستئوپوروز.
افزایش:
افزایش متابولیسم ویتامین D در : حاملگی، سنین رشد، هیپرپاراتیروئیدیسم، سارکوئیدوز، توبرکولوز، پس از پیوند کلیه
17OH پروژسترون
آماده سازی بیمار: بعلت نوسانات زياد در طی روز و همچنين سيکل ماهانه ،
لازم است که خون گيری در حدود 8 صبح و طی فاز فوليکولار انجام شود.
کاربرد بالینی: احتمال نقص 21hydoxylase
(سندرم آدرنوژنيتال)
نوع و حجم نمونه : 0.5میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود .
تفسیر:افزايش ‎17-OH Progesterone در هيپرپلازی ادرنال ارثی،
کمبود ‎21-hydoxylase (سندرم ادرنوژنيتال) و Late onset 21-hydoxylase deficiency مشاهده میشود.
25OH ویتامین د
آماده سازی بیمار: تشخيص کمبود ويتامين D بخصوص در فصول کاهش نور خورشيد
(پائيز و زمستان)
اهميت بيشتری دارد.
نمونه گیری در حالت ناشتا صورت گیرد. نمونه گیری در بیماران تحت درمان دیالیز قبل
از دیالیز انجام شود.
کاربرد بالینی:کمبود جذب روده ای
- افزايش متابوليسم
( باربيتوراتها و داروهای ديگر)
- افزايش هدر رفتن (دياليز)
- اختلال در متابوليسم کلسيم
- کاهش تراکم استخوان
- هیپوکالسمی، هیپو فسفاتمی، هیپوکالسی اوری، بالا بودن میزان فسفاتاز قلیائی
- کمبود میزان املاح استخوان
- احتمال مسمومیت با ویتامین D
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم و یا پلاسما
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: کاهش25OH ویتامین د:
- در موارد : کمبود نور خورشيد،
- کمبود جذب روده ای
( سندرم بدی جذب، سيروز صفراوی ، نارسائی پانکرآس)،
- افزايش متابوليسم ويتامين D ( باربيتوراتها، داروهای ضد صرع) ،
- هدر رفتن ويتامين D
( نارسائی کليه ، دياليز ، سندرم نفروتيک).
5HIAA,Screeningآماده سازی بیمار:نمونه ادرار 24 ساعته با نگه دارنده اسید كلريدريك. 3
روز قبل از جمع آوری ادرار از مواد زير استفاده نشود:
آناناس ، بادمجان، آوکادو، موز، انواع هندوانه و خربزه، گوجه، گوجه فرنگی،گردو، انواع آلو.
قطع داروهای زیر با موافقت پزشک معالج:
Chlorpromazin,Mephenesincarbonate Methocarbamol,Paracetamol,ASS
کاربرد بالینی: تشخيص کارسينوئيد
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار 24 ساعته
متد:Qualitative
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود.
تفسیر: از تست ‎5 HIAA جهت تشخيص کارسينوئيد استفاده می شود.
ABO Blood Group, RH and DU factorآماده سازی بیمار: برای تعیین گروه خون به یک لوله خون جداگانه مورد نیاز است
که با نام ، نام خانوادگی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.
کاربرد بالینی:
- آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
- آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
- آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بار داری
نوع و حجم نمونه: 3 میلی لیتر لخته
متد:Cell typing and Sero Typing
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
Abscessمتد:Direct Smear+ Culture
ACEآماده سازی بیمار:جهت انجام آزمايش می توان از سرم و يا هپارين پلاسما استفاده کرد
بایستیEnalapril و Captopril نظير ACE-Inhibitor پلاسما قابل استفاده نيست.
داروهای EDTA با نظر پزشک معالج چهار هفته قبل قطع شوند.
در غير اين صورت نتايج آزمايش کمتر از ميزان حقيقی خواهد بود.
کاربرد بالینی:تشخيص و کنترل روند سارکوئيدوز
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:(Enzymatic(FAPGG
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: افزايش ACE در گرانولومها نظيرInterstitial pneumonitis, Sarcoidosis Berylliosis
و Histiocytosis X
که حامل ماکروفازهای فعال شده می باشند، ناشی می شود .
Acid Phosphataseآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:احتمال تومور استخوان و یا متاستاز، بيماری گوشه
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry PNPP IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: فسفاتاز اسيدی شامل عموم فسفاتازهائی می شود که حد اکثر فعاليت آنزيمی آنها در pH<7 قرار دارد.
بنابراين فسفاتاز اسيدی اندازه گيری شده در سرم مخلوطی از انزيمها است
که بيشتر در پلاکت ها، گلبولهای قرمز، استخوان، سلولهای رتيکولو آندوتل و پروستات يافت می شوند.
از بين اين گروه از فسفاتازهای اسيدی 2 دسته آنزيم يعنی فسفاتاز پلاکت ها
و فسفاتاز پروستات از قابليت خنثی شدن توسط تارتارات بر خوردار می باشند.
افزايش فسفاتاز اسيدی (تارتارات) از انديکاتورهای کارسينوم پروستات و بيماريهای سيستم اسکلت و سيستم رتيکولوآندوتليال محسوب می شوند.
ACTHآماده سازی بیمار:
- در شرايط استرس و عادت ماهانه ترشح ACTH افزايش پيدا می کند.
- نمونه برداری ساعت 8 صبح و ناشتا صورت گیرد.
کاربرد بالینی: - بررسی عملکرد غده فوق کليوی
(M.Addison,M Cushing)
Ectopic ACTH Production-bronchial carcinoma
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیترEDTA پلاسما
متد:CLIA/ECL
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: افزايش در موارد نارسائی غده فوق کليوی (M.Addison)
کاهش در M.Cushing
توجه: افزايش در شرايط بارداری، عادت ماهانه و استرس .
Actinomycet متد:Direct Smear+ Culture
Addis count random به Addis count.12 hrs مراجعه شود.
Addis count.12 hrsآماده سازی بیمار: ندارد.
کاربرد بالینی:احتمال بیماریهای التهابی کلیه و مجاری ادرار، بخصوص در صورت نرمال بودن
تعداد سلول در سدیمان ادرار.
نوع و حجم نمونه: ادرار 12 ساعت ( به طرز جمع آوری و در ظرف مخصوص توجه شود)
متد: مشاهده با لام نئوبار
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر: از این تست بمنظور انداز گیری کمی میکروهماتوری استفاده می شود
Albumin آماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: کنترل روند بيماريهای حاد کبد
کنترل روند سيروز کبد
بررسی علل ادم و تورم
نوع و حجم نمونه :0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry -Bromcresol Green
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: علل کاهش ميزان آلبومين :
-کاهش سنتز در موارد اختلال در عمل کبد
-تغذيه بدون پروتئين
-سپسی و شوک
-هدر رفتن آلبومين (ادم، آسيت، سندرم نفروتيک، سوختگی، انتروپانی های اکسودائی، واکنش فاز حاد)
-حاملگی و اختلال مادر زادی در سنتز آلبومين
Albumin+microAlbumin- CSFآماده سازی بیمار: مایع نخاع و سرم بایستی همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
کاربرد بالینی: بررسی سد خون/مایع نخاع
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:Immuno Turbidimetric
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتیجه آزمایش باید همواره با توجه به میزان آلبومین در سرم صورت گیرد.
Albumin+microAlbumin- Urineآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: تشخیص و کنترل روند نفروپاتی های دیابتی و پرفشاری خون، بررسی پروتئین اوری
نوع و حجم نمونه: یک میلی لیتر از ادرار دوم صبحگاهی
متد: Immuno Turbidimetric
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر: باید 2 نوع آلبومین اوری یعنی میکرو و ماکرو آلبومین اوری را از یکدیگر تشخیص داد.
تشخیص آلبومین در ادرار نشانگر اختلال در فیلتراسیون گلومرولی محسوب می شود. در صورت مثبت بودن آلبومین در ادرار باید به انجام الکتروفورز پروتئین های ادرار مبادرت ورزید
Aldolaseآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص افتراقی بيماريهای ماهيچه
نوع و حجم نمونه : 0.5 میلی لیتر سرم
متد:F – 1,6 – DP Enzymatic
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر: افزايش ميزان آلدولاز در موارد زير مشاهده می شود :
-ديستروفی ماهيچه
-رابدوميوليز
-درماتوميوزيت، پلی ميوزيت
-تريشينوز
-هپاتيت حاد و بيماريهای ديگر کبد
-انفارکتوس ميوکارد
-کارسينوم پروستات
-پانکرآتيت هموراژيک
Aldosterone-Renin-ratioآماده سازی بیمار:در موارد مشکوک به هیپر آلدسترونیسم بایدنسبت
آلدوسترون به رنین یا ARR را تعین نمود.
قبل از انجام آزمایش باید با نظر پزشک معالج داروهای Spironolacton، Epierenon،
داروهای ضد حاملگی حاوی drospiren وTriamterenو Amilorid را قطع کرد،
زیرا این داروها برای مدت قابل توجهی بر میزان ARR اثر گذارند.
از جمله داروهای ضد فشار خون که می توانند طی این زمان مورد استفاده قرار گیرند،
می توان به آلفا بلوکرها وآنتاگونیست های کلسیم ، نظیر Verapamil، استفاده کرد.
بعلاوه لازم است که قبل از تعیین ARR، میزان پتاسیم در حد طبیعی قرار داشته باشد.
مسئله مهم دیگر دادن رژیم غذائی، با توجه به میزان نمک در آن ، است.
نمونه گیری باید در ساعات قبل از ظهر، تقریبا 2 ساعت پس از برخواستن از خواب،
در حالت نشسته و پس از 15 دقیقه آرامش، انجام شود.
کاربردبالینی: تشخیص هیپرآلدوسترونیسم
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر پلاسما فریز شده
متد:Calculation
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: بالا بودن ARR نشانی از هیپرآلدوسترونیسم محسوب می شود.
در صورتی که نتایج آزمایش راهگشا نباشد، لازمست که داروهای ضد فشار خون
مورد استفاده بیمار مجددا مورد بررسی
وتغییر قرار گرفته و سپس به تکرار آزمایش مبادرت ورزید.
Aldosterone, serum, EDTA Plasmaآماده سازی بیمار: نمونه گيری قبل از ظهر و تقريبا 2 ساعت
پس از برخواستن از خواب ( و یا بنا به دستور پزشک)
و پس از 5 تا 15 دقيقه آرامش ، انجام شود.
در صورت امکان و با نظر پزشک معالج :
8 ساعت قبل از نمونه گيری دارو های ضد فشار خون قطع شوند.
4 هفته قبل از نمونه گيری داروهای Aldosterone antagonists قطع شوند
کاربردبالینی:تشخيص و کنترل روند Hyper- and Hypoaldosteronism.
در موارد احتمال Hypoaldosteronismپيشنهاد می شود ،
که نسبت آلدوسترون به رنين (Aldosterone-Renin-Ratio/ARR) تعيين شود.
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد: CLIA/EIA/CLIA-Ids
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:
افزايش آلدوسترون در موارد زير مشاهده می شود:
- Hyperaldosteronism
- تومورهای توليد کننده آلدوسترون
- هيپرپلازی قشری غده فوق کليوی
- تومورهای توليد کننده رنين
هيپرتونی بدخيم
بارداری
کاهش آلدوسترون در موارد زير مشاهده می شود:
Hypoaldosteronism
Hypopituitarism
Aldosterone urine 24hآماده سازی بیمار: در صورت امکان و با نظر پزشک معالج :
8 ساعت قبل از نمونه گيری دارو های ضد فشار خون قطع شوند.
4 هفته قبل از نمونه گيری داروهای Aldosterone antagonists قطع شوند
در طی جمع آوری ادرار زمان کافی برای استراحت در نظر گرفته شود.
کاربرد بالینی: Hyperaldosteronism
نوع و حجم نمونه: ادرار 24 ساعته
متد: EIA/CLIA
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: افزايش دفع آلدوسترون در ادرار در Hyperaldosteronism مشاهده می شود.
Alkaline phosphataseآماده سازی بیمار: نمونه گيری پس از حدود 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روند بيماريهای کبد، مجاری صفرا و استخوان
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:Photometry IFCC
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: افزايش الکالن فسفاتاز در موارد زير مشاهده می شود:
- کلستاز
- کلانژيو کارسينوما
- کارسينوم سلولهای کبدی
- متاستازهای استخوان و کبد
- M.Paget-Ostitis deformans
- هيپرپاراتيروئيديسم
- هپاتيت حاد و مزمن
- هپاتيت الکلی
- pbc-primary biliary cirrhosis
- شکستگی استخوان
- کمبود ويتامين D
- ديابت
- پرکاری تيروئيد
- بيماری کرون (M.Crohn)
- اثر برخی داروها
Allergy test,quantitativeآماده سازی بیمار: ندارد
کاربردبالینی: تشخیص آلرژی: Food, Respiratory, pediatric And mixed panels
نوع و حجم نمونه : 0.5 میلی لیتر سرم
متد: RIDA q-Lline- Immuno blot
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
Alpha 1- Antitrypsinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:کمبود مادر زادی Alpha 1- Antitrypsin
هپاتيت با علت نامعلوم در کودکان / شيرخواران
آمفيزم ريه در بزرگسالان
هپاتيت/سيروز کبدی بدون علت معلوم در بزرگسالان
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Nephelometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در صورت وجود علائم بالینی دال بر کمبود Alpha 1- Antitrypsin و نرمال بودن جواب آزمايش، لازم است که نسبت به انجام تستهای ژنتيک مولکولی اقدام شود.
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد که اين آنزيم يکی از پروتئين های فاز حاد است
و توليد آن در موارد وجود واکنشهای التهابی افزايش پيدا می کند .
اين امر سبب نتيجه نرمال کاذب می شود.
Alpha-1- Fetoprotein آماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص کارسينوم هپاتوسلولار
تومورهای ژرمينال (بيضه ، تخمدان و تومورهای اکسترا گونادال)
بطور محدود در سيروز کبد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در بيماريهای بد خيم:
- تومورهای معده و روده
- کارسينوم هپاتوسلولار
- تومورهای ژرمينال
افزايش در بيماريهای خوش خيم:
- بيماريهای کبد و مجاری صفرا مانند هپاتيت حاد و مزمن، سيروز کبد
طول نيمه عمر AFP حدود 5 روز است.
Alpha Heavy Chain, Qualitativeآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:اسهال مزمن همراه با درد شکم، کم شدن وزن،
بدی جذب و انتروپاتی ناشی از هدر رفتن پروتئین
(digestive form of α-HCD)
Respiratory form of α-HCD
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoelectrophoresis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:موارد مشکوک به α-HCD باید توسط immunohistochemistry مورد تایید قرار گیرند.
Amino Acids, plasma آماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص بيماريهای متابوليکی و اختلال در متابوليسم اسيدهای آمينه
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیترترجیحا پلاسمای هپارینه یا سرم
متد:HPLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بر اساس هر يک از اختلالات متابوليکی ، افزايش يک اسيد آمينه
و يا گروهی از آنها در سرم و يا ادرار مشاهده می شود.
Amino Acids, Urine,Qualitativeآماده سازی بیمار:نمونه باید در حالت ناشتا گرفته شود. مدت زمان ناشتایی
با هماهنگی بخش با توجه به سن بیمار تعیین می گردد.
کاربرد بالینی:اختلالات ژنتيکی در متابوليسم اسيدهای آمينه ،
ذخيره اسيدهای آمينه و يا ترانسپورت اسيدهای آمينه
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:TLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بر اساس هر يک از اختلالات متابوليکی ، افزايش يک اسيد آمينه
و يا گروهی از آنها در ادرار مشاهده می شود.
Ammonia, Plasma آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بررسی اختلالات نورو ماسکولار و مغزی در:
هپاتوپاتی ها( سيروز کبد، آسيب شديد سلولهای کبد)
شيمی درمانی
درمان با والپروئيک اسيد
بررسی تشنج بعلل نامعلوم و يا کما
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسما با ضد انعقاد EDTA بدون همولیز
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش آمونياک در موارد زير مشاهده می شود:
- انسفالوپاتی هپاتيک در موارد آسيب پارانشيم کبد به علل مختلف
- شيمی درمانی های دوز
- مولتيپل ميلوما
- سندرم Reye
- درمان با والپروئيک اسيد
- عفونت مجاری ادرار در رابطه با آنومالی مجاری ادرار
- هيپرآمونمی مادر زادی
- عفونت ها
- هيپوکالمی
- اوردوز ديئورتيک ها
Amniotic Fluid bilirubinآماده سازی بیمار:نمونه گرفته شده باید از پرتو نور محافظت شده و
در حرارت 2 تا8 درجه سانتی گراد به
آزمایشگاه ارائه شود.
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند Erythroblastosis fetalis
در موارد ناسازگاری خونی مادر با
جنین(ناسازگاری Rh ) و تخمین شدت بیماری .
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر مایع آمونیوتیک
متد:Spectrophotometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حدود 96% از موارد ناسازگاری خونی بین مادر و جنین
(Erythroblastosis) مربوط به ناسازگاری Rh و
حدود 2 درصد مربوط به آنتی ژنهای دیگر نظیر سیستم ABO می شود.
Amoeba, Stoolآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص Entamoeba histolytica-trophozoite
انتقال از طریق دهان توسط مواد غذائی آلوده، آب آشامیدنی و تماس مستقیم
با فرد بیمار.
دوره کمون چند روز تا چند سال است ( اغلب 2 تا 4 هفته)
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Wet mount
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Amylase, serum آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روند پانکرآتيت و پاروتيد
بررسی اختلالات بالای شکم
کارسينوم پانکرآس
کنترل Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography
ERCP
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic-IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کمال مطلوب حساسيت تشخيصی پانکرآتيت حاد توسط اين تست
حدود 5 تا 10 ساعت
پس از شروع علائم حاد در ناحيه بالای شکم است.
اندازه گيری ليپاز به افزايش حساسيت تشخيصی کمک می کند.
در موارد پانکرآتيت مزمن ، افزايش آميلاز نشانگر يک بازگشت است.
افزايش آميلاز در موارد زير مشاهده می شود:
- پانکرآتيت
- پاروتيت
- نارسائی کليه
- هپاتيت
- ايدز
- ماکروآميلاز
طول نيمه عمر آميلاز حدود 9 تا 18 ساعت است.
Amylase,urine Random آماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: هيپر آميلازمی مزمن
احتمال ماکروآميلازمی
نارسائی کليه
نفروپاتی ديابتيک
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر ادرار رندوم
متد: Enzymatic-IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: پانکرآتيت حاد و مزمن
ماکروآميلازمی: طبيعی بودن آميلاز در ادرار و بالا بودن آن در سرم.
پاروتيت
ANA-IgGآماده سازی بیمار:
کاربرد بالینی:بيماريهای کلاژن
Rheumtoid Arthritis
Autoimmune Hepatitis
PBC-Primary Biliary Cirrhosis
بيماريهای اتو ايمون
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ANA ممکن است در تيترهای پائين ( <1:400) در افراد سالم
و بصورت گذرا در بيماريهای مختلف،
بخصوص بيماريهای عفونی مشاهده شود.
در صد فرکانس نتايج مثبت در بيماريهای مختلف :
SLE فعال 95-100%
SLE غير فعال 80-100%
LE ناشی از داروها 95%
MCTD 100%
اسکلروز سيستميک 85-95%
Poly-/Dermatomyositis‎‏30-%50
Sjögren syndrom ‏70-%80
Rheumatoid Arthritis ‏%40-20
هپاتيت مزمن فعال 20-40%
Anaerobic متد:Direct Smear+ Culture
Anal Swabمتد:Direct Smear+ Culture
ANCA (P,C)IgGآماده سازی بیمار:
کاربرد بالینی:گرانولوماتوز وگنر
rapid progressive Glomerulonephritis
Panarteriitis, microscopic Polyarteriitis, Churg-Strauss-Syndrom واسکوليت ها
Rheumatoid Arthritis
Colitits ulcerosa
M. Crohn
Primary sclerosing Cholangitis-PSC
بيماريهای اتوايمون کبد
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: وابسته است به fluorescence pattern در تست IFT و
نتايج حاصل از تستهای تاييد کننده مونواسپسيفيک (نظير MPO و PR3)
Androstenedioneآماده سازی بیمار:نمونه گيری در زنان يک هفته قبل و يا بعد از عادت ماهانه
کاربرد بالینی:Androstendione یک آندروژن است که بعنوان یک ترکیب بینابینی
در تخمدانها
و بخش قشری غده فوق کلیوی تولید می شود
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش Androstenedione در موارد زير مشاهده می شود:
- هيرزوتيسم و ويريليسم در زنان
- تخمدان پلی کيستيک
- تومورهای غده فوق کيه توليد کننده آندروژن
- هيپرپلازی مادرزادی بخش قشری غده فوق کليه
- سندرم آدرنوژنيتال
- سندرم کوشينگ ( ناشی از ACTH)
کاهش Androstenedione در موارد زير مشاهده می شود:
- نارسائی بخش قشری غده فوق کليوی
- نارسائی تخمدانها
- بعد از منوپوز
- آنمی داسی شکل
- درمان با کورتيکواسترئيدها
- درمان با Clomifen
Anti - Acetylcholin Receptor IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص مياستنی گراو و کنترل روند آن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حساسيت اين تست در تشخيص مياستنی گراو 95% است
Anti-Aquaporin-4 Antibody آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: نوروميليت اپتيکا (NMO)
تشخيص افتراقی اسکلروز مولتيپل
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Anti - B2- Glycoprotein- IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: انسداد عروق ( وريدی و شريانی، سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti - B2- Glycoprotein-IgG در موارد زير مشاهده می شود:
- آننی فسفوليپيد اوليه
- آنتی فسفولپپيد ثانويه
( در کلاژنوزها)
Anti-B2-Glycoprotein-IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: انسداد عروق ( وريدی و شريانی، سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti - B2- Glycoprotein -IgMدر موارد زير مشاهده می شود:
- آننی فسفوليپيد اوليه
- آنتی فسفولپپيد ثانويه
( در کلاژنوزها)
Anti - Borrelia CSFآماده سازی بیمار:آزمایش همزمان مایع نخاع و سرم لازم است.
بعلاوه نسبت آلبومین مایع نخاع/سرم
و همچنین IgG مایع نخاع/ سرم مورد نیاز است.
پنجره تشخیصی درموارد بیماریهای حاد سلسله اعصاب مرکزی و
در رابطه با تشخیص Intrathecal IgG
حدود 7 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی: تشخیص سنتز Intrathecal IgG در رابطه با Neuroborreliosis
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم و 1 میلی لیتر مایع نخاع
متد: CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش اندکس نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادیIntrathecal IgG محسوب می شود.
سنتز آنتی بادی Intrathecal ممکن است که پس از درمان کامل عفونت نیز بمدت چندین ماه
تا چندین سال باقی بماند.
Anti - Borrelia-IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص و کنترل روند عفونت بورليا در مراحل مختلف بيماری:
مرحله 1(چند روز تا چند هفته):
- اريتم ميگرانس، فلج فاسيال
مرحله 2 (چند هفته تا چند ماه):
- اريتم مولتيل
- لنفوسيتوم
- کارديت
- مننزيت
- مننژوانسفاليت ويا راديکوليت
مرحله 3 (بعد از چند سال):
- آرتريت
- آکرودرماتيت مزمن آتروفيک
- آنسفالوميليت مزمن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیترسرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتيجه مثبت آنتی بادی بايد توسط IgG-Westernblot تاييد شود.
توليد آنتی بادی وابسته به مرحله بيماری است :
- مرحله 1 : حدود 50%
- مرحله 2: حدود 70%
- مرحله3: حدود 90%
پس از درمان موفق عفونت ممکن است که آنتی بادی تا مدت های طولانی قابل تشخيص بماند .
Anti - Borrelia-IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص و کنترل روند عفونت بورليا در مراحل مختلف بيماری:
مرحله 1(چند روز تا چند هفته):
- اريتم ميگرانس، فلج فاسيال
مرحله 2 (چند هفته تا چند ماه):
- اريتم مولتيل
- لنفوسيتوم
- کارديت
- مننزيت
- مننژوانسفاليت ويا راديکوليت
مرحله 3 (بعد از چند سال):
- آرتريت
- آکرودرماتيت مزمن آتروفيک
آنسفالوميليت مزمن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتيجه مثبت تست بايد توسط IgM-Westernblot تاييد شود.
- آنتی بادی از کلاس IgM در شروع بيماری(حدود 50% در مرحله 1 ) مشاهده می شود.
- در موارد عفونت سفليس فعال ممکن است که نتيجه تست مذکور بطور کاذب مثبت باشد ( cross reaction)
- پس از درمان موفق، ممکن است که آنتی بادی برای مدت طولانی مثبت بماند.
Anti - Brucella-IgGآماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون عفونت بسيار متغيير و بطور متوسط 2 تا 3 هفته است
کاربرد بالینی:احتمال ابتلاء با بيماری Bang يا بروسلوز بر اساس شرح حال بيمار:
- پس از مسافرت
- استفاده از شير و لبنيات خام
- ريسک شغلی
علائم بالينی:
- سرفه خشک
- عرق شبانه
- آلترالژی
- کم شدن وزن
- درد ماهيچه
- تب مواج
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا، سروکانورژن و يا افزايش قابل توجه تيتر آنتی بادی نشانگر يک عفونت فعال است.
cross reaction
با Yercinia و E.Coli ممکن است. انجام همزمان آنتی بادی از کلاس IgM و IgG ، بخصوص در موارديکه
تيتر آنتی بادی پائين است ،
به تشخيص عفونت تازه و يا در گذشته کمک می کند.
Anti - Brucella-IgMآماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون عفونت بسيار متغيير و بطور متوسط 2 تا 3 هفته است
کاربرد بالینی:احتمال ابتلاء با بيماری Bang يا بروسلوز بر اساس شرح حال بيمار:
- پس از مسافرت
- استفاده از شير و لبنيات خام
- ريسک شغلی
علائم بالينی:
- سرفه خشک
- عرق شبانه
- آلترالژی
- کم شدن وزن
- درد ماهيچه
تب مواج
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا، سروکانورژن و يا افزايش قابل توجه تيتر آنتی بادی نشانگر يک عفونت فعال است.
cross reaction با Yercinia و E.Coli ممکن است. انجام همزمان آنتی بادی از کلاس IgM و IgG ، بخصوص در موارديکه تيتر آنتی بادی پائين است،به تشخيص عفونت تازه و يا در گذشته کمک می کند.
Anti - Cardiolipin-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: انسداد وريدی و يا شريانی( سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: بيماريهای اتو ايميون
بيماريهای کلاژن
ترومبوفيلی/ سندرم آنتی فسفوليپيد
(+ Lupusantiquagulant )
ترمبوز وريدی و شريانی
سقط جنين مکرر
Anti - Cardiolipin IgG ممکن است که بندرت در افراد سالم ديده شود.
Anti - Cardiolipin -IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: انسداد وريدی و يا شريانی (سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: بيماريهای اتو ايميون
بيماريهای کلاژن
ترومبوفيلی/ سندرم آنتی فسفوليپيد
(+ Lupusantiquagulant )
ترمبوز وريدی و شريانی
سقط جنين مکرر
Anti - Cardiolipin IgG ممکن است که بندرت در افراد سالم ديده شود
Anti -C1q Antibodyآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:C1q Ab در رابطه با بيماريهای اتو ايمون و بيماری های کليوی مشاهده می شود.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis Syndrome 100 %
- up to 60 %:SLE
- up to 80 %:Lupus nephritis
- اندازه گيری سريال در رابطه با درمان سرکوبگر لوپوس
- حد اکثر تيتر آنتی بادی در Lupus nephritis فعال مشاهده می شود
- C1q Ab ارزش پيشگوئی کننده گی در رابطه با عود Lupus nephritis دارد.
Anti-CCP-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص آرتريت روماتوئيد (RA)
تشخيص افتراقی کلاژنوزها ، همراه با آرتريت SLE,Sjögren-syndrome
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حساسيت تشخيصی برای RA حدود 80 % و ويژگی آن حدود 90 % است.
در صورت مثبت بودن همزمان روماتوئيد فاکتور (RF) ، ارزش پيشگويانه تست حدود91 % است
Anti-Centromere Antibodies
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: اسکلرودرمی
سندرم CREST
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:اتو آنتی بادی از کلاس IgG در موارد زير مشاهده می شود:
- سندرم CREST در حدود 80 % از موارد
- اسکلرودرمی در 40- 25% از موارد
Anti - Chlamydia trachomatis-IgA
آماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است .
کاربرد بالینی:احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير:
Urethritis,Adnexitis,Prostatitis
Cervicitis,Salpingitis, reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiter
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti-Chlamydia trachomatis-IgA با تيتر قابل توجه در موارد عفونت فعال مشاهده می شود
آنتی بادی از کلاس IgA ممکن است که تا چند ماه پس از عفونت قابل تشخيص بماند.
عفونتهای موضعی ممکن است که سبب ظهور آنتی بادی در سرم نشوند. در صورت لزوم بهتر است که از روش
کشت ميکرواورگانيسم و يا PCR استفاده شود.
Anti - Chlamydia trachomatis-IgG آماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است .
کاربرد بالینی:احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير:
Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis
,Salpingitis and reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom,Conjunctivitis,M.Reiter
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تیتر قابل توجه آنتی بادی از کلاس IgG بعلت فرا گیر بودن عفونت در بسیاری از موارد مشاهده میشود
عفونت های موضعی معمولا سبب افزایش تیتر آنتی بادی نمی شوند.
در صورت نیاز بهتر است که از روش تشخیص مستقیم میکرواورگانیسم توسط PCR استفاده شود.
Anti - Chlamydia trachomatis-IgM

آماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است
کاربرد بالینی:احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير:
Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis
,Salpingitis, reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiter
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: در عفونت های اولیه آنتی بادی از کلاس IgM طی 2 تا 4 هفته ظاهر می شود،آنتی بادی های
کلاسIgG و IgA
پس از 6 تا 8 هفته قابل تشخیص می باشند.
پس از فاز حاد عفونت، بتدریج از تیتر IgM کاسته شده و پس از 2 تا 6 ماه قابل تشخیص نخواهند بود.
تیتر IgG به آرامی کاهش پیدا می کند در حالیکه IgA آنتی بادی سریعا محو می شوند.
در عفونت های مزمن عدم تشخیص IgM آنتی بادی بمعنی رد عفونت نیست.
Anti – CMV CSFآماده سازی بیمار:مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.
در بیماریهای حاد سلسله اعصاب مرکزی پنجره تشخیصی Intrathecal IgG حدود 7تا 14 روز است.
کاربرد بالینی:تشخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس سیتومگالی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع و 0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- نشانگر سنتز اختصاصی Intrathecal IgGدر سلسله اعصاب مرکزی است.
- سنتزIntrathecal IgG ممکن است که پس از درمان کامل عفونت نیز بمدت
چندین ماه تا چندین سال مشاهده شود .
Anti – CMV-IgGآماده سازی بیمار:دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز است
کاربرد بالینی:تشخيص وکنترل روند عفونت سيتومگالی (عفونت اوليه) و فعال شدن مجدد
آن بخصوص در موارد سرکوب ايمنی
بررسی وضعيت سرولوژيکی سيتومگالی در رابطه با ترانسپلانتاسيون
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:آنتی بادی از کلاس IgG با تيتر بالا، بخصوص به همراه آنتی بادی از کلاس IgM
يک عفونت تازه و
يا فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است
و بايد از روشهای تشخيص مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .
Anti -CMV - IgG avidity آماده سازی بیمار:دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز است
کاربرد بالینی:تشخيص و کنترل روند عفونت اوليه سيتومگالی
تشخيص فعال شدن مجدد عفونت سيتومگالی، بخصوص در رابطه با بيمارانی که تحت درمان با داروهای
سرکوبگر ايمنی قرار دارند.
بررسی وضعيت سرولوژيکی سيتومگالی در رابطه با ترانسپلانتاسيون
با انجام تست avidity می توان محدوده زمان ابتلاء به عفونت را مشخص نمود.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: آنتی بادی از کلاس IgG با تيتر D382 بخصوص به همراه آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت تازه و يا فعال
شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است و بايد از روشهای تشخيص
مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .
با انجام تست avidity می توان محدوده زمان ابتلاء به عفونت را مشخص نمود. هر چه عفونت بيشتر بطول انجامد،
avidity آنتی بادی بالا تر خواهد بود
Anti – CMV-IgMآماده سازی بیمار:دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز است.
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روند عفونت تازه سيتومگالی و يا فعال شدن يک عفونت قديمی،
بخصوص در بيماران تحت درمان با داروهای
سرکوبگر ايمنی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: آنتی بادی از کلاس IgM ، بخصوص در صورت افزايش تيتر آنتی بادی از کلاس IgG ،
يک عفونت تازه و يا فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است
و بايد از روشهای تشخيص مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .

Anti - Desmoglein 1 (IgG)آماده سازی بیمار : ندارد
کاربرد بالینی :
• بیماریهای مشکوک تاول زای خود ایمن در کودکان و بزرگسالان
• رد یک درماتوز خود ایمن
• زخمهای مزمن بافت مخاطی
• نظارت بر موفقیت درمانی در بیماران مبتلا به
بیماریهای پمفیگوس شناخته شده
نوع و حجم نمونه : 1 میلی لیتر سرم
متد :Elisa
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمایش مراجعه نمایید
Anti - Desmoglein 3 (IgG)آماده سازی بیمار : ندارد
کاربرد بالینی :
• بیماریهای مشکوک تاول زای خود ایمن در کودکان و بزرگسالان
• رد یک درماتوز خود ایمن
• زخمهای مزمن بافت مخاطی
• نظارت بر موفقیت درمانی در بیماران مبتلا به
بیماریهای پمفیگوس شناخته شده
نوع و حجم نمونه : 1 میلی لیتر سرم
متد :Elisa
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمایش مراجعه نمایید
Anti - ds DNA - NcX IgG آماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: - ادامه تشخيص در مواردی که ANA مثبت باشد.
- لوپوس اريتماتو
- کنترل روند و درمان SLE
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
در اين متد ، آنتی ژن dsDNA بجای protamine sulphate با nucleosomes NcX لينک شده است
که عاری از Scl-70 و پروتئينهای غير هيستونی ديگر است .
بعلاوه استفاده از نوکلئوزوم بجای پروتامين فسفات از واکنشهای غير اختصاصی جلوگيری می کند .
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: اتو آنتی بادی بر عليه dsDNA در 40تا 90% از بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتو مشاهده می شود.
اغلب اين بيماران دچار گرفتاری کليه می شوند.
Anti-EBV VCA CSFآماده سازی بیمار: مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در بیماریهای از سلسله اعصاب مرکزی حدود 7 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی: تشخیص سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG بر علیه ویروس EBV در بیماریهای حاد و
مزمن سلسله اعصاب مرکزی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع و 0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادیIntrathecal IgG است.
- سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG ممکن است که ماهها تا سالها پس از درمان کامل عفونت نیز مشاهده شود.
Anti - EBV VCA IgG آماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی بين 10-7 روز و 7-4 هفته است .
کاربرد بالینی: عفونت همراه با تب، آنژين يا فارينژيت کاتارال ، لنف آدنيت ، هپاتيت و بندرت آگزانتم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:VCA-IgG-Ab در عفونت های اوليه و يا فعال شدن مجدد بيماری مشاهده می شود.
در تشخيص عفونت با EBV از اين تست بهمراه پارامترهای ديگر در سرولوژی EBV استفاده می گردد.
Anti - EBV VCA IgM آماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی بين 7 تا 10 روز است .
کاربرد بالینی: عفونت همراه با تب، آنژين يا فارينژيت کاتارال ، لنف آدنيت ، هپاتيت و بندرت آگزانتم
بندرت در کارسينوم نازوفارنکس
فعال شدن مجدد عفونت در بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti - EBV VCA IgM نشانی از يک عفونت اوليه بشمار می رود
(نتيجه اين تست در حدود 10% از عفونت های اوليه منفی است) .
فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی.
واکنش غير اختصاصی و cross reaction ممکن است.
از اين تست بايد به همراه ديگر تستهای تشخيصی EBV استفاده کرد.
Anti–Echinococcus (IgG)Hydatid cystآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: احتمال وجود کيست اکينوکوک(کيست هيداتيک) در کبد، ريه و به ندرت در مغز .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حساسيت و ويژه گی تشخيصی اين تست حدود 90% است .
نتيجه مثبت تست ممکن است که پس از جراحی موفق به مدت چندين ماه مثبت بماند.
Anti Endomysial Antibodies IgG & IgAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: آنتروپای های حساس به گلوتن (GSE)
در کودکان : بيماری سلياک،
در بزرگسالان : non-tropical sprue
Dermatitis herpetiformis-Duhring
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:اين آنتی بادی فقط در موارد فعال بيماری سلياک قابل تشخيص است
و تيتر آنتی بادی ارتباط مستقيمی با آتروفی ويلوسهای بافت مخاطی روده دارد.
در صورت استفاده از رژيم بدون گلوتن ، آنتی بادی مذبور بعد از 1 تا 2 ماه ديگر قابل تشخيص نخواهد بود 0
اندازه گيری تيتر آنتی بادی از کلاس IgA در IgA-competent individuals
Anti-Fasciola Hepatica- IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: احتمال عفونت با Fasciola Hepatica در موارد کولانزيت، کلستاز و يرقان مزمن بدون علت معلوم
بعد از سفر به مناطق تحت حاره
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:عفونت از راه بلع metacercariae صورت گرفته و از نشخوارکننده گان به انسان سرايت میکند.
Anti-GADآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:ديابت تيپ I
افراد فاميل درجه 1
سندرم Stiff man
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: درجه شيوع anti-GAD در ديابت تيپ 1 که تازه آشکار و تشخيص داده شده است حدود 75 % می باشد.
اين آنتی بادی ممکن است که ماهها تا سالها قبل از آشکار شدن بيماری مثبت باشد.
تشخيص اين آنتی بادی در فاميل درجه يک بيمار اهميت دارد .
بنابر اطلاعات موجود حدود 65 % از اين افراد ظرف 10 سال دچار بيماری ديابت می شوند.
حساسيت بالينی اين تست در رابطه با سندرم Stiff-man‏ 100 % است.
Anti-GBM-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:سندرم Goodpasture
گلومرولونفريت Anti-GBM
گلومرولونفريت پيشرونده سريع
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود.
تفسیر:گلومرولونفریت Anti-GBM و 60 % با ویژگی بالا
سندرم Goodpasture 85 %
گلومرولونفريت پيشرونده سريع
Anti - Gliadin-IgAآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری سلياک
کنترل روند بيماری سلياک و رژيم غذائی
تشخيص سرولوژيکی بيماريهای با ريسک بالا نسبت به سلياک
آتروفی ويلوس های روده بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:به جواب آزمايش مراجعه شود
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti Gliadin IgA بهمراه (IgA)
Anti-Transglutaminase دارای بالا ترين ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک است..
در صورت اجرای کامل رژيم بدون گلوتن ، تيتر آنتی بادی کاهش پيدا میکند.
در موارد کمبود IgA بهتر است که جهت تشخيص از روشهای ديگر استفاده شود.
Deamidated gliadin peptide از gliadin peptide اختصاصی ترند.
Anti - Gliadin-IgGآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری سلياک
تشخيص سرولوژيکی بيماريهای با ريسک بالا نسبت به سلياک
آتروفی ويلوس های روده بدون علت معلوم
تشخيص سلياک در موارد کمبود IgA
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti - Gliadin IgG بهمراهAnti-Gliadin IgA و Anti-Transglutaminase
دارای بالا ترين ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک است..
اين تست جهت کنترل روند بيماری و رژيم غذائی مناسب نيست.
Deamidated gliadin peptide ازgliadin peptide اختصاصی ترند.
Anti - HAV IgG +IgMآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 12 تا 40 روز است.
کاربرد بالینی: تشخيص هپاتيت A
کنترل اثر بخش بودن واکسيناسيون بر عليه هپاتيت A
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: هپاتيت A حاد
باضافه Anti-HAV-IgM
وضعيت بعد از هپاتيت A
واکسيناسيون
Anti – HAV-IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص هپاتيت A حاد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص هپاتيت A حاد ( در طی چند ماه ممکن است)
نتيجه مثبت غير اختصاصی در رابطه با عفونت EBV و عفونت های ويروسی ديگر ممکن است.
پس از واکسيناسين بر عليه ويروس هپاتيت A
Anti – HBc Total IgG+IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: پارامتر غربالگری هپاتيت B
بررسی ابتلاء به هپاتيت B در گذشته ( مثلا در رابطه با برنامه ريزی برای واکسيناسيون)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص Anti-HBc IgG+IgM تماس با عامل عفونی هپاتيت B در گذشته را مطرح می سازد.
بمنظور بررسی کامل بايد حداقل تستهای Anti-HBc IgM و HBs-Antigen نيز انجام شوند .
Anti-HBc-IgMآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: ادامه تشخيص در صورت مثبت بودنAnti-HBc IgG+IgM
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti-HBc-IgMدر موارد هپاتيت B حاد و مزمن مشاهده می شود.
Anti – HBe Total IgG+IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص عفونت هپاتيت B حاد و مزمن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti – HBe در موارد هپاتيت B حاد و مزمن مشاهده می شود
موارد سرو کانورژن از Hbe-Antigen به Anti-Hbe اغلب با کاهش replication ويروس همراه است.
توجه : در موارد عفونت با HBV-Escape-Mutants که نادر است،
Anti –Hbe توليد نمی شود.
Anti – HBs IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روند هپاتيت B
کنترل اثر بخشی واکسيناسيون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: سروکانورژن و آشکار شدن Anti-HBs معمولا به معنی ايمنیدر مقابل ويروس هپاتيت B است.
ارزيابی واکسيناسيون 1تا2 ماه پس از ايمونيزيشن پایه: • 10IE/l> : ايمنی حاصل نشده است، تکرار واکسيناسيون و کنترل مجدد.
• 10-100IE/l : ایمنی احتمالا حاصل شده است، کنترل در 3 تا 6 ماه آينده ،
در صورت نياز واکسيناسيون مجدد و کنترل نتيجه آن .
• 100IE/l< : ايمنی حاصل شده است ، کنترل و واکسيناسيون مجدد حدود10سال بعد .
Anti - HCVآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 7 تا 140 روز است ( بطور متوسط50 روز)
کاربرد بالینی: احتمال عفونت هپاتيت C
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتيجه مثبت تست بايد توسط HCV-Immunoblot تاييد شود.
بمنظور بررسی عفونی بودن و تشخيص عفونت فعال لازمست که HCV-PCR انجام شود .
Anti - HCV IgG-RIBAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تاييد Anti - HCV مثبت
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:RIBA Western blot
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتيجه مثبت Immunoblot عفونت HCV را تاييد می کند.
بمنظور بررسی عفونی بودن و تشخيص عفونت فعال لازمست که HCV-PCR انجام شود .
Anti - HDV IgGآماده سازی بیمار:Anti-HDV حدود 4 تا 6 هفته پس از شروع عفونت مثبت است .
کاربرد بالینی: احتمال عفونت همزمان و يا يک سوپر اينفکشن
( بر پايه هپاتيت B)
انجام تست Anti-HDV تنها در موارد مثبت بودن HBs-Antigen
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti-HDV در موارد زير مشاهده می شود:
عفونت حاد simultaneous-/super Infection-HDV
عفونت مزمن، اغلب با تيتر بالا عفونت درگذشته
-جهت تشخيص ويروس رپليکاسيون انجام تست HDV-RNA لازم است.
ويروس جهت Replication به HbsAg نياز دارد.
Anti-Helicobacter pylori -IgAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی از عفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
در عفونتهای مزمن امکان بروز لنفومMALT- Mucosa Associated Lymphoid Tissue وجود دارد.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgA بمعنی تماس با Helicobacter pylori است.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند .
در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی،
تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
Anti-Helicobacter pylori -IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی ازعفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
درعفونتهای مزمن امکان بروز لنفوم MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue وجود دارد.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG بمعنی تماس با Helicobacter pylori است
و ممکن است که با تيترهای مختلف و طی چندين سال قابل تشخيص بماند.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند .
در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی ،
تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
Anti-Helicobacter pylori -IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی از عفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
در عفونتهای مزمن امکان بروز لنفوم MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue وجود دارد.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:آنتی بادی از کلاس IgM ، بهمراه آنتی بادی از کلاس IgA در فاز حاد عفونت ظاهر می شوند.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند .
در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی ،
تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
Anti – HEV Total
آماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 10 تا 60 روز است.
کاربرد بالینی: تشخيص هپاتيت E بخصوص پس از رد هپاتيت A و علل ديگر هپاتيت.
هپاتيت پس از سفر.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: پس از رد علل ديگر هپاتيت ، تشخيص آنتی بادی نشانه ای از عفونت هپاتيت E -محسوب می شود.
جوابهای مثبت بايستی توسط تست Hepatitis E-Virus-RNA مورد تاييد قرار گيرند.
Anti- Histone -IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تست تاييد کننده در موارد مثبت بودن تست غربالگری ANA
لوپوس اريتماتو ، بخصوص در موارد القاء شده توسط برخی داروها
آرتريت روماتوئيد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: SLE القاء شده توسط ( 95% ).
ساير موارد SLE 30-70%
آرتريت روماتوئيد (15%)
به ندرت در Felty-syndrom
Anti-HIVآماده سازی بیمار:پنجره تشخیصی تا تشخیص آنتی بادی حدود 4 تا 7 هفته و در برخی موارد 12 تا 26 هفته است.
کاربرد بالینی:ترکیب HIV-Ab و HIV-p24 آنتی ژن می تواند پنجره تشخیصی را تا چند روز کاهش دهد.
در صورت نیاز به تشخیص در فاز اولیه عفونت ، تشخیص مستقیم توسط HIV-1-RNA پیشنهاد می شود.
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:ECL/EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:واکنش مثبت در تست HIV-Antigen/Antibody باید توسطHIV-Antibody Westernblot و HIV-p24 مورد تایید قرار گیرد.
در صورت تایید شدن نتیجه مثبت، لازم است که کل تست با استفاده از یک نمونه جدید تکرار گردد.
Anti-HIV-IgG-Western Blot
آماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی تا تشخيص آنتی بادی حدود 4 تا 7 هفته است.در موارد نادر ممکن است
که به 12 تا26 هفته برسد .
کاربرد بالینی:تست تاييد کننده مواردی که در تست آنتی بادی reactive گزارش شده اند.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:WB
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: در طی seroconversion آنتی باديهای مختلفی بر عليه آنتی ژنهای HIV ظاهر می گردند.
برای هر مورد از سرم آزمايش شده بر اساس نوع آنتی باديها ( که بصورت باندهای متعدد مشخص می شوند)
نتيجه آزمايش تفسير می گردد.
در موارديکه برای اولين بار تشخيص آنتی بادی توسط WB مورد تاييد قرار گرفته است ،
بايد اين نتيجه با استفاده از يک نمونه تازه جداگانه ، مجددا مورد تاييد قرار گيرد.
در صورتيکه نتيجه WB مشکوک باشد، بايد آزمايش را با توجه به شرح حال بيمار،
پس از گذشت زمانی کوتاه ، تکرار کرد.
Anti - HSV1 (gC1) (IgM),serumآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز است
کاربرد بالینی:Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM نشانی از عفونت اوليه/ فعال شدن مجدد محسوب می شود.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی در تست
سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
Anti – HSV1 (IgG) ,Serumآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز است
کاربرد بالینی:Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG تنها در موارد سروکانورژن و
تيتر های بسيار بالا دلالت بر يک عفونت اوليه / فعال شدن مجدد دارد.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند
و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
Anti - HSV1(IgG) ,CSF آماده سازی بیمار:مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در عفونت های سلسله اعصاب مرکزی 7 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی:تشخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس HSV،
بخصوص در هفته دوم یک بیماری در سلسله اعصاب مرکزی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:CLIA /ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Anti - HSV2 (gG2) (IgM),serumآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز است.
کاربرد بالینی:Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM نشانی از عفونت اوليه/ فعال شدن مجدد محسوب می شود.
عفونت های موضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی
در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
Anti - HSV2 (IgG),serumآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز است
کاربرد بالینی:Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG تنها در موارد سروکانورژن و تيتر های بسيار بالا دلالت
بر يک عفونت اوليه / فعال شدن مجدد دارد.
عفونت های موضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند
و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
Anti - HSV2 (IgG),CSFآماده سازی بیمار: مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در عفونت های سلسله اعصاب مرکزی 7 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی:تشخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس HSV، بخصوص در هفته دوم یک بیماری
در سلسله اعصاب مرکزی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:CLIA /ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتیجه مثبت: عفونت با ویروس HSV2 ممکن است.
جواب مثبت: عفونت
جواب منفی:
- زمان کافی برای تولید آنتی بادی وجود نداشته است.
- عفونت یا ویروس مشابه دیگر
- بیمار از تولید آنتی بادی ناتوان است. (کودک؟)
Anti - HTLV- & (Total) IgG+IgMآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:غربالگری انتقال خون (Blood screening to ensure a safe blood supply)
غربالگری قبل از تولد (to avoid mother to child transmission)
ATLL,HAM/TSP. HTLV-I-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتيجه منفی تست عفونت با ويروس HTLV را رد می کند.
در صورت نا معلوم بودن نتيجه تست، لازمست که تست ظرف 1 تا 2 هفته با استفاده از يک نمونه خون جديد تکرار شود.
نتيجه مثبت تست بايد توسط کيت ديگر مورد تاييد قرار گيرد.
نتايج مثبت دو تست بمعنی ابتلاء به عفونت است.
Anti-IA2 IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص دیابت تیپ 1 / درمان با انسولین
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتایج مثبت تست دلالت دارد بر:
-دیابت تیپ 1
- ریسک بالا نسبت ابتلاء به دیابت تیپ 1 در آینده
-احتمال نیاز به درمان با انسولین در حال و یا آینده
نتایج منفی تست به معنی عدم وجود ریسک ابتلاء به دیابت تیپ 1 در آینده نیست.
Anti – Insulin antibodyآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:دیابت تیپ I و تخمین استعداد ابتلاء در فامیل درجه یک
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:میزان شیوع وابستگی شدیدی نسبت به سن دارد. هرچه تیتر آنتی بادی بالاتر باشد
بهمان نسبت ریسک ظهور دیابت بالاتر است .
Anti – Intrinsic factor IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی وخيم(pernicious anemia)
- گاستريت مزمن آتروفيک تيپ A
- Vitiligo
- آندوکرينوپاتی های اتو ايميون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti-Intrinsic factor IgG در موارد زير مشاهده می شود:
- آنمی وخيم (55-75%)
- گاستريت مزمن آتروفيک تيپ A
40-70%
- Vitiligo
- آندوکرينوپاتی های اتو ايميون
Anti – Islet cell IgGآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:ديابت تيپ I
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:آنتی بادی بر عليه آنتی ژنهای سلولهای بتا از جزاير پانکرآس(حدود 20 آنتی ژن مختلف) .
اين آنتی بادی در 80 تا 90% از بيماران در بدو تشخيص مثبت است.
آنتی بادی مذکور ممکن است که سالها قبل از ظهور ديابت مثبت باشد.
Anti - jo -1 IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تاييد نتايج مثبت ANA
کنترل روند بيماری
پلی ميوزيت
درماتوميوزيت
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: در 25-35% از موارد پلی ميوزيت و درماتوميوزيت
پلی ميوزيت با درگيری ريه ها در 50% از موارد
Anti - Leishmania donovani IgGآماده سازی بیمار:زمان انکوباسيون بين 10 روز تا 2 سال متغيير است
کاربرد بالینی:احتمال ابتلاء به کالا آزا پس از اقامت در نواحی آندميک. بيماری توسط پشه خاکی منتقل می شود.
نوع و حجم نمونه:1میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتيجه مثبت آنتی بادی مذکور و يا ابتلاء به بيماری است .
Cross reaction در رابطه با مالاريا ، تريپانوزوم و شيستوزوم ممکن است.
Anti - Listeria monocytogenes(1/2a,4b) IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص عفونت مشکوک به ليستريوز
عفونت مشکوکدر زنان بار دار
عفونت مشکوک در افراد تحت درمان سرکوبگر ایمنی
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در صورت مثبت بودن نتيجه تست ، لازمست که تست جهت تاييد ، پس از 2 هفته و
با استفاده از نمونه جديد مجددا تکرار شود.
تنها افزايش تيتر آنتی بادی عفونت حاد با ليستريا را تاييد می کند .
Anti-LKM 1آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بيماريهای اتو ايميون کبد: AIH-Autoimmune Hepatitis
Primary biliary cirrhosis Primary sclerosing cholangitis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: اتو آنتی بادی بر عليه LKM تيپ LKM1 با Cytochrome P450 واکنش نشان داده
و اغلب در رابطه با هپاتيت اتوايميون (بخصوص کودکان) و بندرت در هپاتيت C مشاهده می شود.
Anti – MCV - IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص آرتريت روماتوئيد (RA)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تيتر آنتی بادی با فعاليت بيماری همبسته است
Anti - Measles - IgGآماده سازی بیمار:دوره کمون(Incubation) بيماری 8 تا 12 روز است
کاربرد بالینی:تشخيص عفونت ناشی از سرخک، بخصوص در رابطه با تب- سرفه خشک -ورم ملتحمه(conjunctivitis)-
لکه کوپليک در مخاط دهان و راش ( شروع از محل رويش موها در پيشانی و گسترش به سایر نقاط بدن).
کنترل ايمنی پس از واکسيناسيون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG مؤيد تماس با ويروس است.
بمنظور تشخيص يک عفونت حاد می توان با توجه به دوره کمون بيماری، از تست Anti
Measles-IgM استفاده کرد.
Anti - Measles -IgMآماده سازی بیمار:دوره کمون (Incubation) بيماری 8 تا 12 روز است
کاربرد بالینی: تشخيص عفونت ناشی از سرخک، بخصوص در رابطه با تب- سرفه خشک-ورم ملتحمه(conjunctivitis)-
لکه کوپليک در مخاط دهان و راش ( شروع از محل رويش موها در پيشانی و گسترش به سایر نقاط بدن).
نوع و حجم نمونه:0.5میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت فعال را تاييد می کند.
پس از واکسيناسيون ممکن است که اين آنتی بادی بصورت گذرا مشاهده شود.
Anti-Mitochondrial Antibodies IgG,IgA,IgM
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بيماريهای اتو ايمون کبد: Autoimmune Hepatitis -AIH
Primary biliary cirrhosis-PBC
Primary sclerosing cholangitis-PSC
کولازنوزها
لوپوس اريتماتو
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: مثبت در:
-در90 % از موارد PBC،
-در 50 % از موارد لوپوس اريتماتو،
-در 100 % از موارد سفليس،
-در 50 % از موارد اسکلروز سيستميک پيشرونده
-در 50 % از موارد سندرم Sjören
- در 20 % از موارد هپاتيت مزمن فعال
Anti - MPO- IgGآماده سازی بیمار:انجام هم زمان با تستهای p-ANCA و c-ANCA پيشنهاد می شود.
کاربرد بالینی:Rapid proressive Glomerulonephritis-RPGN
واسکوليت ها
بيماريهای التهابی مزمن روده
بيماريهای اتوايمون کبد
آرتريت روماتوئيد
گرانولوماتوز وگنر
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: RPGN
گرانولوماتوز وگنر
microscopic Polyarteriitis
Churg-Strauss-Syndrom
Panarteriitis nodosa
بيماريهای التهابی مزمن روده
بيماريهای اتوايمون کبد
آرتريت روماتوئيد
Anti - Mullerian Hormonآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تخمين سلولهای سرتولی
gonadal dysgenesis
intersexuality
persistent mullerian duct syndrome
polycystic ovary syndrome
پاسخ تخمدان در In-Vitro-Fertilisation
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA/ECL/ELFA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
Anti – Mumps-IgGآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 16 تا 18 روز است.
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری اوريون بخصوص در: Parotitis
Orchitis
Salpingitis
Meningitis
کنترل وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: در کنترل وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون، نتايج بالای Cut off وجود ايمنی را تاييد می کنند .
Anti – Mumps- IgMآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 16 تا 18 روز است.
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری اوريون بخصوص در:
Parotitis
Orchitis
Salpingitis
Meningitis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM عفونت فعال را تاييد می کند.
پس از واکسيناسيون ممکناست که آنتی بادی از کلاس IgM بصورت گذرا مشاهده شود.
Anti – MuSKآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بهمراه Acetylcholin-receptor antibodies می توان بيش از 95% از موارد مياستنی
گراو را شناسائی کرد.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: مياستنی گراويس نوعی فلج ماهیچه‌ای است که علت آن فعالیت ایمنی بر ضد پروتئین‌های
گیرنده استیل کولین در سیناپس عصبی-عضلانی است.
اين بيماری اغلب با آنتی بادی بر عليه گيرنده استيل کولين (AchR) همراه است.
در 10 تا 20 در صد از بيماران مبتلا به generalized Myasthenia gravis اين آنتی بادی
قابل تشخيص نيست.
در حدود 40 تا 70 % از اين گروه از بيماران دارای Anti – MuSKمی باشند .
Anti - Mycoplasma Pneumoniae - IgGآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 10 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال عفونت با ميکوپلاسما پنومونيه، بخصوص در پنومونی غير تيپيک و بيماريهای سيستم تنفسی،
همينطور در عفونت گوش ميانی، ميوکارديت و پری کارديت .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG مؤيد تماس با ميکرواورگانيسم مربوطه است.
ايمنی حاصل از عفونت با ميکرواورگانيسم مذکور دائمی نيست.
از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است،
بهتر است که از روشهای تشخيص مستقيم نظير PCR استفاده شود.
Anti - Mycoplasma Pneumoniae-IgMآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 10 تا 14 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال عفونت با ميکوپلاسما پنومونيه، بخصوص در پنومونی غير تيپيک و بيماريهای سيستم تنفسی،
همينطور در عفونت گوش ميانی، ميوکارديت و پری کارديت .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM مؤيد يک عفونت فعال است.
در فاز شروع بيماری ممکن است که نتيجه تست منفی باشد.
در صورت نتايج نامعلوم لازمست که آنتی بادی از کلاس های IgG و IgA نيز انجام شوند.
از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است، بهتر است که
از روشهای تشخيص مستقيم نظير PCR استفاده شود.
Anti-Phospholipid-Screen IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: ارزيابی ريسک ترومبوز در بيماران مبتلا به SLE
ارزيابی ريسک ترومبوز در بیماران مبتلا به سندرم آنتی فسفوليپيد (APS)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:سندرم فسفو ليپيد
SLE
Anti-Phospholipid-Screen IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: ارزيابی ريسک ترومبوز در بيماران مبتلا به SLE
ارزيابی ريسک ترومبوز در بیماران مبتلا به سندرم آنتی فسفوليپيد (APS)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: سندرم فسفو ليپيد
SLE
Anti - PLA2R-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روندidiopathic membranous Glomerulonephritis IMN
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: آنتی بادی از کلاس IgG بسيار اسپسيفيک و در سرم بيش از 70 درصد از بيماران مبتلا به IMN
قابل تشخيص است.
باطن وضعيت در فرمهای ثانويه و در بيماريهای ديگر گلومرولی و يا بيماريهای اتو ايمون صادق نيست.
Anti - PR3 –hn-hr- IgG Proteinase 3) IgG)آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: گرانولوماتوز وگنر
Rapid progressive Glomerulonephritis-RPGN
Kawasaki-Syndrom
انواع واسکوليتها
Uveitis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بهمراه c-ANCA مثبت در:
گرانولوماتوز وگنر ( تيتر آنتی بادی با روند بيماری متناسب است)
Microscopic Polyarteriitis
Rapidly progressive glomerulonephritis-RPGN
Kawasaki-Syndrom
Churg-Strauss-Syndrom
Panarteriitis nodosa
Uveitis
Anti - Rubella -IgG آماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 14 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: بررسی وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون، عفونت و يا تماس با ويروس
علائم:
راش
لنف آدنوپاتی
آلترالژی
اسپلنومگالی
Rubella embryopathy
(عفونت مادر در سه ماه اول بارداری)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA / ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG
( بالاتر از Cut off ) بمعنی ايمنی است.
در زنان بار دار و در صورت احتمال عفونت حاد ، لازمست که تست avidity نيز انجام شود.
Anti - Rubella-IgMآماده سازی بیمار:پنجره تشخيصی حدود 14 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال عفونت حاد پس از تماس مشکوک با ويروس
علائم:
راش
لنف آدنوپاتی
آلترالژی
اسپلنومگالی
Rubella embryopathy (عفونت مادر در سه ماه اول بارداری)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA / ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت حاد را مطرح مي سازد.
آنتی بادی از کلاس IgM ممکن است که بعد از واکسيناسيون و بصورت گذرا مشاهده شود.
Anti-Saccharomyces cerevisiae-IgG&IgAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بيماريهای التهابی روده بخصوص در رابطه با M.Crohn
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:آنتی بادی از کلاس IgA و IgG برعليه ASCA در حدود70% از موارد M.Crohn با تيتر بالا مشاهده می شود.
Anti - Scl -70-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تاييد نتيجه مثبت تست ANA
progressive systemic sclerosis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: مثبت در 25 تا 75% از موارد progressive systemic sclerosis
Anti - Sm - IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- تاييد نتيجه مثبت تست ANA
-SLE
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتايج مثبت در 20 تا 40 % از موارد SLE مشاهده می شود
Anti - Smooth Muscle Antibodies
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: Autoimmune Hepatitis
Liver Cirrhosis
PBC
Chrinical Virus Hepatitis
Rheumatoid Arthritis
Viral Diseases
Lupus Erythematosus
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیترسرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتايج مثبت در 70% از موارد هپاتيت های اتو ايمون مشاهده می شود.
Anti - SS-A ( Ro ) IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تاييد نتايج مثبت تست ANA
Sjögren syndrome
Lupus erythematosus
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتايج مثبت در موارد زير مشاهده میشود :
Sjögren syndrome در حدود 40 تا 80 % از موارد
Lupus erythematosus در حدود 30 تا 40 % از موارد
PBC در حدود 20 % از موارد
هپاتيت مزمن فعال به ندرت
Neonatal lupus erythematosus در حدود 100 % از موارد.اين آنتی بادی ها می توانند از جفت عبور کرده
و علاوه بر ايجاد واکنشهای التهابی، سبب congenital cardiac block شوند.
Anti - SS-B ( La ), IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تاييد نتايج مثبت تست ANA
Sjögren syndrome
Lupus erythematosus
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Anti SS-B بيشتر در زنان و موارد زير مشاهده می شود:
Sjögren syndrome در 40 تا 80 در صد از موارد
Lupus erythematosus در 10 تا 20 % از موارد.
Anti Thrombin III-activityآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: احتمال کمبود آنتی ترومبین
تشخیص افتراقی بیماریهای ترومبوآمبولیک
تشخیص و کنترل DIC
کنترل Antithrombin-therapy
اختلالات عملکرد کبد
سندرم نفروتیک
سندرم HELLP
HELLP Syndrome is a Life-threatening obstetric complication an abbreviation
of the three main features
Hemolysis
Elevated liver enyzmes
Low platelet count
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در:
کمبود مادرزادی (اندازه گیری در چند نوبت لازم است)
اختلالات عملکرد کبد
سندرم نفروتیک
کوآگولوپاتی مصرفی
سپسی
پراکلامپسی
بعد از عمل جراحی
درمان باهپارین
درمان با استروژن
افزایش در:
کلستاز (بدون ارزش بالینی)
Oral anticoagulatio(بدون ارزش بالینی)
Anti -Thyroglobulin (TG) IgG آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:در موارديکه نتيجه تست Anti-TPO منفی است
تيروئيديت اتو ايمون از تيپ Hashimoto
کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
Goiter بدون علت معلوم
Polyglandular Autoimmune diseases
بررسی فاميلی در رابطه با بيماری اتو ايمون غده تيروئيد
احتمال تيروئيديت بارداری و يا بعد از وضع حمل
تشخيص افتراقی پرکاری تيروئيد بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL /CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تيروئيديت اتو ايمون Hashimoto در حدود 60 تا 70 % ازموارد
Basedow disease در 20 تا 40 % از موارد
Anti - Toxo IgG avidityآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری 2 تا 4 هفته و پنجره تشخيصی 7تا 21 روز است.
کاربرد بالینی:توکسوپلاسموز فعال
پس از تمای با عامل بيماری (گربه، مدفوع گربه و يا مواد غذائی آلوده)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus
،intracranial calcification و Retinochorioiditis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Avidity پائين عفونت طی 3 تا 5 ماه گذشته را مطرح می سازد.
از اين تست جهت مشخص کردن زمان عفونت د رموارد عفونت اوليه در طی بارداری استفاده می شود.
Anti-Toxocara canis IgG
آماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری ممکن است چند هفته تا چند ماه بطول انجامد.
کاربرد بالینی: احتمال عفونت با توکسوکارا کنيس پس از تماس مشکوک ( مدفوع حيوانات ، محل بازی کودکان)
علائم بالينی نظير : ائوزينوفيلی، هپاتومگالی، آسم، عفونت يکطرفه چشم،درد شکم ، کوريورتينيت.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا عفونت با توکسوکارا کنيس را مطرح می سازد.
Anti –Toxoplasma-IgGآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری 2 تا 4 هفته و پنجره تشخيصی 7 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال توکسوپلاسموز پس از تماس ( مواد غذائی آلوده، گربه، مدفوع گربه)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus
، intracranial calcificationو Retinochorioiditis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL /CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG دلالت بر تماس يا عفونت در گذشته دارد.
در صورت احتمال عفونت اوليه می توان با استفاده از تست avidity محدوده زمان عفونت را تا حدودی مشخص نمود.
Anti –Toxoplasma-IgMآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری 2 تا 4 هفته و پنجره تشخيصی 7 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال توکسوپلاسموز پس از تماس ( مواد غذائی آلوده، گربه، مدفوع گربه)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus
، intracranial calcification و Retinochorioiditis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL /CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM می تواند يک عفونت فعال را مطرح سازد.
قابل توجه است که IgM آنتی بادی ممکن است که بمدت نسبتا طولانی قابل تشخيص بماند.
Anti –TPOآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تيروئيديت اتو ايمون (تيپ هاشيموتو)
کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
گواتر بدون علت معلوم
بررسی بيماری اتو ايمون پلی گلاندولار
بررسی بيماری اتوايمون تيروئيد در افراد درجه يک بيمار
احتمال تيروئيديت بارداری ويا پس از وضع حمل
تشخيص افتراقی پرکاری تيروئيد بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL /CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش با تيتر کم Anti-TPO-IgG در موارد زير مشاهده می شود:
گواتر
بيماريهای اتو ايمون ديگر
افزايش با تيتر بالا در :
تيروئيديت اتوايمون تيپ هاشيموتو(‏‏‎90% <)
ميکسودم اوليه
بيماری بازدو (‏‏‎‏‎ 70%)
Anti- TSH receptor Abآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
احتمال basedow disease
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: در 40 تا 80 در صد از موارد basedow disease
تيروئيديت اتوايمون
(Hashimoto)در کمتر از 10 درصد ازموارد
Anti - tTG-IgAآماده سازی بیمار:بعلاوه ،اندازه گيری ميزان IgA در سرم ، نيز پيشنهاد می شود.
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری سلياک
کنترل روند بيماری و کنترل رژيم غذائی
بررسی villous atrophy بعلت نامعلوم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Anti-tTG(IgA) antibodies بهمراه Anti Endomysial antibodies-IgA
از حد اکثر ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک برخوردارند
در صورت اجرای دقيق رژيم غذائی تيتر آنتی بادی کاهش پيدا میکند.
در صورت کمبود IgA لازمست که جهت اطمينان از تستهای تشخيصی ديگر استفاده شود.
Anti - tTG-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص بيماری سلياک
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در صورت کمبود IgA در سرم ، لازمست که Anti-tTG-IgG نيز اندازه گيری گردد.
Anti-U1-sn RNPآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تاييد ANA مثبت
Mixed connective tissue disease-MCTD,Sharp-syndrom
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:MCTD95-100% که با مرحله بيماری مطابقت دارد.
30-40%SLE
Anti -VZV-IgGآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری/پنجره تشخيصی حدود 8 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: مشخص کردن وضعيت ايمنی در موارد مشکوک به عفونت اوليه،
بخصوص در زمان بارداری
( خطر سندرم VZV مادر زادی)
راش و احتمال فعال شدن مجدد عفونت (هرپس زوستر، فلج فاسيال، نوريت، بيماری سلسله اعصاب مرکزی)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG قابليت ابتلاء به عفونت اوليه VZV را رد می کند.
در صورت منفی بودن تست، بايد دادن ايمونوگلوبولين (بخصوص در دوران حاملگی) را مطرح نمود.
تيتر قابل توجه آنتی بادی می تواند فعال شدن مجدد ويروس را مطرح سازد.
Anti –VZV-IgMآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری/پنجره تشخيصی حدود 8 تا 21 روز است.
کاربرد بالینی: احتمال عفونت اوليه VZV ، بخصوص در دوران حاملگی ( خطر سندرم مادر زادی VZV) در موارد راش بارز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود.
تفسیر: تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM می تواند يک عفونت فعال را مطرح کند.
Anti-ZnT8آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- تشخیص افتراقی دیابت نوع 1 و LADA
- پیش بینی ریسک دیابت نوع 1 در خویشان درجه 1
بطورکلی بهتر است که در موارد فوق از ترکیب یکجای پنج مارکر
Anti-Islet,Anti-GAD,Anti-IA2,Anti-Insulin,Anti-ZnT8 استفاده شود.
نوع و حجم نمونه:0/5 میلی لیتر سرم
متد:ELISA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
APC - R Factor V leidenآماده سازی بیمار:آزمايش انعقادی. هپارين، لوپوس آنتی کوآگولانس و آنتاگونيست های ويتامين K
سبب اختلال در اندازه گيری می شوند.
کاربرد بالینی: بررسی ترومبوفيلی مادرزادی
بررسی علت ترومبوآبولی
قبل از تجويز داروهای ضد حاملگی خوراکی در زنانی که از جهت فاميلیدارای سابقه مثبت هستند .
بررسی سقط جنين مکرر
افراد فاميل درجه يک از افرادی که مبتلا به Activated Protein C Resistance
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندراد
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:علت اصلی، موتاسيون در Factor V-Gen- Mutation است.
وضعيت اکتسابی از جمله در سندرم آنتی فسفوليپيد و افزايش شديد فاکتور VIII .
APCA-IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربردبالینی:آنمی وخيمpernicious Anemia
Chronic-atrophic Gastritis Typ A
Autoimmune Polyendocrinopathies
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتايج مثبت در موارد زير مشاهده می شوند:
آنمی وخيم pernicious Anemia 90%
idiopathic chronic Pankreatitis 50%
خويشاوندان درجه يک بيماران مبتلا به آنمی وخيم 40 %
Atrophic Gastritis Typ A حدود 35 %
بيماريهای تيروئيد حدود 33 %
Apolipoprotein A1آماده سازی بیمار:نمونه گيری پس از 10 تا 14 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: هيپر ليپوپروتئينمی فاميلی
تخمين ريسک آرتريواسکلروز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در رابطه با بيماريهای کبد ، ديابت و اختلالات متابوليسم جربيها
افزايش در هيپر ليپوپروتئينمی فاميلی
Apolipoprotein Bآماده سازی بیمار:نمونه گيری پس از 10 تا 14 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: هيپرليپوپروتئينمی فاميلی
تخمين ريسک آرتريواسکلروز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: کاهش در موارد کمبود ليپوپروتئين، هيپرليپوپردتئينمی تيپ 1
افزايش در موارد هيپرليپوپروتئينمی II,III,V
انفارکتوس ميوکارد
Peripheral Artry Occlusive Diseases-PAOD
APTT- Activated PTT آماده سازی بیمار:
کاربرد بالینی: - تست غربالگری در موارد خونريزی(قبل از عمل جراحی)
- احتمال هموفيلی
- کنترل درمان با هپارين unfractionated heparin
- احتمال وجود inhibitors نظير lupus anticoagulants
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- APTT تنها تست غربالگری است که کاهش ملايم فاکتورهای VIII:C ، IX
high-molecular-weight kininogen،prephase prekallikrein،HMWK-Factors XI and XII
را نشان می دهد.
-کاهش فاکتورهای VIII:C و IX به کم تر از 30 تا 50 درصد از ارزش نرمال،
با افزايش ريسک خونريزی در عمل جراحی همراه است .
Aqueous, vitreous fluidمتد : Direct Smear+ Culture
Armpit Swabمتد: Direct Smear+ Culture
Ascitic Fluid Or peritoneal fluidمتد: Direct Smear+ Culture
ASOTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - عفونت باgroup A streptococcus-GAS
- بررسی عفونت با GAS در گذشته، بخصوص در رابطه با
- Acute rheumatic fever
- Chorea minor
- Acute glomerulonephritis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتيجه مثبت تيتر ASO پس از حدود 1 تا 3 هفته قابل انتظار است.
- بالاترين تيتر معمولا 3 تا 6 هفته بعد از عفونت مشاهده می شود
- در صورتيکه تيتر ASO بالا مانده و يا حتی افزايش پيدا کند مثلا پس از rheumatoid fever ،
بايد عود بيماری را مد نظر قرار داد.
- بيماران مبتلا به تب روماتيسمی تا زمانيکه تيتر ASO آنها بصورت پايدار
به تيتر پائين باز نگردد، تحت ريسک قرار دارند.
Aspergillus speciesمتد:Direct Smear+ Culture
Aspirated fluid-cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Autohemolysisآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص:
- hereditary spherocytosis
نوع و حجم نمونه:8 میلی لیتر خون تام2 عدد لوله پرل دار
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:درhereditary spherocytosis، در تست Autohemolysis، گلوکز سبب القاء هموليز می شود.
B – CrossLaps CTXآماده سازی بیمار:نمونه گيری در حالت ناشتا
(12 ساعت ناشتائی) ، بين 7.30 تا 8.30
کاربرد بالینی: - بررسی متابوليسم استخوان
- غربالگری و تشخيص استئوپوروز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: B-CrossLaps CTX مطمئن ترين مارکر افزايش تحليل استخوان (اوستئوپوروز) ،
بخصوص پس از منوپوز ، محسوب می شود. .
جهت تفسير صحيح بايد نمونه گيری حتما در حالت ناشتا
(12 ساعت ناشتائی)
و بعلت ريتم قابل توجه، حد اکثر تا ساعت 8.30 انجام شود.
B2 – Microglobulinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کنترل روند Hodgkin/Non Hodgkin-Lymphoma ، Plasmocytoma
- Tubulo-interstitial renal
- کنترل روند ترانسپلانتاسيون کليه
- کنترل واکنش دفع پيوند مغز استخوان
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در موارد:
- نارسائی کليه
- بيماری های گلومرولی و Tubulo-interstitialکليه
- عفونت CMV بعد از ترانسپلانتاسيون کليه
- بيماريهای لنفاتيک بدخيم NHL,M.Hodgkin,plasmocytoma
- واکنش دفع پيوند مغز استخوان
- عفونت HIV
B2 – Microglobulin CSFآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: بررسی فعال شدن سیستم ماکروفاژهای سلسله اعصاب مرکزی، بخصوص در رابطه با عفونت HIV
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:95 % از B2-Microglobulin موجود در مایع نخاع از سلسله اعصاب مرکزی سرچشمه می گیرد.
در طی واکنشهای التهابی مزمن در رابطه با فعال شدن سیستم ماکروفاژها میزان
B2-Microglobulin در مایع نخاع افزایش پیدا می کند.
در صورت رد عفونتهای فرصت طلب در سلسله اعصاب مرکزی، میزان B2-Microglobulin
با میزان انتشار HIV در سلسله اعصاب مرکزی مطابقت دارد.
Bacillus anthrasisمتد: Direct Smear+ Culture
BAP OSTASEآماده سازی بیمار:12 ساعت ناشتائی قبل از نمونه گيری
کاربرد بالینی: - بررسی متابوليسم استخوان (اوستئوپوروز)
- بيماران مبتلا به تومور
- بيماران تحت درمان دياليز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در موارد زير :
- پر کاری پاراتيروئيد
- متاستاز استخوان
- M.Paget
- اوستئوديستروفی کليه
- اوستئوپوروز
- بصورت گذرا پس از ترانسپلانتاسيون کليه
BCR-ABL(RNA),Qualitative and Quantitative.
Mbcr-abl p 190
Mbcr-abl(p210) Philadelphia chromosome
آماده سازی بیمار: EDTA-Blood
- انتقال تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎2-8°c . سرم، نمونه های فریز شده،
لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - درCML بعنوان پارامتر تشخيصی زود مناسب است
- اندازه گيری کمی جهت کنترل روند بيماری/کنترل بهبود
- (Remission) .
- این ترانس لوکاسیون در 95 درصد بیماران مبتلا به CML دیده شده و در موارد کمتر در ALL
و به ندرت در AML گزارش شده است.
نوع و حجم نمونه: 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- تشخيص BCR/ABL Translocation لوسمی را تاييد می کند.
- مثبت بودن این تست نشانه وجود ترانس لوکاسیون t(9;22) (q34.1;q11.2
می باشد که به پزشک در تشخیص نوع لوسمی و روند درمان کمک میکند.
در صورتی که تست مثبت و بیمار تحت درمان باشد برای ایشان Minimal Residual -Disease MRD
گزارش خواهد شد که درصدی از تعداد سلولهای باقیمانده از بیماری را بیان میکند.
- در موارد مشکوک به CML جهت تشخيص Aberration های ديگر (بخصوص عود بيماری)،
انجام Karyotyping الزامی است
Bilirubin-Directآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص و تشخيص افتراقی و کنترل روند يرقان
(در مواردی که مقدار بيلی روبين تام بيش از 1.1 ميلی گرم در دسی ليتر باشد).
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:DPD Diazo
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش بيلی روبين مستقيم يا بيلی روبين کنژوگه در :
- هپاتيت(حاد، مزمن و اتوايمون)
- هپاتيت الکلی
- آسيب های سمی کبد
- سيروز کبدی
-PBC
-کارسينوم هپاتوسلولار
- کلستاز خارج کبدی
Bilirubin -Totalآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص و تشخيص افتراقی و کنترل روند يرقان.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Diazo-DPD
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:جهت تشخيص افتراقی يرقان اندازه گيری بيلی روبين مستقيم لازم است.
Bleeding , Clothing Time آماده سازی بیمار : اين تست بايد زمانی انجام شودکه بيمار تحت درمان با داروهای مؤثر برprimay hemostasis نباشد.
کاربرد بالینی :- غربالگری و شناسائی اختلال در عملکرد پلاکت ها نظير Willebrand syndrome
نوع و حجم نمونه:
خون مویرگی لاله گوش: پس از زدن لانست تا زمان بندآمدن
خون وریدی: 2cc در هر لوله 1cc
متد :Lee & white
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : - طويل بودن Bleeding Time احتمال نقص در primay hemostasis را مطرح می سازد.
- طويل بودن Bleeding Time و نرمال بودن تعداد پلاکت ها دلالت بر نقص در عملکرد پلاکت ها دارد.
(Willebrand syndrome)
- طبيعی بودن Bleeding Time نقص در primay hemostasis را نفی نمی کند.
در چنين مواردی بررسی Plasma coaggulation لازم خواهد بود .
Blood cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Blood Eosinophilآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: -تشخيص و تشخيص افتراقی آلرژی، پارازيت ها، بيماريهای عفونی، بيماريهای بدخيم
نوع و حجم نمونه: 3 میلی لیتر خون EDTA
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - Allergic diseases
- Skin disorders
- Parasitic infections
- Infectious diseases
- Hyper eosinophilic syndrome
- Malignant diseases
- Treatment with GM-CSF
- C1163 Familial anomaly
Blood GASآماده سازی بیمار:روش استاندارد:
- pH, pCO2, pO2 و محاسبه cHCO-3 ، BE ، استاندارد بيکربنات
روش روتين :
- فقط pH, pCO2, pO2
کاربرد بالینی: - اسيدوز و آلکالوز
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر خون تام هپارینه
متد:GASTAT 1820
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: Metabolic acidosis-
Metabolic alkalosis-
Respiratory acidosis-
Respiratory alkalosis-
Body Fluid Glucose Proteinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:وابسته به نوع سئوال بالینی
نوع و حجم نمونه:برحسب نوع آزمایش Body Fluid
متد:photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:به جواب آزمایش مراجعه شود.
Bone marrowمتد:Direct Smear+ Culture
Borrelia-peripheral blood smearآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص بورلیوز ( به تستهای سرولوژیکی نیز مراجعه نمایید)
نوع و حجم نمونه:تهیه چند لام نازک و ضخیم از خون EDTA و یا تهیه دو عدد لام از نوک انگشت .
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:به جواب آزمایش مراجعه شود.
Breastمتد:Direct Smear+ Culture
Bronchial washing(culture)BAL (Lavage)(cultureآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیصBrucella abortus-M.Bang توسط کشت خون، مغز استخوان،ادرار
،مایع مفصل و مایع نخاع
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر کشت خون/ مغز استخوان جهت بررسی بروسلا
متد:Culture
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Brucella -cultureآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیصBrucella abortus-M.Bang توسط کشت خون، مغز استخوان،ادرار
،مایع مفصل و مایع نخاع
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر کشت خون/ مغز استخوان جهت بررسی بروسلا
متد:Culture
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Brucella Agglutination testآماده سازی بیمار:دوره کمون بيماری بسيار متغير و بطور متوسط حدود 2 تا 3 هفته است
کاربرد بالینی: - احتمال بروسلوز (پس از سفر و تغذيه از شير و لبنيات آلوده) و ظهور علائم بالينی نظير :
سرفه خشک، عرق ريزی شبانه، آلترالژی، کم کردن وزن، درد ماهيچه و تب مواج (تب مالت).
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Tube Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در تست Microagglutination تيتر های ‎1:160 ≤ ابتلاء به بروسلوز را مطرح می سازد
Buttocks Lesionمتد:Direct Smear+ Culture
C - Peptideآماده سازی بیمار:نمونه گيری پس از 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.
کاربرد بالینی: - احتمال Insulinoma و تشخيص افتراقی هيپوگليسمی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در موارد زير مشاهده می شود:
- Insulinoma
- هپيوگليسمی در رابطه با مصرف با sulfonylurea
- ديابت
کاهش در موارد:
- هيپوگليسمی در رابطه با تزريق انسولين
C1- Inactivatorآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- آنزيوادم ارثی (HAE) و يا اکتسابی (AAE)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Nephelometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در :
- HAE type 1
- AAE type1
- بندرت در AAE type II
افزايش در:
- واکنش فاز حاد acute phase reaction
C1C-C1q آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص وکنترل روند بيماريهائی که در
آن ايمون کمپلکس نقش پاتوژنتيکی دارند:
- واسکوليت ها
- لوپوس اريتماتو
- آرتريت روماتوئيد
- پلی آرتريت
- پورپورا شوئن لاین
- بيماری ايمون کمپلکس پس از عفونت
- HIV
- آلرژی های تيپ III
- بيماريهای توموری
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتايج مثبت در موارد زير مشاهده می شود:
- لوپوس اريتماتو سيستميک (80 %)
- آرتريت روماتوئيد (85 %)
- واسکوليت (75 %)
- بيماريهای توموری (45%)
- افرادسالم (5 %)
کنترل نتايج مثبت با فاصله چند هفته لازم است. افزایش ادامه دار
ايمون کمپلکس دلالت بر يک بيماری مزمن دارد.
C1qآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: احتمال کمبود کمپلمان
بيماری ايمون کمپلکس
واسکوليت
لوپوس اريتماتو
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: RID-Radial immunodiffusion
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - غلظت های 33-209 در موارد SLE فعال
- غلظت های 93-183 در موارد SLE غير فعال مشاهده می شود.
تشخيص و شروع درمان نبايد تنها بر اساس اندازه گيری C1q صورت گيرد.
برای اين منظور لازمست که به تصوير بالينی و تست های سرولژيکی ديگر نيز توجه گردد.
C1q Abآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: -SLE .
Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome
- Lupus nephritis
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم (نمونه های همولیتیک و لیپمیک قابل استفاده نیستند)
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:این اتو آنتی بادی ممکن است که در رابطه با بسیاری از بیماریهای
اتو ایمون و بیماریهای کلیوی مشاهده شود.
C3 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:
- احتمال کمبود C3
- عفونت های مکرر بخصوص در سنين کودکی
- گلومرولونفريت
-SLE
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کمبود در موارد:
- کمبود کمپلمان
- عفونت های مکرر ، بخصوص در سنين کودکی
- SLE فعال
- گلومرولونفريت مامبرانوپروليفراتيو
C3 در موارد واکنش فاز حاد افزايش نشان می دهد.بنابراين لازمست که بطور همزمان CRP نيز انجام شود
C4آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: کمبود C4
بيماری ايمون کمپلکس
بيماری های اتو ايمون SLE,Sjögren syndrome
عفونت های مکرر
گلومرولونفريت
ادم آنژيونوروتيگ مادرزادی
آنمی هموليتيک اتو ايمون
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در موارد :
- بيماريهای ايمون کمپلکس
- SLE
- Glomerulonephritis
- کمبود C4
- عفونت های مکرر
- ادم انژيو نوروتيک مادرزادی
- آنمی هموليتيک اتو ايمون
C4 در موارد واکنش فاز حاد افزايش نشان می دهد.بنابراين لازمست که بطور همزمان CRP نيز انجام شود.
CA 125 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص و کنترل روند سرطان تخمدان
نوع و حجم نمونه:ECL
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حساسيت تشخيصی افزايش CA125 در بيماری های بدخيم :
- متاستاز کارسينوم در تخمدان 30 % ، اوليه 80 %
- کارسينوم پستان 12 %
- کارسينوم سرويکس 13 %
- کارسينوم پانکرآس 59 تا 79 %
- کارسينوم کولورکتال 20 تا 40 %
- کارسينوم معده 40 %
- کارسينوم برونشها 30 تا57 %
طول نيمه عمر بيولوژيکی اين مارکر 5 روز است . ميزان CA125 ممکن است که در بسياری از
بيماريهای خوش خيم سيستم های فوق افزايش نشان دهد.
CA 15-3 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - درمان و کنترل روند بيماری در کارسينوم پستان
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- از CA 15-3 بيشتر بمنظور کنترل روند کارسينوم پستان و متاستاز آن استفاده می شود.
- افزايش اين مارکر در کارسينوم تخمدان، اندومتر، رحم، معده، ريه، پانکرآس، کبد نيز مشاهده می شود.
CA 19-9 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص و کنترل روند کارسينوم پانکرآس، مجاری صفرا و معده
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA/ELFA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:حساسيت تشخيصی CA 19-9 در بيماريهای بد خيم :
- کارسينوم پانکرآس %‎72-90
- کارسينوم مجاری صفرا ‎55-79%
- کارسينوم کولورکتال ‎18-58%
- کارسينوم معده ‎30-70%
- کارسينوم اوليه کبد ‎22-49%
طول نيمه عمر بيولوژيکی 4 تا 8 روز است.
CA 242آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخيص کارسينوم معده – روده و پانکرآس
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: از اين مارکر نمی توان به تنهائی جهت تشخيص و غربالگری بيماريهای بدخيم استفاده کرد،
بلکه همواره بهمراه مارکر های ديگر.
CA 72 - 4آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:درمان و کنترل روند کارسينوم معده
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تفسير حساسيت تشخيصی افزايش CA 72-4 در بيماريهای بدخيم:
- کارسينوم معده ‎40-46%
- کارسينوم تخمدان ‎47-80%
- کارسينوم مجاری صفرا ‎35-52%
- کارسينوم پانکرآس ‎17-35%
- کارسينوم مری ‎4-25 %
طول نيمه عمر بيولوژيکی CA 72-4 ‏3 تا 7 روز است.
Calcitonin آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص و کنترل روندکارسينوم مدولار تيروئيد و افراد فاميل درجه يک
- فئو کروموسيتوم فاميلی
- Multiple endocrine neoplasia type 2- MEN2
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- ميزان کالسيتونين درکارسينوم مدولار تيروئيد ممکن است که قبل از عمل تا 10.000برابر افزايش پيدا کند.
بعد از عمل و طی چند ساعت کاهش پيدا میکند.
Calcium, Serum-Total and Ionizedآماده سازی بیمار:نمونه گيری در حالت ناشتایی
کاربرد بالینی: - سندرم تتانی
- احساس ضعف و خستگی (adynamie)
- بيماريهای استخوان (شکستگی ناگهانی، پوکی استخوان، اختلالات رشد)
- بيماريهای کليوی (سنگ های ادراری) ، پلی اوری، نارسائی مزمن کليه
- احتمال پرکاری ويا کم گاری غده پاراتيروئيد
- M.Boeck ، توبرکولوز، تومورها
- مصرف برخی داروها ويتامين D، داروهای ضد صرع، کورتيکوئيدها، تيازيدها و ديزيتاليس
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry NM-BAPTA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بايد به ظرفيت بالای پيوند با پروتئين توجه شود
( کاهش آلبومين به ميزان 10 گرم در ليتر، برابر با کاهش کلسيم به ميزان 0.25 mmol/l است).
هيپرکالسمی در موارد زير:
- افزايش ترکيب با پروتئين (Hyperproteinemia)
- پرکاری پاراتيروئيد
- تومورها
- تجويز زياد ويتامين D
- تجويز زياد ويتامين A
- Milk Alkali syndrome
- پرکاری تيروئيد
- تجويز تيازيد
- بيماری آديسون
- Immobilisation
هيپوکالسمی در :
- اختلالات جذب
- کم کاری پاراتيروئيد
- پسودو هيپوپاراتيروئيديسم، نارسائی مزمن کليه، سيروز کبد، متاستازهای استئوبلاستيک
- پانکرآتيت
- هيپرپلازی بخش قشری غده فوق کليوی
- درمان با استروئيدها
- داروها
Calcium, urine - Random and 24 h آماده سازی بیمار:جمع آوری ادرار 24 ساعت طبق دستورالعمل لازم است.
کاربرد بالینی: - بررسی تشخيصی متابوليسم کلسيم
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار24 ساعته
متد: NM-BAPTA Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تفسير به همراه فسفات و کرآتينين در ادرار.
هيپرکالسی اوری:
- هيپرکالسمی
- پارانئوپلاستيک
- هيپرپاراتيروئيديسم
- پرکاری تيروئيد
- سنگ کليه، سنگ های ادراری
هيپوکالسی اوری:
- کم کاری گاراتيروئيد
- نارسائی کليه
Calprotectinآماده سازی بیمار:در نمونه گيری از ورود آب به نمونه مدفوع جلوگيری شود.
کاربرد بالینی: - تشخيص وکنترل روند بيماريهای التهابی مزمن روده M.Crohn,Colitis ulcerosa
- تشخيص زود کارسينوم کلورکتال
نوع و حجم نمونه:stool
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Calprotectin مدفوع بعنوان يک کمپلکس کلسيم - پروتئين توسط گرانولوسيتهای نوتروفيل
و منوسيت ها توليد می شود و
بنابراين می توان از آن بعنوان يک مارکر حساس در تشخيص بيماريهای التهابی و نئوپلاستيک روده ،
( بخصوص در رابطه با پوليپ هائی که خونريزی نمی دهند و همچنين کارسينوم کولورکتال) استفاده کرد.
Candida speciesمتد:Direct smear + Culture
Carbamazepine آماده سازی بیمار:
- اندازه گيری حد اکثر سطح دارو: حدود 6 تا 18 ساعت بعد ازمديکاسيون
- اندازه گيری سطح روزانه دارو: قبل از مديکاسيون بعدی
کاربرد بالینی:ديده بانی (Monitoring) درمان با Carbamazepin
نوع و حجم نمونه:0.5 میل لیتر سرم
متد:Fluorescence polarization
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بعلت تفاوت های فردی بسيار متفاوت نمی توان طول نيمه عمر بيولوژيکی خاصی را مطرح کرد.
دوز های توکسيک می توانند سبب بروز حمله صرع شود.
Castaneda -Brucellaمتد:Culture
Catheter/ pins, prosthetic valvesمتد:Direct Smear+ Culture
Catheterized urineمتد:Urine Analysis+culture-UA/UC
CBCآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی
- عفونت ها
- بيماريهای کلاژن
- لوسمی و بيماريهای هماتولوژيک سيستميک ديگر
- تومورهای بدخيم
- کنترل درمان
- دپرشن مغز استخوان
( بعد از پرتو درمانی C1337 شيمی درمانی و درمانهای سرکوبگر ايمنی)
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون تام EDTA
متد:Electronic Counter
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:پارامتر های :
- لکوسيت ها
- گرانولوسيتهای نوتروفيل، ائوزينوفيل و بازوفيل
- لنفوسيت ها
- منوسيت ها
- اريتروسيت ها
- پارامترهای اريتروسيت ها
- پلاکت ها
CEAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص و کنترل روند کارسينوم های معدی - روده ای
- تشخيص افتراقی تومورهای کبد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در بيماريهای بدخيم:
- کارسينوم های کولورکتال، وابسته به مرحله بيماری (Dukes)
- کارسينومهای پانکرآس، معده، برونشها ، تخمدان، سرويکس و تيروئيد
CEA-CSFآماده سازی بیمار:همواره سرو و مایع نخاع بطور همزمان آزمایش شوند.
کاربرد بالینی: - تشخیص سنتز Intrathecal CEA و تعیین نسبت مایع نخاع به سرم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Ceruloplasminآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به M.Wilson
- بررسی اختلالات عمل کبد
- آنمی هيپوکروم، ميکروسيتر مقاوم به آهن
- کمبود مس ناشی از تغذيه
- علائم نورودژنراتيو بيماری بافت پيوندی در شيرخواران وکودکان M.Menkes
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در :
- M.Wilson
- Menkes-syndrome
- هدر رفتن پروتئين , بيماريهای روده، سندرم نفروتيک، سندرم بدی جذب.
افزايش در:
- واکنش فاز حاد
- کلستاز
- حاملگی
- داروهای ضد حاملگی خوراکی
Cervical dischargeمتد:Culture
Cervical discharge for candida-moniliaمتد:Direct Smear+ Culture
Cervical discharge for GCمتد: Direct Smear+ Culture
Cervical discharge for Listeriaمتد:Culture
Cervical discharge for Mycoplasmaمتد:Culture
Cervical discharge for ureaplasmaمتد:Culture
Cervical mucus contact Testآماده سازی بیمار:1- چهار روز نزدیکی نداشته باشد.
2- همسر بیمار باید در آزمایشگاه قبل از نمونه برداری، اسپرم بدهد.
کاربرد بالینی:ارزیابی ناباروری، تشخیص آنتی بادی ضد اسپرم
نوع و حجم نمونه:دو قطره ترشحات سرویکس ، اسپرم
متد:Microscopic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:وجود آنتی بادی زمانی مطرح می شود که اسپرم ها پس از
نفوإ به موکوس به سرعت بی حرکت شده و یا دارای حرکت لرزشی می شوند.
CH50 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تست غربالگری در موارد مشکوک به
اختلال در سيستم کمپلمان ( کمبود ارثی ويا اکتسابی گمپلمان)
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- بطور کلی تشخيص سطح غيرطبيعی کمپلمان
( بدون توان تشخيص کمپلمان فاکتور)
Chlamydia trachomatis- DNAآماده سازی بیمار : در مورد بانوان : Vaginal swab، Endocervical swab، FDU
Liquid based medium
در مورد آقایان: FDU، Urethral swab، ، Semen
در مورد نمونه هاي FDU حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری، ادرار نکرده باشد.
در مورد نمونه هاي Vaginal swabوEndocervical swab بانوان تا 48ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده
درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب (Urethra) حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند .
کاربرد بالینی:- تشخيص عفونت کلاميديا در Cervicitis,Urethritis, Adnexitis,Conjunctiviti - پيشگيری دوران بارداری
- نازائی
نوع و حجم نمونه:
در مورد بانوان:
Vaginal swab :سه عدد
Endocervical: سه عدد
FDU :ده سی سی
در مورد آقایان:
Urethral swab: سه عدد
FDU :ده سی سی
Semen:مقدار اسپرم در یکبار انزال
Liquid based medium :
حد اقل 4 سی سی محلول Liquid based medium حاوی نمونه
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : - تشخيص مستقيمC.trachomatis-DNAبالاترين ويژه گی وحساسيت تشخيصی را دارا است.
نتيجه مثبت يک عفونت فعال را تاييد می کند، وليکن ممکن است که نتيجه تست مدتی پس از درمان نيز مثبت بماند.
Chloride-CSFآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:کار برد بالینی این تست محدود است.غلظت کلراید در مایع نخاع منعکس کننده غلظت سیستمیک
آن در خون است.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:ISE\Ion-selective-Electrode
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Chloride, serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - اختلالات اسيد – باز
- اختلالات بيلان سديم و آب
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: ISE\Ion-selective-Electrode
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در:
- هدر رفتن HCl از طريق روده
- ديئورتيک ها
- هيپرآلذوسترونيسم
- سندرم کوشينگ
- تومورهای توليد کننده ACTH
- نارسائی تنفسی
- آلکالوز متابوليکی
- هيپرليپيدمی
افزايش در:
- اسيدوز کليوی توبولی
- تنفس بسيار مزمن يا هيپرفنتيلاسيون
- هدر رفتن بيکربنات از طريق روده
- درمان با Bromid
Chloride, urine-Random and 24 hآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی تغييرات پاتولوژيکی کلرايد در سرم
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، 1 میلی لیتر ادرار رندوم
متد: ISE/Ion-selective Electrode
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش دفع کلرايد:
- ديئورز شديد
- بحرانهای هدر رفتن نمک Salt wasting syndrome
- هيپرآلدوسترونيسم اوليه
کاهش دفع در :
- استفراغ
- اسهال
- تعريق شديد
Cholesterol آماده سازی بیمار:نمونه گيری پس از 12 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: - غربالگری ريسک آترورسکلروز
- اختلالت متابوليسم چربی ها
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic PAP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 20 تا 30 سالگی:
- ريسک ملايم‎>200 mg/dl
- ريسک بالا ‎>220 mg/dl
ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 30 تا 40 سالگی
- ريسک ملايم‎>220 mg/dl
- ريسک بالا ‎>240 mg/dl
ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 40< سال :
- ريسک ملايم‎>240 mg/dl
- ريسک بالا ‎>260 mg/dl
Cholesterol / HDLمتد : Calculation
Cholinesteraseآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بررسی عملکرد سلولهای کبد، تشخيص و کنترل روند بيماری :
- آسيب های شديد کبد (سيروز)
- هپاتيت حاد/مزمن
- قبل از تجويز muscle relaxantو احتمال CHE-Variant
- طويل شدن apnoea پس از بيهوشی
- مسموميت با pesticide
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در :
- هپاتيت حاد(روند های سخت) و هپاتيت مزمن
- سيروز کبد
- نارسائی کبد
- آسيب های سمی کبد
- عفونت ها
- لوسمی
- آنمی های شديد
- احتقان مزمن کبد
- ديستروفی پيشرونده ماهيچه
- بيماريهای مزمن روده
- انفارکتوس ميوکارد
- داروها
افزايش در:
- ديابت
- هيپر ليپوپروتئنمی تيپ IV
- کبد چرب
- بيماری عروق کرونر
- سندرم نفروتيک
- پرکاری تيروئيد
- چاقی مفرط
CIC C1qآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص وکنترل روند بیماریهای:
- واسکولیت ها
- لوپوس اریتماتو
- آرتریت روماتوئید
- پلی آرتریت
- پورپورا شونلین هنوخ
- بیماریهای ایمون کمپلکس بعد از عفونت
- عفونت HIV و ایدز
- آلرزی های تیپ III
- بیماریهای توموری
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:Direct immunoenzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتایج مثبت CIC C1q در موارد:
- لوپوس اریتماتو سیستمیک ( 80 %)
- آرتریت روماتوئید ( 85 %)
- واسکولیت (75 %)
- بیماریهای توموری (45%)
- افراد سالم (حدود 5 %)
تیترهای پائین وگذرا ممکن است که در رابطه با واکنشهای فاز حاد مشاهده شود که از اهمیت بالینی برخوردار نیستند.
در موارد تیترهای بالا لازمست که روند تیتر پس از چندین هفته کنترل شود. افزایش مستمر CIC نشانگر یک بیماری مزمن است
Citrate, urine -Random and 24 hآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:سنگ کليه (Nephrolitiasis)
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار24 ساعته،
5 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:سيترات از توليد کريستال در ادرار جلوگيری می کند . کاهش غلظت سيترات در ادرار ايجاد سنگ
را تسهيل می کند.
غلظت های کمتر از
‎480 mg/24h بمعنی هيپوسيتراتمی است .
CK-MBآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص آسیب حاد میوکارد در موارد غیر طبیعی بودن میزان CPK
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در موارد افزایش افزایش CK-MB حدود 6 تا 12 درصد نشانگر آسیب میوکارد است.
- طول نیمه عمر CK-MB حدود 12 ساعت است.
- بالا تر بودن میزان CK-MB از حدود 25 % نشانگر ماکرو CK است.
Clot Retractionآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی عملکرد پلاکت ها
- بررسی ترومبوسیتوپنی بعلل نامعلوم
- بررسی Glanzmann's disease
- بررسی غیر طبیعی بودن فیبرینوژن و یا فعالیت فیبرینولیز
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر لخته
متد:Clotting Time
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش:
- آنمی های شدید
- هیپوفیبرینوژنمی، دیس فیبرینوژنمی، انعقاد درون رگی منتشر(DIC)
- مصرف آسپرین
کاهش:
- Glanzmann's thrombasthenia
- Polycythemia
- Thrombocytopenia
- Von Willebrand disease
- Waldenström's macroglobulinemia
CMV (DNA), Qualitativeآماده سازی بیمار : دوره کمون بيماری حدود 3 تا 12 هفته است .
ETDA-Blood/CSF/Cervicovaginal swab and brush/semen/ Liquid based medium
انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
در مورد نمونه هاي Cervicovaginal Brush/ Swab بانوان تا 48 ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده
و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
کاربرد بالینی: - تشخيص عفونت اوليه CMV (بخصوص در دوران بار داری و در نوزادان)
- فعال شدن مجدد CMV ( افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی)
- Retinitis
- Hepatitis
- پنومونی
- کنترل روند درمان عفونتCMV
نوع و حجم نمونه:
EDTA Blood k2 EDTA : یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
CSF : یک سی سی
Semen (در صورت درخواست پزشک) : مقدار اسپرم در یکبارانزال
Cervico-Vaginal Brush/swab ( در صورت درخواست پزشک) : 3 عدد در مورد Brush و 3 عدد در مورد سواب
Liquid based medium : حداقل 4ml محلول Liquid based medium حاوی نمونه
Urine(در مورد نوزادان) : 10-5 سی سی .
FDU :ده سی سی Sputum:چهارسی سی
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : -تشخيص همزمان CMV-DNA در لکوسيت ها و پلاسما ، يک عفونت فعال را تاييد می کند.
تـشخيص تنهای CMV-DNA در پلاسما و منفی بودن آن در لکوسيت ها معمولا مؤيد عفونت فعال نيست.
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
CMV (DNA),Quantitativeآماده سازی بیمار : در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین
توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی : تشخیص عفونت اولیه CMV
(بخصوص درطی حاملگی، نوزاد، عود عفونت CMV بخصوص در بیماران تحت درمان سرکوبگر ایمنی، هپاتیت، پنومونی و غیره
نوع و حجم نمونه :
EDTA Blood k2 EDTA : یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
CSF : یک سی سی.
Semen ( در صورت درخواست پزشک) : مقدار اسپرم در یکبار انزال
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : به جواب آزمايش مراجعه شود
CO2 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی تعادل اسید- باز
- در موارد اسهال و استفراغ طولانی
- اختلالات تنفسی
- اختلالات الکترولیت ها
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Cold Agglutinin آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بيماری آگلوتينين سرد حاد
- آنمی هموليتيک
- آنمی هيپرکروم
- بيماريهای لنفو پروليفراتيو
- عفونت
نوع و حجم نمونه:2.5 میلی لیتر سرم
متد:Hemagglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - عفونت ميکوپلاسما
- ايديوپاتيک
- سمپتوماتيک در رابطه با لنفوم، گاموپاتی مونوکلونال
- در رابطه با عفونت هائی نظير HIV,HCV
- بيماريهای کلاژن
- بيماريهای اتوايمون
Cold Hemolysinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:آنمی همراه با گلبولهای قرمز تغيير فرم يافته و فراگمانته در اسمير
خون محيطی و مشکوک به هموليز :
- افزايش تعداد رتيکولوسيت ها
- افزايش LDH وبيلی روبين
- کاهش هاپتوگلوبين
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر سرم و 5 میلی لیتر خون EDTA
متد:Hemolysis-Donath-Landstriner Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مثبت بودن تست بمعنی تشخيص biphasic antibody-Donath-Landsteiner antibody است
علائم بالينی :
- رنگ پريده گی و زردی
- هموگلوبين اوری
- زردی
اغلب بيماران تاريخچه عفونت ويروسی اخير دارند.
Coombs test -Direct and indirect
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی واکنش انتقال خون
(حاد و يا تاخيری)
- هموليز اتو ايمون
- بيماری هموليتيک نوزادان
- ايمون هموليز القاء شده توسط داروها.
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر خون تام با ضد انعقاد EDTA
متد:Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کومبس مستقيم بمنظور تشخيص آنتی بادی و یا کمپلمان در سطح گلبولهای قرمز انجام میشود.
در صورت مثبت بودن لازمست که تست با استفاده از آنتی سرم های مونواسپسفیک (C3d,IgG,IgA,IgM) تکمیل شود.
ک.مبس غير مستقيم بمنظور تشخيص آنتی بادی آزاد در سرم صورت می گیرد .
Coombs Wright Agg.Testآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:
- تشخیص آنتی بادی از کلاس IgG در بروسلوز مزمن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Tube Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Copper, serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:موارد مشکوک به M.Wilson
موارد مشکوک به Menkes-Syndrome
کمبود مس (آنمی های مقاوم به آهن)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در :
- سيروز کبد
- هموکروماتوز
- تومورها
- سه ماهه سوم بارداری
- آنمی آپلاستيک
- تيروتوکسیکوز
- اوستروژن
- واکنش فاز حاد
کاهش در:
- بيماری ويلسون
- سندرم Menkes
- تغذيه
- فامیلی
Copper, urine 24 hآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به M.Wilson
- موارد مشکوک به Menkes Syndrome
- کمبود مس ( آنمی های مقاوم به آهن)
نوع و حجم نمونه:40 میلی لیتر ادرار24 ساعته
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - افزايش دفع مس ‎>100µg/24h در بیماری ويلسون.
Cortisol, Free, Urine 24hآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص هیپرکورتیزولیسم (بیماری کوشینگ)
نوع و حجم نمونه: ادرار24 ساعته
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- سندرم کوشینگ
Cortisol,salivaآماده سازی بیمار:نمونه گیری : صبح ( 10-6 )
بعدازظهر (20-14)
شب (00:30- 23:30)
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند بیماری در هیپو و هیپر کورتیزولیسم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع بزاق
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- سندرم کوشینگ
- الکلیسم
- Endogenic Depression
- Anorexia nervosa
- بیماری های حاد و مزمن
- Adipositas
- بالا بودن غلظت اوستروژن
کاهش در موارد:
- نارسائی اولیه و ثانویه غده فوق کلیوی
Cortisol, serum آماده سازی بیمار:از استرس جلوگیری شود.
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند هیپو- و هیپرکورتیزولیسم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- سندرم کوشینگ
- الکلیسم
- Endogenic Depression
- Anorexia nervosa
- بیماری های حاد و مزمن
- Adipositas
- بالا بودن غلظت اوستروژن
کاهش در موارد:
- نارسائی اولیه و ثانویه غده فوق کلیوی
Corynebacterium diphtheriaeمتد:Direct smear + Culture
CPKآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بیماریهای ماهیچه قلب وماهیچه اسکلت
- کنترل درمان انفارکتوس قلب
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: photometry/DGKC-IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:پس از آسیب حاد ماهیچه، میزان CK در 50% از بیمارا ن ظرف 4 تا 5 ساعت افزايش پیدا کرده
و طی 8 تا 24 ساعت به حدود طبیعی باز می گردد .
طول نیمه عمر CK حدود 10 ساعت است.
افزايش در :
- انفارکتوس حاد قلب
- میوکاردیت
- دیستروفی پیشرونده ماهیچه
- میوزیت
- درماتومیوزیت
- بعد از عمل جراحی
- مسمومیت با الکل
- کارهای سخت بدنی
- نکروز ماهیچه
- بحران کرامپ
- هیپوتیروئیدیسم
Creatinine clearanceآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - ارزیابی میزان قابلیت دفع کلیه از کرآتینین glomerular filtration rate
- کنترل عملکرد کلیه در بیماران تحت درمان با داروهای نفروتوکسیک
نوع و حجم نمونه:ادرار 24 ساعته
متد: فتومتری (Jaffe)
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر: کاهش در موارد زیر مشاهده میشود:
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- درمان با داروهای نفروتوکسیک
- دیابت
- حاملگی
- نارسائی قلب
Creatinine, serum آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص محدوديت ميزان فیلتراسیون گلومرولی در:
- بالا بودن فشار خون
- بيماری های حاد و مزمن کليه
- غربالگری
- دیابت
- هیپراوریسمی
- آنتریت
- هدر رفتن حاد آب بدن
- بارداری
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: Compensated Jaffe - Kinetic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در:
- نارسائی حاد ومزمن کلیه
- بالا بودن فشار خون
- دیابت
- تجزیه حاد ماهیچه اسکلت
- آکرومگالی
- داروها
- استفاده زياد از مواد پروتئینی
- حجم بالای ماهیچه اسکلت
کاهش در:
- کاهش ماهیچه اسکلت
- بارداری
- داروها
Creatinine, urineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخيص محدودیت میزان فیلتراسیون گلومرولی در :
- بالا بودن فشار خون
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- غربالگری
- دیابت
- هیپراوریسمی
- آنتریت
- هدر رفتن حاد آب بدن
- بارداری
نوع و حجم نمونه: 5 میلی لیتر ادرار24 ساعته یا 12 ساعته
متد: Photometry-Jaffe
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- Crush Kidney
- تجزیه حاد ماهیچه اسکلت
- میوپاتی مزمن
کاهش در:
- نارسائی کلیه
- کاهش حجم ماهیچه
CRP and High sensitivity CRP آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخيص اوليه در بيماران مشکوک به آترواسکلروز/بیماری عروق کرونر
- پیشگیری اولیه و در رابطه با فاکتورهای ریسک کلاسیک نظیر استعمال دخانیات ، فشارخون، دیابت
و اختلالات متابولیسم چربی ها
- کنترل موارد بیماری عروق کرونر.
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:از hs-CRP می توان( در صورت عدم وجود عفونت و با انجام کنترل در فاصله 2 تا 3 هفته)
جهت تخمین ریسک نسبی Relative Rist=RR
فردی در رابطه با بیماری عروق کرونر استفاده کرد :
hs-CRP<1.0 mg/l: RR normal
hs-CRP 1.01-3.00 mg/l: RR moderate increased
hs-CRP>3.00 RR 2-3 fold increased
Cryofibrinogenآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: ایسکمی پوست (پورپورا)
- Lividoreticularis
- Ecchymosis
- Ulceration
- ischemic necrosis and gangrene
نوع و حجم نمونه: 4 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Precipitation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Chronic Inflammation در رابطه با :
- بیماریهای بدخیم
- دیابت
- بیماری کلاژن
- عفونت فعال
Cryoglobulinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- لوپوس اریتماتو سیستمیک
- Sjögren syndrome,Siccs syndrome
- پدیده‌ و بیماری‌ رینود raynaud's phenomenon
- بیماریهای لنفوپرولیفراتیو (Plasmocytoma)
- هپاتیت C مزمن
- پورپورا
- آلترالژی و آرتریت
- گلومرولونفریت
- نورومیلوپاتی ناشی از واسکولیت
- بیماریهای اتوایمون
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر سرم
متد:Precipitation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در صورت مثبت بود نتيجه تست لازم است که جهت تعيين تیپ کرایوگلوبولین
( تیپ های I,II,III ) نسبت به انجام تست ایمونوتیپینگ اقدام شود.
CSF-Countآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:آزمایش مایع نخاع بر اساس نیاز و تشخیص افتراقی شامل:
- عفونت های مننژ
- خونریزی ساب آراکنوئید
- بدخیمی های CNS
بیماریهایDemyelinating
نوع و حجم نمونه:مقدار ارسالی CSF
متد:Chamber
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: سلولهایی که گزارش آنها اهمیت تشخیصی دارند:
1- سلولهای توموری pimary and secondary tumors
2- لکوسیتهای ائوزینوفیلCNS parasitoses
3- اریترو- و زیدروفاژها (Hemorrages)
4- پلاسما سل ها و سلولهای لنفوئیدی Inflammatory diseases
CSF-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Cyclosporineآماده سازی بیمار:نمونه گیری 12 ساعت پس از آخرين تجویز و یا 2 ساعت پس از آخرین تجویز.
قيد زمان مذکور الزامی است .
کاربرد بالینی:Monitoring of Cyclosporin-Therapy
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیترخون تامEDTA
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- پیش گیری از دفع ترانسپلانت
طول نیمه عمر بیولوژیکی: - پیوند کلیه ‎4.3-53.4h
-سیروز کبد 10.8-48.0
- افراد نرمال ‎4.7-9.5h
Cystatin - Cآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - احتمال محدودیت Glomerular filtration rate-GFR
- کنترل درمان
- کنترل پس از پیوند کلیه
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Particle enhanced Immunoturbidimetric assay
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:غلظت Cystatin Cمستقل از جنس، حجم ماهیچه اسکلت ،
میزان ورود پروتئین به بدن، سن بیمار (بعد از یک سالگی) و متابولیتها/داروهائی
که بر اندازه گیری کرآتینین اثر گذار هستند ، می باشد.
Cystine, urine Random آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - Urolithiasis
- سنگ حاوی سیستسن
- سیستسن اوری
- سندرم فانکونی
نوع و حجم نمونه: 10 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:Nitroprusside Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- Nephro-/Urplithiasis
- سندرم فانکونی
- سیستینوز
D - Dimerآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص حاد ترومبوز وریدی
- کنترل درمان Lyse therapy
- اندیکاتور Hypercoagulability
- بارداری تحت ریسک
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Latex agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - رد ترومبوز با حساسیت بالا حدود 97%
- رد ترومبوآمبولی در بیماران سرپائی
افزايش در :
- ترومبوآمبولی وریدی
- عفونتهای حاد
- بیماریهای مزمن
- بعد از عمل جراحی
Demodex folliculorumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:در انسان دو گونه دمودکس فولیکولاروم و برویس شناخته شده اند و می توانند سبب:
- درماتیت
- جوش
- زردزخم واگیردار ( ورم پلک ) شوند.
نوع و حجم نمونه:هر مقدار برداشت از ضایعات پوستی
متد:Direct smear
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Dermatophyton speciesمتد:Direct smear + Culture
DHEA Sulfateآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - هيرزوتيسم
- علایم مردانگی در زنان (virilization)
- نارسائی تخمدان در رابطه با آندروزن ها
- تومور بخش قشری غده فوق کلیوی
- سندرم آدرنوژنیتال
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در:
- هيرزوتیسم و علائم مردانگی در زنان
- تخمدان پلی کیستسک
- تومورهای تولید کننده آندروژن ( تومور بخش قشری غده فوق کلیوی)
- سندرم آدرنوژنیتال
- Central Cushing syndrome
کاهش در :
- نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی
DHTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - اختلال در عملکرد بیضه ها
- کمبود آندروژن
- کنترل درمان با تستوسترون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در :
- هیپوگنادیسم
- کمبود 5-α-reductase
- Klinefelter-Syndrome
- اختلال در توانائی جنسی
- سیروز کبد
- درمان با استروژن ها
افزايش در :
- بلوغ زود رس (ظهور علائم جنسی در پسران قبل از 9 سالگی و در دختران قبل از 8 سالگی)
- هیپرپلازی مادر زادی بخش قشری غده فوق کلیوی
- تومورهای بخش قشری غده فوق کلیوی
- تومورهای بیضه و تخمدان
- هیرزوتیسم
- تخمدان پلی کیستیک
Digoxinآماده سازی بیمار:نمونه گيری حدود 8 تا 24 ساعت بعد از آخرين تجویز
کاربرد بالینی: - کنترل درمان با Digoxin
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:elimination half-life 1-2 days
تفسير سطح Digoxin فقط با توجه به علائم بالینی بیمار مقدور است.
Direct Reninآماده سازی بیمار:نمونه گیری باید قبل از ظهر 2 ساعت پس از برخواستن از خواب و در حالت نشسته
و پس از 5 تا 15 دقیقه حفظ آرامش گرفته شود.
کاربرد بالینی:تشخیص هیپر و هیپو آلدوسترونیسم، تولید اکتوپیک رنین و پرفشاری خون.
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر EDTA پلاسما
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:افزایش در موارد زیر مشاهده می شود:
- هیپرآلدوسترونیسم ثانویه
- هیپوآلدوسترونیسم اولیه ( بیماری Addson)
- کمبود 21- هیدروکسیلاز
- تومورهای تولید کننده رنین
- هیپرتونی رنوواسکولار
- هیپرتونی بدخیم
توجه: در صورت ظن بر هیپرآلدوسترونیسم باید نخست نسبت آلدوسترون به رنین
Aldosteron-ReninRatio =ARR را اندازگیری کرد.
قبل از آزمایش باید با نظر پزشک از 4 هفته قبل داروهای Spirolacton, Eplerenon,
داروهای ضد حاملگی حاوی drospirenon ، Triamteren و Amilorid قطع شوند.
بعلاوه باید قبل از هر آزمایش به میزان پتاسیم خون توجه کرد و سطح آنرا به حدود طبیعی رسانید.
بیمار باید تحت رژیم غذائی خاص از جهت مصرف نمک قرار داشته باشد.
DU Factorبه ABO Blood Group,RH,Du Factor مراجعه شود.
Dysmorphic RBCمتد: microscopic
Ear Cultureمتد: Direct Smear+Culture
Ear swab for Fungi-Direct &Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
EBV ( DNA ), Qualitativeآماده سازی بیمار : ETDA-Blood/CSF
انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: -تشخیصEBV (DNA) در موارد فعال شدن مجدد ویروس در بیماران تحت درمان سرکوبگر ایمنی
- تشخیص آلودگی با ویروس اپشتین بار در افراد مشکوک به منو نوکلئوز عفونی و درگیری گره های لنفاوی
- در تست کمی بررسی روند بیماری و تاثیر درمان
نوع و حجم نمونه :
EDTA Blood : یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
CSF :یک سی سی.
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمایش توجه شود
تفسیر:-تشخیص
(EBV (DNA بمعنی رپلیکاسیون فعال ویروس است و یک عفونت اولیه
و یا فعال شدن مجدد ویروس را مطرح میسازد.
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار و تاثیردارو مورد استفاده قرار می گیرد
EBV DNA Quantitativeآماده سازی بیمار : در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین
توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی : تشخیص عود عفونت EBV ( مثلا در موارد درمان سرکوبگر ایمنی)
نوع و حجم نمونه :
EDTA Blood : یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیترخون
CSF : یک سی سی
EDTA-Blood,K2 EDTA-Blood: یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر : تشخیص(EBV(DNA بمعنی رپلیکاسیون فعال ویروس است و یک عفونت اولیه
و یا فعال شدن مجدد ویروس را مطرح می کند.
Enterobius Vermicularisآماده سازی بیمار:نمونه گیری با اسکاچ بايد صبح زود انجام شود .
کاربرد بالینی: - خارش مقعد
نوع و حجم نمونه:نمونه گیری بوسیله نوار اسکاچ طبق دستور داده شده انجام می شود.
متد:Scotch tape Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - تشخیص تخم کرم وجود پارازیت را با حساسیت بالا تایید می کند.
Enteropathogenic E.Coliمتد:Direct Smear+ Culture
Enterovirus RNA ,Qualitative
آماده سازی بیمار:ETDA-Blood/CSF
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - Serous meningitis
- موارد پری کاردیت و میوکاردیت نامشخص
- کاردیومیوپاتی حاد و مزمن
- آنتریت
- فلج اطفال و بیماری‌های با علت غیرمشخص که با تب و نیزگاهی با سردرد، بدن درد،
گلودرد، دردهای معده و روده همراه هستند.
- مننژیت کودکان . پلورزی: درد سینه و پهلو(گاه همراه با تب و سردرد و تهوع)
- پریکاردیت هرپانژین ، سندروم دست- پا - دهان(HFMD) ،آنسفالیت، سندرم خستگی مزمن
نوع و حجم نمونه: 2 میلی لیتر مایع نخاع/ EDTA-Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:گزارش مثبت این تست با در نظر گرفتن علائم بیماری، شاهد عفونت بیمار توسط پولیوویروس می باشد
Eosinophilsآماده سازی بیمار:ندارد کاربرد بالینی :Blood :
Allergic disorders
Drug reactions
Infectious diseases
Hematologic disorders
immunologic disorders
Skin disorders
Pulmonary conditions
Gastrointestinal disorders
Neurologic disorders
Rheumatologic disorders
Cardiac conditions
Renal disease
Nasal:
Allergic rhinitis
Stool:
Eosinophilic gastroenteritis/Colitis
Sputum:
Asthma
Urine:
Acute interstitial nephritis -AIN Eosinophilic cystitis
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون EDTA، تهیه 2 لام از مخاط بینی، 5 گرم مدفوع، 0.5 میلی لیتر خلط و 10 میلی لیتر ادرار راندوم
متد:Writghstaining ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود.
Epinephrine Plasmaآماده سازی بیمار:قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
- نمونه گیری پس از نیم ساعت استراحت(خوابیده) گرفته شود.
کاربرد بالینی: - تومورهای سیستم sympathoadrenal
- نوروبلاستو ما
- هیپرتونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر پلاسما EDTA
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوما
- کارسینوئید
- سندرم کوشینگ
- انفارکتوس حاد قلب
Epinephrine, Urineآماده سازی بیمار: - داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
کاربرد بالینی: - تومورهای سیستم sympathoadrenal
- نوروبلاستو ما
- هیپرتونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه: ادرار24 ساعته
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوما
- کارسینوئید
- سندرم کوشینگ
- هیپرتونی مقاوم به درمان
- انفارکتوس حاد قلب
EPOآماده سازی بیمار:نمونه گیری با توجه به تغيير سطح EPO ، بین ساعت 8تا 10 صبح گرفته شود.
کاربرد بالینی: - آنمی نورموسیتر
- موارد مشکوک به آنمی کلیوی
- کنترل درمان به EPO
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA/EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- آنمی غیر کلیوی
- خونریزی حاد
- پلی گلوبولی
- کارسینوم کلیه
- کارسینوم کبد
- بارداری
کاهش در:
- آنمی کلیوی
- تومور آنمی
- ایدز
- پلی سیتمی ورا
Erythrasma-corynebacterium minutissimumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - عفونت
- التهاب
- بیماری‌های کلاژن
- کنترل نتایج قبلی
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر خون سیتراته
متد:Westergren
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در موارد عفونت و التهاب، سرعت رسوب گلبولی بعد از حدود 24 ساعت افزایش پیدا میکند
و پس از پایان بیماری طی حدود 4 روز بحد طبیعی باز می گردد.
عوامل تاثیر گذار بر سرعت رسوب گلبولی:
- بار داری
- هیپرلیپوپروتئنمی
- پلی گلوبولی
- ماکروسیتوز
- آنمی
- غیر طبیعی بودن گلبول های قرمز
ESR-1hr.&2hrsآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - عفونت
- التهاب
- بیماری‌های کلاژن
- کنترل نتایج قبلی
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر خون سیتراته
متد:Westergren
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در موارد عفونت و التهاب، سرعت رسوب گلبولی بعد از حدود 24 ساعت افزایش پیدا میکند
و پس از پایان بیماری طی حدود 4 روز بحد طبیعی باز می گردد.
عوامل تاثیر گذار بر سرعت رسوب گلبولی:
- بار داری
- هیپرلیپوپروتئنمی
- پلی گلوبولی
- ماکروسیتوز
- آنمی
- غیر طبیعی بودن گلبول های قرمز
Estradiolآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:کنترل درمان هورمونی ناباروری (sterility)
بررسی عملکرد تخمدان
تشخیص تومور
کنترل درمان
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزايش در:
- تجویز زیاد هورمون ( over sbstitution)
- Granulosa cell tumor
- متابولیسم تاخیری هورمون
- چاقی مفرط
- سیروز کبدی(در مردان)
کاهش در:
- نارسائی تخمدانها
- سیکل های بدون تخمک گذاری
- نارسائیCorpus luteum
Estriol Free Estiolآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: کنترل وضعیت جنین طی دوران بارداری (بخصوص سه ماهه سوم )
Intact maternal-placental-fetal circulation and functional fetal metabolism
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: پائین بودن سطح Estriol در زن بار دار ممکن است دلالت بر اشکال در تکامل جنین داشته باشد.
Eye-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Factor V Leiden G1691A-DNAآماده سازی بیمار :ETDA-Blood
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در‎2-8°c .نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی : تشخیص ترومبوآمبولی در موارد:
- غیر طبیعی بودن Activated Protein C Resistance
- تاریخچه مثبت فامیلی
- ترومبوزهای مکرر
- ترومبوز در بیماران جوان ( جوانتر از 45 سال)
- درمانهای هورمونی
- جهش Factor V Leiden G1691A منجر به افـزايش خطـر سقط جنين در افراد حامل نسبت به افراد سالم ميشـود.
فاكتور 5 انعقادي، نقـشي اساسـي در تنظـيم هموسـتاز مــسيرهاي انعقــادي بــر عهــده دارد.
جهــش نقطــه اي G1691A در ژن فــــاكتور5 انعقــــادي كــــه فــــاكتور
ترومبوفیلیک لیدن (FVL) ناميده ميشود
و باعث حذف يـك جايگـاه شكـست در فـاكتور 5 انعقـادي شـده و درنتيجـه
بـا اثـر بـر عملكـرد كمـپلكس ترومبينـاز،
باعـث مقاومت فـاكتور 5 انعقـادي بـه پـروتئين C فعـال شـده(APCR) مـيشـود.
نوع و حجم نمونه :
K2 EDTA /EDTA- Blood
تیوب هایYellow ACD (Solution) Blue (Sodium Citrate) Green/Sodium
Lithium Heparin نیز در موارد استثنا، قابل قبول می باشد.
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر :Factor V-Leiden-Mutation شایع ترین علت ترومبوفیلی و زمینه مونوزن ترومبوآمبولی محسوب می شود.
زمينه مذکور در حدود 20% از بیماران مبتلا به ترومبوز زیر 70 سال مشاهده می شود.
در صورت مثبت بودن تاریخچه فامیلی اين میزان به بیش از 50% افزایش پیدا می کند.
ریسک ترومبوز وریدی در حاملین هتروزیگوت موتاسیون به حدود 5 تا 8 برابر می رسد ،
در حالی که این رسک در حاملین هوموزیگوجواب منفی به معنی سالم بودن و عدم جهش می باشد به عبارتی جواب منفی در این تست Wild type می باشد
جواب مثبت به دو فرم هتروزایگوت (صرفا در یکی از آلل ها جهش رخ داده و الل دیگر طبیعی است) و مثبت همو زایگوت که هر دو الل دارای جهش مذکور هستند، گزارش می گردد. افراد هموزیگوت دارای ریسک بالاتری هستندت حتی بالغ بر 80 برابر است
حدود 5 تا 10% از بیمارانی که دارای Activated Protein C Resistance غیر طبیعی هستند، حامل موتاسيون مورد بحث نمی باشند .
Factor XIIIآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - خونریزی بعد از عمل جراحی به علت معلوم
- اختلال در التیام زخم با ایجاد اسکار
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد: CST-Clot solubility test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Factor XIII جهت پایدار سازی فیبرین لخته شده مورد نیاز است.
کمبود آن را نمی توان توسط تست های کلی نظیر PTT تشخیص داد .
کمبود اولیه/مادرزادی Factor XIII نادر است.
کمبود ثانویه Factor XIII در موارد زیر مشاهده می شود:
- اختلالات عملکردی کبد
- کوآگولوپاتی مصرفی
- بیماریهای التهابی مزمن روده
FDPآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:هیپرفیبرینولیز در:
- عمل جراحی ارگانهای دارای پتانسیل بالای plasminogen activator
- طی extracorporal circulation و عمل bypass
- پانکرآتیت حاد
- خونریزی شدید طی وضع حمل
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Latex Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش غلظت FDP علامت هیپرفیبرینولیز اولیه است ، در:
- عمل جراحی بخصوص در تماس با سطوح غیر خودی نظیر Bypass و extracorporal circulation
- نکروز بافت های سرشار از فعال کننده گان پلاسمینوژن نظیر پانکرآس، ریه،پروستات و رحم .
- تجویز داروهای حامل مواد vasoactive( نظیر کاتکول آمین ها ، مشتقاتvasopressin Nicotinic acid)
- Furosemid
FDP اندیکاتور مهمی در رابطه با خطر خونریزی محسوب می شود و
بهمراه بالا بودن غلظت D-Dimer علامت زود در ایجاد Defibrination syndrome و
ِDisseminated intravascular coagulation است .
FDU For Candida- Moniliaمتد:Direct Smear+ Culture
FDU For Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
FDU For GCمتد:Direct Smear+ Culture
FDU For Listeriaمتد:Culture
FDU For Mycoplasmaمتد:Culture
FDU For ureaplasmaمتد:Culture
Ferritinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بیماری های متابولیکی آهن ( کمبود آهن، فزونی آهن و هموکروماتوز)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/EIA/ELFA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: فریتین یک پروتئین فاز حاد است و بنابراین باید همواره بهمراه CRP انجام شود.
- کاهش در کمبود آهن
- افزايش در فزونی آهن. در مواردی که میزان آهن با لاتر از 300 نانوگرم در میلی لیتر است
بايد هموکروماتوز اولیه و ثانویه را مد نظر قرار داد
Fibrinogenآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - DIC
- تشخیص هیپرفیبرینولیز
- تشخیص افتراقی Hypo/dysfibrinogenemia
- تشخيص کمبود مادر زادی و یا اکتسابی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- واکنش فاز حاد
افزایش ثابت فیبرینوژن یک فاکتور ریسک ترومبوآمبولی است.
کاهش در :
- Hypo/dysfibrinogenemia ، اختلال در عملکرد کبد، افزايش مصرف ( مثلا DIC و درمان فیبرینولیز)
- هدر رفتن زیاد ( آسیت، سوختگی های شدید، خونریزی)
First Few Drops of Urineمتد :Direct Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massageمتد :Direct Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for candidaمتد :Direct Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for GC متد :Direct Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for Gardnerellaمتد :Direct Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for Listeriaمتد :Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for Mycoplasmaمتد :Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for Ureaplasma
First pxortion of Urineمتد:(UA/UC)
First portion of Urineمتد:(UA)
Fistula-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
FLT3( ITD, D835)- DNAآماده سازی بیمار: - EDTA-Blood
- انتقال تا 6 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎2-8°c.
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع
anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
کاربرد بالینی: پیش آگهی AML
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر خون EDTA
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مهمترين جهش هاي ژن FMS-like tyrosine kinase 3 -FLT3 شامل جهش FLT3- ITD
يا دو برابر شدن بخشی از توالي DNA و جهش نقطه اي D835
كه خود از شايع ترين ناهنجاريهاي ژنتيكي در لوسمي ميلوئيدي حاد بوده و رشد بي رويه سلولهاي سرطاني
را افزايش مي دهد، می باشند.
موارد FLT3-ITD مثبت دارای پیش آگهی بد می باشند.
Folic Acid آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی مگالوبلاستیک
- تغذیه نامناسب
- سندرم بدی جذب (بیماری سلیاک ، اسپرو)
- قطع ژژونوم
- درمان طولانی با فنی توئین، فنوباربیتال و داراپریم
- مصرف طولانی سولفون آمید
- بیماریهای سیستمیک هماتولوزیکی
- تشدید اریتروپوئیز(همولیز مزمن)
- بیمارانتحت درمان دیالیز
- پسوریازیس
- کمبود ویتامین C
- هیپرهوموسیستئنمی
- کمبود ویتامین B12
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در عموم موارد ذکر شده در کار برد بالینی
Four glasstests stamey’s tests- VB1+VB2+EPS+VB3متد:Wet mount+ Culture+ Direct Smear
Fragility test Osmotic fragility testآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:موارد مشکوک به:
- Thalassemia
-hereditary spherocytosis
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر خون هپارینه
متد:Exposure of Erythrocytes to increasingly hypotonic solutions
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتیجه مثبت تست امکان ابتلاء به تالاسمی و اسفروسیتوز ارثی را مطرح میسازد
Free Androgen indexآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:مردان: Hypogonadism، Crytorchidism، Erectil dysfunction، تومور بیضه و کنترل درمان
زنان : تومور تخمدان ، ویریلیسم
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم (تستوسترون و SHBG)
متد:Testesterone/SHBG-Calculated
ارزشهای طبیعی:W:
< years:0.30-5.62%50
>years:0.19-3.63%50
:M
<50 years : 35 – 93%
>50 years : 24 – 72%
تفسیر:محاسبه FAI از Testosteron و SHBG بهتر می تواند میزان فراهمی زیستی یا bioavailability را مشخص نماید.
این روش در موارد اختلال در ترکیب پروتئین-تستوسترون، هیپرتیروئیدی و مصرف داروهای ضد صرع کاربرد دارد.
Free BHCGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بارداری (سقط جنین، بارداری خارج رحمی)
- تشخیص و کنترل روند تومورهای تروفوبلاستیک (تومور بیضه)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA/ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخیص حاملگی
Free Kappa&Lambdaآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند بیماری در موارد زیر:
- بنس جونز میلوم
( LCMM)
- میلوم های غیر مترشحه ( NSM )
- آمیلوئیدوز زنجیره سبک ( AL)
- میلوم مولتیپل همراه با زنجیره سبک ( MM)
- گاموپاتی مونوکلونال
( MGUS)
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر سرم
متد:Turbidimetry
ارزشهای طبیعی:در مقایسه با immunotyping، حساسیت تشخیصی اندازگیری میزان زنجیره های سبک کاپا
و لامبدا در سرم بالا تر است.
اندازگیری همزمان هر دو زنجیره سبک باید بطور همزمان انجام شده و نسبت این دو بهم (ratio) محاسبه شود.
تفسیر:ارزیابی در ارتباط با زنجیره های سبک ( آزاد)
Free PSA /Total PSAمتد: محاسبه نسبت F.PSA به T.PSA
Free Thyroxin index-FTIمتد: محاسبه T4 uptake
Fructosamine آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کنترل بازنگرانه (retrospective) متابولیسم کربوهیدراتها در دیابت، بخصوص
در مواردیکه اندازه گیری HbA1C دچار اختلال باشد .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:با استفاده از اندازه گیری فروکتوز آمین می توان وضعيت متابولیکی کربوهیدراتها را تا سه هفته
قبل از نمونه گیری تخمین زد .
FSHآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و بررسی روند اختلالات عملکرد تخمدان
( اختلالات سیکل، تشخیص ناباروری، درمان هورمونی)
- بررسی عملکرد بیضه ها (غیر طبیعی بودن سطح تستوسترون)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در مردان:
- نشان غیر مستقیم از اسپرماتوزنز ، بهمراه سطح LH و تستوسترون و در صورت لزوم انجام Function test
بمنظور تشخیص اختلالات اولیه و یا ثانویه ( از ناحیه هیپوفیز) .
در زنان :
- تشخیص اختلالات اولیه ( از ناحیه تخمدان) و یا ثانویه (از ناحیه هیپوفیز) بهمراه LH, Estradiol,Progesteron, Testosteron, Prolactin
FTA-ABS- IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تست تایید کننده سفیلیس (confirmatory test)
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در صورت متبت بودن تست TPHA و تایید آن توسط FTA-ABS test ،
لازم است که تست IgM ، بمنظور تعیین لزوم درمان ، انجام شود .
G.6.P.D-Qualitative and Quantitativeآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد آنمی همولیتیک مشکوک به کمبود G-6-PDH که بخصوص در رابطه با عفونت،
مواد غذائی (باقلا) ،
برخی داروها Chinin, Primaquin,Chloroquin,Sulfonamid,ASS,etc تشدید می شود.
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر هپارینه یا خون تام EDTA
متد:Fluorescent Spot Test/ Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:فاویسم ،پس از دیابت ، شایع ترین بیماری ارثی محسوب می شود. ژن مربوطه بر روی کروموزوم ایکس قرار دارد.
تقریبا تمام بیماران مرد هستند.
زنان هتروزیگوت معمولا فاقد علائم بیماری هستند ولیکن ممکن است که در موارد خاص
(غیرفعال شدن اتفاقی کروموزم X) علامت دار شوند .
در ایران، فراوانی این بیماری ۱۰ تا ۱۴٬۹ درصدگزارش شده است.
Gardnerella vaginalis متد:Direct smear+Culture + Whiff test
Gastrin-17-Advanced آماده سازی بیمار: - نمونه گیری در هنگام صبح و پس 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.
- از 12ساعت قبل از نمونه گیری از داروهای ضد اسید، H2-Blocker و anticholinergic agent استفاده نشود.
- از 12 ساعت قبل از نمونه گیری از نوشیدن قهوه خودداری شود
کاربرد بالینی:- زخم پپتیک سخت
- Zollinger-Ellison-Syndrome
- رفلاکس معده
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- غلظت های بسیار بالا در رابطه با Zollinger-Ellison-Syndrome مشاهده می شود
Genital lesion for Haemophilus ducreyiمتد:Direct Smear+ Culture
GFRآماده سازی بیمار:ندارد. جهت محاسبه به سن و جنس بیمار نیاز است
کاربرد بالینی:بیماری های مزمن کلیه
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم جهت اندازگیری کرآتینین در سرم
متد: Chronical-Kidney-Disease-Epidemy-Collaboration Calculation/CKD-Epiformel
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر: نتایج GFR بخصوص در موارد نزدیک به نارسایی کلیه اطمینان بخش است.
GGTآماده سازی بیمار:عدم نوشیدن الکل تا 12 ساعت قبل از نمونه گیری
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند بیماری‌های کبد و مجاری صفراوی
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:IFCC-SZASZ
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- آسیب سلولهای کبد هپاتیت، سیروز، کبد چرب
- القاء شده توسط داروها و الکل
- کلستاز
- پانکرآتیت
- انفارکتوس میوکارد
- نارسائی حاد کلیه
- سندرم نفروتیک
- دیابت
طول نیمه عمر GGT حدود 3 تا 7 روز است .
Glucoseآماده سازی بیمار:8 ساعت ناشتائی قبل از نمونه گیری لازم است.
کاربرد بالینی: - تشخیص کنترل روند و کنترل درمان دیابت
- تشخیص هیپوگلیسمی در کمای بدون علت معلوم
- پانکرآتیت
- آندوکرینوپاتی ها
- تومور جزایر لانگرهانس
- بیماری آدیسون
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry Hexokinase
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بیماریهای همراه با هیپوگلیسمی:
- Overdoses داروهائی که جهت درمان دیابت بکار برده می شوند.
- ناکافی بودن تغذیه
- انسولینوم
- تومورها
- القاء شده توسط تومورها
- اورمی
- پلی سیتمی ورا
- لوسمی
Glucose-CSFآماده سازی بیمار:مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.
کاربرد بالینی:احتمال عفونت حاد سلسله اعصاب مرکزی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش:
- گلوکز مایع نخاع کمتر از 50% گلوکز خون در مننژیت باکتریائی، توبرکولوز و نئوبلاستوم مننز مشاهده می شود.
Groin Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Growth Hormone آماده سازی بیمار: - قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی حدود 8 صبح
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج ،داروهای مؤثر بر STH 3 تا 4 روز قبل از نمونه گیری قطع شوند.
کاربرد بالینی: - تشخیص افتراقی اختلالات رشد
-اختلال در عملکرد بخش قدامی غده هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز (تومور، نارسائی)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- زیگانتیسم
- اکرومگالی
- کوتولگی
- تولید ectopic تولید STH در تومورها(پانکرآس، برونشها، کارسینوئید)
- استرس
- داروها
- دیابت
کاهش در:
- کمبود رشد
- دیر کرد رشد
- نارسائی بخش قدامی هیپوفیز
GTTآماده سازی بیمار:
- حداقل 10 تا 16 ساعت ناشتائی و عدم نوشیدن الکل
- حداقل 3روزتغذیه نرمال
(یا‎150g≤کربوهیدرات در روز)
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج ، قطع داروهای اختلال زا سه روز قبل از انجام آزمایش
- عدم استعمال دخانیات قبل و طی آزمایش
- در زنان حد اقل سه روز فاصله تا قاعده گی
کاربرد بالینی:در کودکان :
- دیابت مشکوک ( مثلا هیپوگلیسمی متناوب یا گلوکز اوری)
- تشنگی مفرط
- ریسک بالای زنتیکی
در بزرگسالان :
- موارد مشکوک به عدم تحمل گلوکزوتحت ریسک بیماریهای قلبی عروقی (مثلا چاقی،پرفشاری، هیپرکلسترینمی)
- غلظت های مرزی گلوکز ناشتا، بعد از غذا (postprandial) ، افزایش اندک HbA1C )
- افراد فامیل تحت ریسک دیابت
- زنان بار دار با گلوکز اوری و یا هیپرگلیسمی بعد از غذا
- گلوکزاوری همراه با نرمال بودن غلطت گلوکز ناشتا
- موارد مشکوک به دیابت کلیوی
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد: photometry-Hexokinase
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - عدم تحمل گلوکز
- پیش آگهی عدم تحمل گلوکز
- موارد مشکوک به دیابت بارداری
Gum Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Gum swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
H.pylori - Antigen stoolآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری
مواردد عفونت مزمن ممکن است که به یک Malt-Lymphom
Mucosa Associated Lymphoid Tissue-
منجر شود.
نوع و حجم نمونه: مدفوع
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - این روش تشخیص عفونت بخصوص برای کودکان مناسب است.
- تشخیص آنتی ژن هلیکوباکتر در مدفوع با ویژه گی و حساسیت بالائی برخوردار است
Haemophilus ducreyiآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - هموفیلوس دوکره ای عامل شانکروئید نرم است که از طریق خراش‌های پوستی میزبان را آلوده می‌سازد.
در ناحیه عفونت، التهاب همراه با تجمع لنفوسیت‌ها، ماکروفاژها و گرانولوسیت‌ها اتفاق می‌افتد.
این التهاب چرکی موجب لنفادنیت (تورم غدد انفاوی) در ناحیه عفونت می شود .
نوع و حجم نمونه:هر مقدار گلو، ترشحات تنفسی و ریوی
متد:Direct smear + Culture
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - کشت روش استاندارد جهت تشخیص این میکرواورگانیسم محسوب می شود.
Haemophilus influenzaمتد:Direct Smear+ Culture
Hair for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
Hams test -Acidified serum test آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص PNH-paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
نوع و حجم نمونه: 4 میلی لیتر خون تام در لوله استاندارد سیترات سدیم یا EDTA یا هپارینه
متد:Hemolysis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - این تست بعلت حساسیت و ویزه گی کم ، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بهتر است
که توسط روش فلوسیتومتری انجام شود.
Haptoglobinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بیماریهای همولیز دهنده
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:Immunoturbidimetery
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:از آنجا که هاپتوگلوبین یک پروتئین فاز حاد است، بهتر است که همواره بهمراه CRP انجام شود.
HbA1C آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: -کنترل بازنگرانه بلند مدت متابولیسم کربوهیدرات در دیابت
- تشخیص دیابت
- شناسائی افراد تحت ریسک دیابت
نوع و حجم نمونه: 2 میلی لیتر خون تام هپارینه یا EDTA
متد:Turbidimetric inhibitionimmunoassay-TINIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:سطح یا میزان هدف باید با توجه به شرایط بیمار و با همکاری بیمار تعیین شود .
HBe - Agآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: پارامتر تشخیص و کنترل روند هپاتیت B حاد ومزمن
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:HBe – Antigen در مواردهپاتیت حاد و مزمن قابل تشخیص است.
تشخیص HBe – Antigen اغلب با عفونت زائی بالا همراه است.
در موارد HBV-Escape-Mutation ، HBe-Antigen قابل تشخیص نیست،
لذا باید در چنین مواردی از تست Hepatitis B-Virus-DNA استفاده کرد .
HBs - Ag آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- کنترل روند بیماری و درمان هپاتیت B مزمن (تحت درمان با اینترفرون) .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - کنترل هپاتیت B حاد و پیش بینی زود در رابطه با بهبودی و یا پایا ماندن آن (persistent)
- کنترل درمان با اینترفرون
HBs – Ag confirmatoryآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تست تایید کننده در مواردیکه تنها HbsAg مثبت باشد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در مواردی که تنها HbsAg مثبت است، امکان Immunological cross reactivity وجود دارد،
لذا نتیجه مثبت این تست باید توسط HBs – Antigen confirmatory مورد تایید قرار گیرد.
HBV(DNA ),Qualitative/ Quantitativeآماده سازی بیمار:انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه
و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تعیین viral load در بیماران و کنترل درمان تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت
- B ردیابی عامل بیماری در مواردی که بیماری مشکلات کبدی دارد
- پیگیری روند درمان و تاثیر دارو
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood و سرم
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - Viral load> 100.000IU/ml دلالت بر عفونت زائی بالا دارد.
- تعیین زمان شروع درمان دربیمارانی که هنوز تحت درمان قرار نگرفنه اند.
- در موارد درمان anti-viral باید که viral load کاهش معنی دار پیدا کند .
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط
بیمار اعم از ناقل سالم وناقل بیمارو تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
HCG (Beta subunit), Free آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی ریسک تری زومی -21 Down syndrome در ترکیب با تستهای دیگر
در طی سه ماهه اول حاملگی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: نتایج آزمایش وابسته به متد متفاوت است. آزمایش باید همواره توسط یک متد انجام شود.
HCG (Beta subunit), total آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند حاملگی( حاملگی خارج از رحم، سقط جنین)
- تشخیص و کنترل روند تومورهای تروفوبلاست (مثلا تومور بیضه)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتایج آزمایش وابسته به متد متفاوت است.بخصوص در رابطه با درمان تومورهای تروفوبلاستیک
این مسئله بسیار مهم است که آزمایش همواره توسط یک متد انجام شود.
HCV ( RNA) , Genotypingآماده سازی بیمار: - انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در2-8 دزجه سانتی گراد،.
- نمونه هپارینه مورد قبول نمی باشد
کاربرد بالینی: - تعیین روند درمان دارویی وابسته به ژنوتیپ ویروس هپاتیت ث و پیش بینی پاسخ به درمان
در بیماران مبتلا و تعیین دز دارو
به عنوان مثال، بیماران مبتلا به ژنوتایپ های 1 و 4 به تکمیل 48 هفته درمان نیاز دارند
در صورتی که مبتلایان به ژنوتایپ های 2و3 ویروس به 24 هفته درمان دارویی نیازمند هستند.
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood و سرم
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در این مرکز تست HCV Genotype قادر به تشخیص تایپ های Type 1 (1a/b) , Type 2 ,Type 3 (3a) , Type 4 Type 5a, Type 6 می باشد
که می تواند در جهت تعیین روند درمان دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
HCV ( RNA)/ Qualitative/Quantitative آماده سازی بیمار: - انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه
و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت C –ردیابی عامل بیماری در مواردی که بیماری مشکلات کبدی
و زردی دارد-پیگیری روند درمان و تاثیر دارو
- تست روتین در بیماران هموفیلی که خون دریافت میکنند و در آزمایشات سرولوژیکی آنتی بادی مثبت دارند
- بررسی کمی و تعیین بار ویروس جهت پیش بینی پاسخ به درمان و پیگیری روند درمان
و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood و سرم
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:- گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروسHCV می باشد
- آزمایش کمی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار مورد استفاده قرار می گیرد
HE4 آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تعیین غلظت HE4 جهت کنترل بازگشت کارسینوم اپیتلیال تخمدان
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:با ترکیب HE4 و CA 125 می توان به یک پیش آگهی دقیق تر دست یافت
(مثلا تخمین ریسک بد خیمی تخمدان).
Heinz bodyآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بیماریهای ارثی با هموگلوبین ناپایدار (مثلا HbE-Syndrome و سندرم گلبولهای داسی شکل)
- اختلالات متابولیکی ارثی گلبولهای قرمز (مثلا کمبود Met-Hb-reductase و کمبود G6PD)
- داروهائی که بر ترکیب اکسیژن با هموگلوبین تاثیر گذارند ( Dapson )
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیترخون EDTA
متد:Supravital Staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتیجه مثبت دال بر رسوب هموگلوبین و بیماریهای فوق می باشد .
Hematocrit آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص آنمی، پلی سیتمی، پلی گلوبولی
- بررسی تغییرات غلظت و رقت خون
- محاسبه MCV و MCHC
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون EDTA
متد:Electronic - Counter ,Microhematocrit
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش:
- بارداری
- خونریزی
کاهش هماتوکریت یک معیار تشخیص آنمی است.
کاهش هماتوکریت سبب کم شدن blood viscosity و کاهش platelet adhesion می گردد.
بیماریها و شرایطی که با افزایش هماتوکریت همراه هستند:
- نوزاد
- ریسک دیابت تیپ II
- ریسک عروقی قلبی (stroke)
پلی سیتمی ورا
- Posttransplant erythrocytosis
- Erythrocytosis
Hemoglobinبه CBC مراجعه نمایید
Hemoglobin- electrophoresis آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی
- تالاسمی
- آنمی داسی شکل و هموگلوبینوپاتی ها
- مت هموگلوبینمی
- همولیز
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون تام+ EDTA
متد:Micro capillary electrophoresis-Qualitative&citrate-Quantitative agar gel electrophoresis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: توسط این متد می توان تعداد قابل توجهی از هموگلوبین های غیرطبیعی را تشخیص داد:
- HbH در آلفا تالاسمی/ بیماری HbH
- Hbc در بیماری Hbc/Hbc - هتروزیگوتی
- HbE در بیماری HbE / HbE -هتروزیگوتی
- هموگلوبین های ناپایدار
- هموگلوبینو پاتی های مخلوط
نوع هموگلوبین غیرطبیعی و اهمیت آن در جواب آزمایش ذکر میشود.
Hemoglobin,Unstable, Qualitativeآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی همولیتیک بدون علت معلوم
- تشخیص Heinz bodies
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون تام + EDTA
متد:Heat test + isopropanol test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:هموگلوبین ناپایدار یک هموگلوبین غیرطبیعی است که ممکن است در زنجیره آلفا و یا بتا مشاهده شود.
این هموگلوبین در هتروزیگوتی نیز سبب بروز هموگلوبینو پاتی میشود ( آنمی همولتیگ)
Hemosiderineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- غربالگری آنمی همولیتیک
- حادثه همولیز حاد
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار تازه
متد:staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:در صورت مثبت بودن تست باید به انجام تستهای آهن، فریتین، LDH و رتیکولوسیتها مبادرت ورزید.
High Density Lipoproteinآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی گرفته شود .
کاربرد بالینی: - تشخیص ، تشخیص افتراقی و کنترل روند اختلالات متابولیسم چربی ها
-کنترل روند درمان با داروهای کاهش دهنده لیپیدها
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic Direct HDL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نسبت معکوس بین غلظت HDL و میزان بروز بیماری عروق کرونر
High sensitivity CRPآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص اولیه در بیماران مشکوک به آترواسکلروز/بیماری عروق کرونر
- پیشگیری اولیه و در رابطه با فاکتورهای ریسک کلاسیک نظیر
استعمال دخانیات، فشار خون، دیابت و اختلالات متابولیسم چربیها
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در واکنشهای فاز حاد( عمل جراحی، تروما،عفونت ها، استرس، تومورها)
و تحت القاء توسط انترلویکین 6 و ظرف 6 ساعت میزان CRP بصورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند ،
که پس از حدود 24 ساعت به حد اکثر می رسد. طول نیمه عمر CRP حدود 24 تا 48 ساعت است.
میزان CRP تا حدود زیادی با وسعت و شدت بیماری مطابقت دارد.
ادامه افزایش و یا افزایش مجدد آن دلالت بر وجود واکنش فاز حاد،
عدم تاثیر درمان و پیش آگهی نامناسب تر دارد.
HIV Combi PTمراجعه شود به
Anti-HIV-Antigen and total antibodies to HIV-I & II
HIV-1(RNA)Qualitative/Quantitativeآماده سازی بیمار: - انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه
و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تشخیص عفونت HIV
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: -گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HIV-1 می باشد
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری مورد استفاده قرار می گیرد
HLA B5,B7,B8,B51,B52 آماده سازی بیمار: - ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه بردار
کاربرد بالینی: - بررسی وابستگی و ریسک ابتلاء به بیماریهای خاص
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:PCR-SSP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به علت وجود همراهی (Association) لوکوس HLA-B با بیماری های خود ایمنی
همچون Behcet Disease و غیره شناسایی آلل های مذکور در نمونه بیمار می تواند
به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.
HLA-B* 07آماده سازی بیمار: - ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - کمک به تشخیص و کمک در پیش اگاهی در بیماریهای خود ایمنی نظیر سارکوئیدوز
- Spodyloarthropathy
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:PCR-SSP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست
پزشک پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.
HLA-B* 08آماده سازی بیمار: - ETDA Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی:کمک به تشخیص و کمک در پیش اگاهی در بیماریهای خود ایمن نظیر:
Sjogren's Syndrome ،Autoimmune Chronic Active Hepatitis ،Chronic Renal Insufficiency ،
Primary Sclerosing Cholangitis ، Granulomatosis With Polyangiitis
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:PCR-SSP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست
پزشک پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.
HLA-B * 27آماده سازی بیمار: - ETDA-Blood
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎2-8°c. نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تعیین ریسک ابتلاء به روماتیسم ستون فقرات (اسپوندیلیت آنکیلوزان)
- کمک به تشخیص و کمک در پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر
Psoriatic Arthritis ،Juvenile Rheumatoid Arthritis Syndrome Reiter و التهابات چشمی
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:Conventional PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - ریسک ابتلاء به روماتیسم ستون فقرات در حاملین HLA-B27 حدود 90در صد است.
طبق آمار جهانی نزدیک به 8 در صد از جمعیت ایران به این بیماری مبتلا هستند .
HLA-B* 51آماده سازی بیمار: - ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - کمک به تشخیص و پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر هیداتیدوز و
Disease، Takayasu’s arteritis
- در بیماران دچار عوارضی چون آفت دهانی،مشکلات تناسلی،عوارض پوستی،درگیری های چشمی
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:PCR-SSP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
HLA-B* 52آماده سازی بیمار: - ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: کمک به تشخیص و کمک در پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر بهجت ، هیداتیدوز،
Pulmonary Infection ،Ischemic Heart Disease ، Renal Artery Stenosis ،Cerebrovascular Disease
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
متد:PCR-SSP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست بزشک
پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.
HOMA-IRآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتایی(انسولین وگلوکز)
کاربرد بالینی:ارزیای مقاومت به انسولین در موارد:
- سندرم متابولیک
- بررسی دیابت
- به همراه GTT 75 گرم
- تعیین ریسک آرتریواسکلروز
- PCOS-POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر سرم
متد:محاسبه
ارزشهای طبیعی:2.5>
تفسیر:محاسبه HOMA-IR از گلوکز و انسولین ناشتا می تواند تا حدود زیادی جایگزین CLAMP بعنوان روش
Gold standard گردد.
افزایش HOMA-IR افزایش مقاومت به انسولین را در موارد زیر مطرح می سازد:
- polycystic ovary syndrome - PCOS
- دیابت
- سندرم متابولیک
Homocysteine آماده سازی بیمار: - نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی .
کاربرد بالینی: - بررسی ریسک آرتریواسکلروز
- تشخیص ترمبوفیلی
- در موارد کمبود ویتامین B12, B6 و Folic acid
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم بدون لیپمیک شدید
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - هوموسیستئینمی اکتسابی : کمبود ویتامین های B12, B6 و Folic acid
- هوموسیستئینمی ارثی: موتاسیون ژن MTHFR
هوموسیستئینمی با افزایش ریسک آرتریواسکلروز و ترومبوز شریانی-وریدی توام است.
- در بیماران تحت ریسک لازمست که در غلظت های 12 میکرومول در لیتر به بالا مورد درمان قرار گیرند .
- در افراد سالم لازمست که از غلطت های 15 میکرو مول در لیتر به بالا تحت درمان قرار گیرند .
Homocysteine Urineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:غربالگری اختلالات ارثی در متابولیسمHomocystinuria-methionine
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار تازه
متد:Sliver Nitroprusside-Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
Homogentisic Acid, urine Randomآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: کمبود ارثی homogentisic acid oxidase(یک اختلال autosomal recessive است)
نوع و حجم نمونه:15 میلی لیتر ادرار رندوم محافظت از نور
متد:Alkaline Reduction & Ferric Chloride Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
HPV DNA Genotypingآماده سازی بیمار : - انتقال نمونه در محیط نگهداری مناسب برای DNA Amplification تا 24 ساعت در دمای محیط، 48 ساعت در ‎2-30°c
- در مورد بانوان تا 48 ساعت قبل از نمونه برداری ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
- درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب (Urethra) حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند
کاربرد بالینی : - تشخیص و کنترل رونددرمان عفونت دستگاه تناسلی با HPV.
- ردیابی و تشخیص به موقع آلودگی با ژنوتایپ های پر خطر ویروس پاپیلومای انسانی(HPV)
که در ایجاد سرطان دهانه رحم دخالت دارند،
- پیگیری کلینیکال در خانم هایی با نتایج غربالگری غیر طبیعی و یا افراد CIN تحت درمان .
نوع و حجم نمونه :
در مورد بانوان:
cervico-vaginal Brush :دو عدد برس و باحداقل 4ml محلولLiquid based medium حاوی نمونه
cervico-vaginal swab: سه عدد
Anal swab : سه عدد
swab of coodyloma : سه عدد
swab of vulve (در صورت درخواست پزشک): 3عدد
در مورد آقایان:
Urethral swab : دو عدد
semen : مقدار اسپرم در یکبار انزال
swab of condyloma: سه عدد
swab of :shaft,Glans,Sorubm سه عدد به صورت مجزا هر یک از یک موضع
متد :PCR-Reverse Hybridization
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : - تیپ های HPV را می توان با توجه به پتانسیل القاء بیماریهای بدخیم دستگاه تناسلی به دو گروه تقسیم کرد:
- High Risk شامل : ‎16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68
- Low Risk شامل: ‎6,11,42,43,44
- گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروسHPV می باشد و در صورتی که تایپ مثبت جزو 32 تایپ قابل تشخیص در تست باشد، تایپ ویروس نیز گزارش میگردد.
HSV 1,2 DNA Qualitativeآماده سازی بیمار : - انتقال در محیط نگهداری مناسب برای DNA Amplification تا 24 ساعت
در دمای محیط، 48 ساعت در ‎2-30°c
- در مورد بانوان تا 48 ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد.
در دوران قاعدگی نباشد.
- درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب(Urethra)حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند
کاربرد بالینی : - در تعیین سریع عفونت فعال با HSV کمک‌کننده است.
- کمک به تشخیص عامل عفونتهای اولیه دستگاه تناسلی.
- ارزیابی زنان باردار از جهت ابتلا به هرپس سیمپلکس.
- بررسی بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بیماران دچار ضایعات برجسته در مخاط دهان یا ناحیه تناسلی، که علائمی مشابه عفونتهای هرپسی دارند
- ارزیابی بیماران دارای تب با علت نامعلوم بویژه در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی،
انسفالیت هرپسی درمان نشده و هرپس نوزادی
نوع و حجم نمونه :
Cervico-vaginal Brush : دو عدد
cervico-vaginal swab: سه عدد
CSF : یک سی سی
Veside fluid swab:سه عدد
Urethrall swab:سه عدد
Anal swab:سه عدد
EDTA-Blood (در صورت درخواست پزشک و در مورد نوزادان): لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
Liquid based medium : حداقل از 4ml محلول Liquid based medium حاوی نمونه
swab of Vulva در صورت درخواست پزشک : 3عدد
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : - گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروسHSV می باشد
و در صورتی که تست به صورت کمی انجام شود ،
قابلیت گزارش تعداد ویروس برای پیگیری روند بیماری و درمان را دارد. در صورت درخواست پزشک معالج نوع تیپ ویروس هم قابل گزارش می باشد.
HSV 1,2 DNA Quantitativeآماده سازی بیمار : عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی : تشخیص عفونت HSV بخصوص در بیماری حاد سلسله اعصاب مرکزی.
نوع و حجم نمونه :
CSF: یک سی سی
EDTA-Blood : در صورت درخواست پزشک و در مورد نوزادان: یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر : نتیجه مثبت تست، با توجه به علائم بالینی، عفونت با HSV را با حساسیت و ویژگی حدود 95% تایید می کند.
ID.Coombsآماده سازی بیمار:برای تعیین گروه خون به یک لوله خون جداگانه مورد نیاز است که
با نام ، نام خانواده گی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.
کاربرد بالینی: -آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
-آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
-آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بار داری
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون لخته
متد:Hemagglutionation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمایش مراجعه شود
IgA- Immunoglobulin A آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کمبود IgA
- نقص ایمنی
- IgA plasmocytoma
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:IgA plasmocytoma
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- IgA-Gammopathy
- عفونت مزمن
کاهش در:
- کمبود IgA
- هدر رفتن IgA (سندرم نفروتیک و یا آنتروپاتی)
IGF – 1 Insulin - like growth factor 1آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص اختلالات رشد در سنین کودکی
- آکرومگالی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- بلند قامتی در کودکان
- اکرومگالی
کاهش در:
- کوتولگی
- دیر کرد رشد در کودکان
IGF BP -3
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و تشخیص افتراقی اختلالات رشد، بخصوص در کودکان
آکرومگالی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - IGFBP-3 در ارتباط خاصی با ترشح هورمون رشد قرار دارد و
با توجه به غلظت بیشتر آن نسبت بهIgF -1،جهت تشخیص اختلالات رشد در کودکان مناسب تر بنظر می رسد.
- کنترل روند درمان
- IGFBP-3 وابسته به سن ، سن، تکامل جنسی، تغذیه و همچنین عملکرد کبد و کلیه دارد.
- غلظت IGFBP-3در کودکی و بلوغ افزایش و در سنین بزرگسالی کاهش پیدا میکند.
- روزه داری، تغذیه نامناسب مزمن،آسیب کبد و دیابت سبب کاهشIGFBP-3 می شوند.
- اختلالات عملکرد کلیه موجب افزایش IGFBP-3 میگردد.
IgG 4آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بهمراه IgG2 در عفونت های باکتریائی مکرر در :
- عفونت گوش میانی
- پنومونی
- مننزیت
- برونکتازی
- آسم برونشیال
- آسم بونشیال مقاوم به درمان
- کمبود IgA
- بیماریهای مزمن روده
- بیماریهای اتوایمون
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Nephelometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کمبود سب کلاسهای IgG :
- نقص تنظیم
- اختلال اولیه سنتز
افزایش سب کلاسهای IgG :
- عفونت های مزمن
- تحریک مزمن توسط یک آنتی ژن
از آنجا که کمبود تنهای IgG4 در 6 .5% از افرادسالم مشاهده می شود ، لذا ارزش بالینی آن زیر سئوال است.
در مقابل کمبود IgG4 به همراه ساب کلاس های دیگر ، بخصوص IgG2 ارزش تشخیصی دارد .
IgGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کمبود IgG
- مونوکلونال گاموپاتی
- احتمال نقص ایمنی
( سب کلاسهای IgG )
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- گاموپاتی IgG
- عفونت ها
- هپاتیت اتوایمون
کاهش در:
- کمبود IgG
- نقص ایمنی
- هدر رفتن IgG
IgG-CSFآماده سازی بیمار:مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند Intrathecal IgG Synthesis
نوع و حجم نمونه:0/5 میلی لیتر مایع نخاع
متد:Turbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تنها نسبت مایع نخاع به سرم دارای ارزش تشخیصی است.
IgMآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کمبود IgM
- گاموپاتی مونوکلونال
- بیماری Waldenström
- عفونت ها
- نقص ایمنی
- بیماری اتو ایمون کبد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:Immunoturbidimetric
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- گاموپاتی IgM
- PBC-Primary Biliary Cirrhosis
- عفونت ها
IgEآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند بیماری های اتوپی:
- کهیر(اورتیکاریا)
- آنژیو ادم
- گاستروانتریت ائوزینوفیلیک
- اگزانتم مشکوک
- احتمال آلرژی ناشی از دارو
موارد دیگر:
- انفیلتراسیون ائوزینوفیلیک ریه
- آلوئولیت آلرژیک
- گرانولوماتوز وگنر
- سندرم Churg-strauss
- لنفوم
- میلوم
- آسپرژیلوز
- ابتلاء به پارازیت
- نقص ایمنی
- نقص سلولهای T
- سندرم Hyper IgE
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: عدم افزایش IgE بمعنی نبود آلرژی نیست
افزایش در:
- آتوپی
- آلرژی
- Drug fever
- ابتلاء به پارازیت
- نقص ایمنی
- Graft-versus-host-Reaction
- سوختگی های سخت
Inhibin Aآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - Down syndrome screening-trisomy 21در سه ماهه دوم بارداری
-Granulosa cell tumor
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Inhibin A در زنان و خارج از بارداری فقط در corpus luteum تولید می شود( بمقدار کمتر در granulosa cells of ovar).
در بارداری جفت بیشترین مقدار از Inhibin A را تولید میکند.
با اضافه کردن Inhibin A به Triple –testمیتوان میزان تشخیصtrisomy21
را از حدود 69%به حدود 81% ارتقاء داد
( Quadruple-Test ) .
Inhibin Bآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:در زنان:
- بررسی عملکرد تخمدانها در رابطه با درمان باوری
(fertility therapy)
- بعنوان تومور مارکر
(granulosa cell tumor)
در مردان:
- مارکر عملکرد سلولهای Sertoli
- تشخیص اختلالات ترشح FSH
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - Inhibin B توسط granulosa cells در تخمدان و Sertoli cells در بیضه تولید می شود.
Inhibin B آزاد سازی FSH از هیپوفیز را مهار میکند.
- بررسی عملکرد بیضه ها (FSH,LH,Inhibin B)
Insulinآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: - انسولینوم
- Hypoglycaemia factitia
- دیابت
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- انسولینوم
- Hyopglycaemia factitia ( تجویز انسولین)
کاهش در:
- دیابت
Ironآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند درمان کمبود آهن
- بار اضافی آهن
( overload )
- بررسی جذب آهن
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه بدون همولیز
متد:photometry-ferrozine
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تعیین تنهای میزان آهن بمنظور تشخیص کمبود آن کافی نیست.
در صورت لزوم بهتر است که پارامتر های زیر نیز اندازگیری شوند.
- آهن
- CRP
- فریتین
- Transferrin saturation
- CBC
JAK2آماده سازی بیمار:
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48ساعت در‎2-8°c ‎.
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و یا کاربرد هر نوع Anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی:
-پلی سیتمی ورا
-ترومبوسیتمی(Essential Thrombocythemia )
- chronic idiopathic myelofibrosis
- Budd-Chiari-Syndrome
- Portal thrombosis
نوع و حجم نمونه:سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در 90 تا 95 % از موارد پلی سیتمی ورا و در 50 تا 60 % از موارد Essential Thrombocythemia
و یا chronic idiopathic myelofibrosis می توان موتاسیون در ژن Jak2 را تشخیص داد
- مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش V617F می باشد و تشخیص افتراقی قابل اعتمادی را برای سایر
انواع اختلالات پلی سیتمیک مادرزادی، اکتسابی و ایدیوپاتیک،
افزایش پلاکت غیر قابل توضیح و فیبروز مغزاستخوان با منشاء نامشخص فراهم می کند همچنین آنالیز
جهش به عنوان معیار اصلی افتراق میان بیماریهای PV،ET و IMF پیشنهاد شده است.
و امکان بررسی پیشرفت بیماری را بدست می دهد.
. ژنJanus kinase-JAK2 واقع در کروموزوم 9 انسانی کد گذار یک تیروزین کیناز سیتوپلاسمی است
که نقش مهمی در انتقال پیام های سیاتوکاین ها و هورمون های رشد دارد.
در نتیجه موتاسیون V617F، تیروزین کیناز به صورت دائمی فعال شده و موجب رشد مهار نشده سلول در غیاب هورمون های رشد می شود.
این موتاسیون در اکثر بیماران دچار اختلالات Myeloprolifereative که BCR-ABL منفی می باشند، مشاهده می شود و به عنوان یکی از ابزار های مهم تشخیصی برای بیماران پلی سیتمی ورا
PMF-Primitive-Myelofibrosis,ET,Essential Thrombocythemia PV محسوب می شود.
Kappa&Lambda,(light chains),serum,quantitativeآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:Bence Jones Myeloma
- non-secretory Myeloma
- light chain amyloidosis
- multiple Myeloma light chain disease
- MGUS-Monoclonal gammopathy of undetermined significance
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر سرم
متد:Nephelometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - اندازه گیری زنجیره های سبک بایستی همواره برای هر دو تیپ Kappa & Lambda انجام شوند.
Lactic Acidآماده سازی بیمار:بیمار از 2 ساعت قبل از خونگیری در حالت استراحت کامل باشد.
کاربرد بالینی: - اسیدوز لاکتات
- تشخیص performance در ورزش
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر CSF و پلاسما با ضد انعقاد سدیم فلوراید بدون همولیز
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فشار بدنی(ورزش)
- حمله صرع
- Hyperventilation
- بعد از عمل جراحی
- شوک
- سپسی
-systemi inflammatory response syndrome
-SRIS
- اسیدوز لاکتات
- مسمومیت با CO
- مسمومیت الکلی حاد
- کمبود ویتامین B2
- داروها
- تومورها
- عفونت ها(مثلا HIV )
- لاکتات اسیدوز مادرزادی
Last portion of urineمتد:Urine Culture-UA/UC
Last portion of urineمتد:(UA)
Lesion cultureمتد:Direct Smear+ Culture
LDHآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص وکنترل روند بیماریهای :
- انفاکتوس میوکارد
- بیماریهای کبد
- آمبولی ریه
- همولیز
- تومورها
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز
متد:Enzymatic IFCC- L →P
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فعالیت ماهیچه ها
- انفارکتوس میوکارد
- آمبولی ریه
- بیماریهای کبد
- بیماریهای ماهیچه
- همولیز
- بیماریهای کلیه
- تومورها
LDL/HDLمتد:Calculation
LE Cellsآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تب بدون علت معلوم
- لکوپنی
- ترومبوپنی
- آنمی همولیتیک بدون علت معلوم
- درد مفصل بدون علت معلوم
- نارسائی کلیه بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر خون لخته
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - لوپوس اریتماتو
- سندرم Libman-Saks
- پلی آرتریت اولیه مزمن
- سندرم Sjögren
- درماتومیوزیت
- اسکلرودرمی پیشرونده
- Periarteriitis nodosa
- Immunthyroiditis
- Lupoid hepatitis
Leishmania, skin lesion آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص سالک یا لیشمانیوز پوستی
نوع و حجم نمونه:تهیه چند لام از زخم - برداشت از زخم
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
LH آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند اختلالات عملکرد تخمدان
- تشخیص وکنترل روند اختلالات عملکرد بیضه ها
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در مردان:
- بررسی اختلالات عملکرد اولیه و یا ثانویه بیضه ها بهمراه سطح تستوسترون
در زنان:
- بررسی تشخیص اختلالات اولیه (تخمدانها) و یا ثانویه ( هیپوفیز) عملکرد تخمدانها بهمراه FSH،استرادیول،پروژسترون، پرولاکتین
Lipaseآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند پانکرآتیت و یا پاروتید
- کارسینوم پانکرآس
- شکم حاد
- کنترل ERCP-endoscopic retrograde cholangiopancreatography
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - در فاصله زمانی 5 تا 8 ساعت پس از پانکرآتیت حاد و یا عود پانکرآتیت سطح لیپاز در سرم
بطور معنی دار افزایش پیدا میکند.
ارزش تشخیصی این پارامتر نسبت به آمیلاز بالاتر است.
بعلاوه افزایش متوسط آمیلاز در موارد زیر نیز مشاهده می شود:
- نارسائی کلیه
- تزریق هپارین
- هپاتیت ویروسی
- پاروتید اپیدمیک
- سارکوئیدوز
- کتواسیدوز دیابتیک
Listeria متد:Culture
Listeria monocytogenes-1/2a,4bآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- عفونت مشکوک
- عفونت مشکوک در زنان بار دار
- عفونت مشکوک در افراد تحت درمان سرکوبگر ایمنی
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم
متد:IIFT
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Lithiumآماده سازی بیمار:نمونه گیری حدود 12 ساعت پس از آخرین بار مصرف دارو
کاربرد بالینی: - کنترل درمان توسط لیتیم
بررسی مسمومیت لیتیم:
- علایم مسمومیت خفیف: استفراغ، سرگیجه، نیستاگموس (حرکات غیر ارادی چشم ها)
- علایم در حد متوسط : شامل بی اشتهایی، تاری دید، پرش های اندام ها، اختلال هوشیاری
- علایم در حد شدید: مانند تشنج و کما
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم يا پلاسماي سديم هپارينين يا K2-EDTA
متد:Colorometric test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:لیتیم از طریق کلیه دفع می شود. طول نیمه عمر دفع حدود 14 تا 33 ساعت است.
اثر سمی لیتیم از غلظت های 1.5 میلی مول در لیتر ظاهر می شود.
Low Density Lipoproteinآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند درمان در اختلالات متابولیسم چربی ها
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - LP-a وابسته به سایر پارامترهای متابولیسم چربی ها و فاکتورهای خارجی نیست ،
و غلظت آن توسط فاکتورهای زنتیکی مشخص می شود، لذا غلطت های غیر طبیعی،
بخصوص در صورتیکه LDL بالا باشد،
يک فاکتور ریسک جداگانه در رابطه با آرتریواسکلروز و اسکلروز عروق کرونر محسوب می شود.
Lp-a آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص فاکتورهای ریسک آرتریواسکلروز و بیماری عروق کرونر
- کنترل درمان توسط LP(a) Aphresis، حد اقل 50% در هر بار
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: -(Lp(a وابسته به سایر پارامترهای متابولیسم چربی ها و فاکتورهای خارجی نیست
و غلظت آن توسط فاکتورهای زنتیکی مشخص می شود،
لذا غلطت های غیر طبیعی، بخصوص در صورتیکه LDL بالا باشد، يک فاکتور ریسک جداگانه
در رابطه با آرتریواسکلروز و اسکلروز عروق کرونر محسوب می شود.
Lupus Anticoagulant-Screeningآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:Antiphospholipid-Antibody-syndrome
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی: - طویل شدن زمان انعقاد در تست های وابسته به فسفولیپید
- ترومبوز و سقط جنین بدون علت معلوم
تفسیر: - بیماریهای اتوایمون (مثلا لوپوس اریتماتو)
M2-PK -Stool test آماده سازی بیمار:ندارد.
کاربرد بالینی:تشخیص زود سرطان کولون
( colorectal cancer )
نوع و حجم نمونه:Stool
متد:ELISA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش مقدار M2-pyruvatkinase در مدفوع در موارد کارسینوم کولورکتال مشاهده می شود،
ولیکن ممکن است که در بیماریهای التهابی روده و اسهالهای عفونی (Infectious Diarrhea) نیز تشخیص داده شود.
Macro prolactineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص ماکروپرولاکتین در موارد افزایش سطح پرولاکتین
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA / ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ماکروپرولاکتین متشکل از کمپلکس پرولاکتین و IgG است.از آنجا که طول نیمه عمر
ماکروپرولاکتین بالا است،لذا حضور آن سبب افزایش کاذب پرولاکتین می شود.
پیشنهاد می شود در موارد بالا بودن سطح پرولاکتین ، تست تشخیصی ماکروپرولاکتین انجام شود.
ماکروپرولاکتین از جهت بیولوژیکی غیر فعال است.
Magnesium, serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - لرزش و اسپاسم عضله ، تتانی، پرش عضله و حرکات غیر ارادی
- اختلالات قلبی (اختلالات ریتم قلب)
- کنترل درمان با داروهای دیئورتیک
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز
متد: photometry-xylidyl Blue
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کمبود منیزیم
( اغلب همراه با کمبود کلسیم و پتاسیم) :
- هدر رفتن از طریق کلیه ها در رابطه با داروهای دیئورتیک نفرو توکسیک.
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- هیپرآلدوسترونیسم
- هپپرتیروئیدیسم
- روزه داری
- الکلیسم
- اسهال مزمن
- اعتیاد به داروهای ملین
- نارسائی خارجی پانکرآس
افزایش منیزیم:
- نارسائی مزمن وحاد کلیه
- درمان با داروهای ضد اسید معده
Magnesium,urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی دفع منیزیم در موارد کمبود و یا افزایش منیزیم
نوع و حجم نمونه: 5 میلی لیتر ادرار24 ساعته و ادرار رندوم
متد: photometry-xylidyl Blue
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- مصرف دیئورتیک ها، الکل، استرئیدها
- شیمی درمانی (Cisplatin)
کاهش:
- کمبود ورود به بدن ( در صورت عملکرد نرمال کلیه)
Malaria
(peripheral blood smear )
آماده سازی بیمار:نمونه باید در مرحله افزایش درجه حرارت بدن/تب صورت گیرد.
دوره کمون :
- فالسیپاروم : 9 تا 14 روز
- ویواکس : 8 تا 17 روز
- مالاریه : 18 تا 40 روز
- اوال : 16 تا 18 روز
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به مالاریا
نوع و حجم نمونه:خونEDTA یا مویرگی
متد:wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - توجه به کشور محل زندگی و اقامت در خارج از کشور .
نتیجه منفی تست ابتلاء به مالاریا را نفی نمی کند . تکرار چند نوبت تست لازم است.
Malassezia Furfurمتد:Direct
mbcr-abl ( p 190) RNA Qualitative/Quantitativeآماده سازی بیمار:عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی:بررسی پاسخ درمانی و یا میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن (CML)
که وجود فیوژن در کروموزومهای 22q11 و 9q23
( ترانس لوکاسیون
(t(9;22) (q34;q11 ) تشخیص داده شده است.
نوع و حجم نمونه:سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمایش مراجعه شود
Mbcr-abl (p 210) RNA Qualitative/Quantitativeآماده سازی بیمار:عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی:بررسی پاسخ درمانی و یا میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن(CML)
که وجود فیوژن e13/a2-b2a2 و یا e14/a2-b3a2 درآنها تشخیص داده شده است.
نوع و حجم نمونه: سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:به جواب آزمایش مراجعه شود.
Melaninآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: متاستاز ملانوم
نوع و حجم نمونه: 20 میلی لیتر ادرار تازه رندوم به دور از نور و در ظرف دربسته
متد:Ammoniacal Silver Nitrate
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: به جواب آزمايش مراجعه شود
Metanephrine, Free, Plasmaآماده سازی بیمار: - قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
- داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
کاربرد بالینی:- تومور های sympatho-adrenergic system
- نوروبلاستوم
- هیپرنونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر EDTA پلاسما
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- فئوکروموسیتوما
Metanephrine, Urine 24hآماده سازی بیمار: - داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
کاربرد بالینی: - تومور های sympatho-adrenergic system
- نوروبلاستوم
- هیپرنونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:ادرار 24 ساعته
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- فئوکروموسیتوما
- استرس
- هیپوگلیسمی
- نارسائی کلیه
Microalbumin, Urine
( Random, 12h & 24h )
آماده سازی بیمار:در طي مدت جمع آوری ادرار از فعاليت بدني متوسط و شديد پرهيز کنيد
و در صورت داشتن تب، آزمايش را به زمان ديگري موکول کنيد
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند نفروپاتی های دیابتیک و ناشی از پرفشاری خون .
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، ادرار 12 ساعته، ادرار رندوم
متد:Immuno Turbidimetric
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - تشخیص آلبومین در ادرار نشانی از اختلال در فیلتراسیون گلومرولی محسوب می شود.
در صورت مثبت بودن نتیجه تست،
لازمست که به منظور بررسی بیشتر آزمایش الکتروفورز پروتئینهای ادرار انجام شود.
Middle Portion of urineمتد:(UA)
Middle Portion of urineمتد:Urine Culture-UC
Mono Testآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بیمار جوان با تب، سردرد، احساس خستگی و تورم غدد لنفاوی مشکوک به مونونوکلئوز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Hemaglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نتیجه مثبت بمعنی تشخیص آنتی بادی هتروفیل است.
در صورت لزوم می توان جهت تایید از تست های سرولوزیکی (EBV) استفاده کرد.
در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش و ادامه مشکوک بودن بالین بیمار ، تکرار تست و انجام تستهای (EBV) .
Mouth Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Mouth swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
MPSآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به mucopolysaccharidosis (نارسائی آنزیم های تجزیه کننده
chondroitin sulsate,dermatam sulfate,heparan sulfate, keratan sulfate
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:Spot Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:موکوپلی ساکاریدوز یک بیماری ارثی است
( autosomal recessive ).
تست تایید کننده برای موارد مثبت : LC-MS/MS
MRSAآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص Methicillin Resistant staphylococcus aureus
نوع و حجم نمونه:به مقدار کافی نمونه های مختلف از نقاط بدن
متد:Culture
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتیجه مثبت بمعنی تایید MRSA colonizationاست
MRSE-Methicillin Resistant Staph.Epidermidisمتد:Direct Smear+ Culture
MTHFR (A1298C) DNAآماده سازی بیمار : ندارد
کاربرد بالینی : - تشخیص موتاسيون در MTHFR gene که سبب افزایش سطح هوموسیستئین درخون می شود.
این تست معمولا در افراد تحت ریسک قلبی و یا قلبی عروقی (CVD) قرار و یا ترومبوز قرار دارند، انجام می شود.
نوع و حجم نمونه :
K2 EDTA/EDTA-Blood تیوب های:
Yellow(ACD Solution) Blue(Sodium citrate) Green(sodium/Lithium Heparinنیز در موارد استثناء قابل قبول می باشد: یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : نتیجه مثبت تست بمعنی تشخیص موتاسیون مربوطه است.
MTHFR ( C677T ) DNA آماده سازی بیمار : انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎2-8°c. نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد
کاربرد بالینی : - تشخیص موتاسيون در MTHFR gene که سبب افزایش سطح هوموسیستئین درخون می شود
- آنالیز مستقیم موتاسیون MTHFR C677T در بیماران مبتلا به اختلالات شریان کرونری، نقص حاد میوکارد ،بیماری شریان عروق محیطی، سکته مغزی (stroke) و ترومبوآمبولیسم سیاهرگی که سطوح افزایش یافته ای
از هموسیستئن یا متیونین غیرطبیعی دارند.
- ردیابی جهش MTHFR C677T در خانم هایی با سابقه سقط های مکرر.
نوع و حجم نمونه :
K2 EDTA/EDTA-Blood تیوب های:
Yellow(ACD Solution) Blue (Sodium citrate) Green(sodium/Lithium Heparinنیز در موارد استثناء قابل قبول می باشد: یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش
C677T-MTHFR میباشد
و گزارش مثبت آن به دو صورتHeterozygote وجود یک الل جهش یافته) و یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافنه) می باشد. و به پزشک در بررسی علت ترومبوز و سکته مغزی و یا سقط های مکرر کمک می کند.
Mycoplasma hominisمتد:Culture
Nail scraping for Fungi متد:Direct Smear+ Culture
Nasal-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Nasal swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
NBTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:عدم توانائی فاگوسیتها در کشتن باکتری ها که سبب عفونت های مزمن و بر گشت گرا می شود:
- استخوان
- مفاصل
- پوست
- ریه ها و سایر اعضاء بدن
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیترخون تام با ضد انعقاد هپارین
متد:Cytochemistry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Neisseria gonorrhoeaeمتد:Direct smear + Culture
Neisseria gonorrhoeae DNAآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:
خانمها : Urethritis,Cervicitis,Bartholinitis,complication Peritonitis ,Adnexitis
آقایان: Urethritis,Complicationen:
prostatitis,Epididymitis,disseminated gonococcal infection
نوع و حجم نمونه: swab، 2 میلی لیتر از اولین ادرار
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی: به جواب آزمایش مراجعه نمائید
Neutrophils -Stoolآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:در موارد زیر تعداد قابل توجهی از نوتروفیل ها در مدفوع قابل تشخیص است:
- Chronic ulcerative colitis
- Bacillary dysentery
- آبسه موضعی
- فیستول زیگموئید رکتوم و یا مقعد
- شیگلوز
- سلمونلوز
- عفونت یرسینیا
- Invasive e.coli diarrhea
- عفونت کامپیلوباکتر
نوع و حجم نمونه: 5 گرم مدفوع
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
NMP22آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به سرطان مثانه
نوع و حجم نمونه:Random 1 ml
متد:Rapid , qualitative
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:فاکتور های ریسک:
- اعتیاد به دخانیات
- راننده گان کامیون
- افراد شاغل در پمپ بنزین
- نقاش ها
- افرادشاغل در کارخانجات پلاستیک، رنگ و چرم سازی
- بیماران مبتلا به عفونت های مزمن مثانه
• مثبت بودن نتیجه تست بمعنی تشخیص تومور نیست
• نتیجه منفی تست بمعنی رد تومور نیست.
• این تست نمی تواند جایگزین سیستوسکپی شود
• از این تست می توان بعنوان تست غربالگری استفاده کرد (FDA).
Nocardiaمتد : Direct Smear+ Culture
Norepinephrine plasmaآماده سازی بیمار: - قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
- داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شوکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
کاربرد بالینی:- تشخیص وکنترل روند pheochromocytoma
- paraganglioma
- موارد پرفشاری خون مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر پلاسما EDTA
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Normetanephrineآماده سازی بیمار: - قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- از یک هفته قبل ،داروها در صورت امکان و موافقت پزشک معالج قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری ازمصرف قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام، شکلات و تخم مرغ پرهیز شود.
کاربرد بالینی: - تومور های سیستم سمپاتو آدرنرژیک
- نوروبلاستوم
- هیپرتونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر EDTA پلاسما
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- فئوکروموسیتوما
Normetanephrine, Urine 24hآماده سازی بیمار: - از یک هفته قبل، داروها در صورت امکان و موافقت پزشک معالج قطع شوند.
از سه روز قبل از نمونه گیری ازمصرف قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام، شکلات و تخم مرغ پرهیز شود.
کاربرد بالینی: - تومور های سیستم سمپاتو آدرنرژیک
- نوروبلاستوم
- هیپرتونی مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:ادرار 24 ساعته
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- فئوکروموسیتوما
Occult Bloodآماده سازی بیمار:دو نمونه جدا از هم .
کاربرد بالینی: - تشخیص هموگلوبین انسانی در مدفوع (غربالگری کارسینوم کولورکتال)
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Immuno- chromatography
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در مقایسه با تست گایاک، تست ایمونوکروماتوگرافی کاملا اختصاصی عمل میکند
Osteocalcinآماده سازی بیمار:نمونه گیری بین 8 تا 9 صبح
کاربرد بالینی:موارد مشکوک به
- اوستئوپوروز
- کارسینوم با متاستاز استخوان
- هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
- اوستئوپاتی کلیوی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- متاستاز استخوان
- اوستئوپوروز
(high turnover)
- اوستئومالاسی
کاهش در:
- اوستئوپوروز
(lowturnover)
- آرتریت روماتوئید (تحت درمان با کورتیکوئید ها)
Ova and parasite, stoolآماده سازی بیمار: جهت تشخیص اکسیور هنگام صبح و از نوار چسب شیشه ای استفاده شود.
انجام این آزمایش باید در دو روز متوالی صورت گیرد .
کاربرد بالینی:موارد مشکوک به عفونت پارازیت بخصوصدر موارد زیر:
- انفیلتراسیون ائوزینوفیل ریه و پنومونی
- ائوزینوفیلی خون
- انتریت
- خارش در ناحیه مقعد
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Formalin - Ethyl Acetatemethod
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - تشخیص تخم کرم و یا لارو تشخیص عفونت را با حساسیت و ویزه گی بالا امکان پذیر می سازد .
Oxalate,urine Random and 24 hآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:Nephro-Urolithiasis
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر سرم
متد:Enzymatic
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هیپراگسال اوری اولیه مادرزادی
- هیپراگسال اوری ثانویه (بیماریهای روده)
PAI-1 4G/5G- DNAآماده سازی بیمار: - انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎‎2-8°c. نمونه فریز شده
مورد قبول نمی باشد
کاربرد بالینی: - بیماری های قلبی عروقی
- ترومبوزهای وریدی شریانی
نوع و حجم نمونه:یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون K2 EDTA / EDTA- Blood تیوب های:
Yellow-ACD Solution
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - ژنوتیپ ‎4G/4Gبا افزایش سطح PAI-1 و در نتیجه کاهش فعالیت فیبرینولیز همراه است.
موارد هوموزیگوتی ‎4G-Allel ، بخصوص در صورت وجود فاکتورهای ریسک ارثی دیگر، گرایش
به بیماریهای قلبی عروقی وترومبوز را افزایش می دهد .
مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش در ژن PAI-1 می باشد
و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote
( وجود یک الل جهش یافته ‎4G/5G) و
یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافته ‎4G/4G) می باشد.
بررسی جهش های PAI-1 به پزشک در شناسایی ریسک ترومبوز و ایست قلبی کمک می کند.PAI-1-plasminogen Activator Inhibitor1
عامل اصلی خنثی شدن و
مهار سریع T-PA-Tissue plasminogen Activator در زمان لیز شدن فیبرین می باشد.
یکی از دلایل افزایش بیش از حد PAI-1 در پلاسما، پلی مرفیسم ‎4G/5G در منطقه
پروموتری ژن PAI-1 می باشد که به فرم مغلوب به ارث می رسد.
این پلی مرفیسم در اثر حذف یک باز گوانین در مقر 675- ژن PAI-1 صورت می گیرد.
آلل ‎4G سبب رونویسی بیش از حد ژن PAI-1 می شود.
در عوض فرم وحشی ‎5G به فاکتور مهاری متصل می گردد.
نقص در اتصال فاکتور مهاری در ژنوتیپ ‎‎4G/4G سبب افزایش 25 درصدی در غلظت PAI-1 در پلاسما نسبت به افراد دارای ژنوتیپ ‎5G/5G می گردد.
PAPP-Aآماده سازی بیمار: - انجام تست در هفته های 12 تا 14 بارداری
کاربرد بالینی: - نا به هنجاری کروموزومی و بیماری نقص لوله عصبی یا open neural tube defects-ONTD
- ریسک تری زومی ، Down Syndrome-21در سه ماه ه نخست بارداری
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:از این تست نمی توان بعنوان تست تشخیصی استفاده نمود.
بعبارت دیگر ریسک کم بمعنی عدم وجود اختلال کروموزومی در جنین نیست و بر عکس ریسک بالا
لزومأ بمعنی اثبات اختلال کروموزومی نمی باشد.
در مورد دوم احتمالا استفاده از روشهای تشخیصی دیگر لازم خواهد بود.
PCH آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: آنمی همراه با فراگمانهای گلبولهای قرمز در خون محیطی و مشکوک به همولیز
افزایش رتیکولوسیتها
کاهش هاپتوگلوبین
نوع و حجم نمونه:20 میلی لیتر خون تام بدون ضد انعقاد
متد:Hemolysis of Erythrocytes after exposure of coagulated
4°C/37°C blood to various temprature
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - سفلیس
- بیماری های عفونی دیگر
- PCH ثانویه پس از واکسیناسیون small pox vaccination
PCT آماده سازی بیمار : - زمان تست PCT باید قبل از تخمک گذاری و تا حد امکان نزدیک زمان تخمک گذاری باشد.
- از آمیزش جنسی حداقل 2 روز قبل از آزمایش باید خودداری شود.
- زمان ارزیابی موکوس 8 -2 ساعت پس از آمیزش است.
کاربرد بالینی : - ارزیابی کیفیت اسپرم و میزان پذیرش اسپرم توسط ترشحات دهان رحم
- تشخیص عیب ترشحات دهانه رحمی و یا عیب اسپرم و یا عیب هردو
نوع و حجم نمونه :
نمونه گرفته شده از سرویکس رحم: هر کدام 1 قطره
نمونه گرفته شده از واژن: تهیه 2 لام
متد : ماکروسکپی و میکروسکپی
ارزشهای طبیعی : تست در صورتی مثبت تلقی می شود که تعداد معینی اسپرم زنده طبیعی
در حال شنا کردن در موکوس دیده شود.
اسپرم باید داراری حرکت سریع و رو به جلو باشد. به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : نتایج مثبت:
1- شوهر به اندازه کافی اسپرم تولید می کند.
2- به دنبال نزدیکی، اسپرم به طور صحیح در واژن قرار گرفته است.
3- غدد دهانه رحم طبیعی هستند.
4- استروژن به مقدار کافی قبل از تخمک گذاری تولید شده و در نتیجه تخمک گذاری طبیعی است.
5- آنتی بادی ضد اسپرم در موکوس وجود ندارد.
نتایج منفی:
منفی شدن PCT یعنی عدم وجود اسپرم یا بی حرکت بودن تمام اسپرم ها در موکوس می باشد.
Pericardial fluidمتد:Direct Smear+ Culture
Perineal Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Peripheral Blood Smearآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - آنمی
- عفونت ها
- مسمومیت ها
- بیماریهای کلاژن
- لوسمی
- تومورهاب بدخیم
- کنترل درمان
- نارسائی مغز استخوان (پرتودرمانی،شیمی درمانی ودرمانهای سرکوبگر ایمنی)
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون تامEDTA
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Peritoneal fluidمتد:Direct Smear+ Culture
PH -Urineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:بررسی اختلالات اسید- باز در بدن :
- اسیدوز توبولی کلیه
- سنگ کلیه
- آلکالوز هیپوکالمیک همراه با اسیداوری پریودیک
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر ادرار24 ساعته
متد:Test Tape
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
Phenobarbital آماده سازی بیمار: - نمونه گیری قبل از صرف بعدی دارو
کاربرد بالینی:کنترل درمان با فنوباربیتال
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Fluorescence polarization
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - طول نیمه عمر فنوباربیتال 50 تا 140 ساعت ( در کودکان 40 تا 70 ساعت)است.
- با توجه به ایجاد تلرانس بررسی بالینی غلظت سرم مشکل است.
- فنوباربیتال متابولیسم وفارماکوکینتیک داروهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.
Phenytoinآماده سازی بیمار: - نمونه گیری قبل از صرف بعدی دارو
کاربرد بالینی: - کنترل درمان با فنی توئین
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Fluorescence polarization
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - طول نیمه عمر فنی توئین وابسته به دوزاژ دارو است.
- سطوح سمی می توانند سبب حمله شوند.
- بیماریهای مزمن کبد متابولیسم دارو را کاهش میدهند
Phosphateآماده سازی بیمار: - نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: - بیماریهای استخوان
- اوستئوپوروز
- بیماریهای کلیه
- پس از عمل تیروئید
- Nephro/Urolithiasis
- هیپو و هیپرپاراتیروئیدیسم
- موارد مشکوک به کمبود ویتامین D
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: photometry-Molybdate UV
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- نارسائی مزمن کلیه
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- اسیدوز حاد متابولیکی
- اکرومگالی
کاهش در:
- ورزشهای سنگین
- هیپرپارتیروئیدیسم
- بدی جذب
- کمبود ویتامین D
- بعد از عمل جراهی
- سوختگی
- الکلیسم
- درمان با آنتاسید ها
- هیپوکلسمی
Phosphate, urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی متابولیسم فسفات
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته
متد: photometry-Molybdate UV
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ارزش تشخیصی اندازه گیری تنهای فسفات در ادرار بعلت وابستگی آن به تغذیه،
متابولیسم استخوان، GFR و جذب توبولی آن، محدود است.
افزایش در :
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- هیپوکالسمی
- کمبود ویتامین D
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
Pilonidal abscessمتد:Direct Smear+ Culture
pimpleمتد:Direct Smear+ Culture
PK- Pyruvate Kinase آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بحرانهای همولیز و همولیز مزمن همراه با آنمی
- غیر طبیعی بودن پارامترهای همولیز ( بیلی روبین غیر مستقیم، LDH و هاپتوگلوبین) .
- گلبولهای غیر طبیعی در لام خونی محیطی
( آکانتوسیت ها)
نوع و حجم نمونه: 2 لوله استاندارد EDTA هر کدام 3 میلی لیتر خون تامEDTA
متد:Fluorescent Spot Test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:پیش آگهی کمبود پیرووات کیناز وابسته بهrest activity آن است.
PKU, urine Random آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - شایع ترین اختلال در متابولیسم اسید های آمینه
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:Ferric chloride test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Plasma Phenylalanineآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به هیپرآلانیننمی(فنیل کتون اوری)،
بخصوص در رابطه با عملکرد مغز کودک ، کرامپ ، بوی موش(ادرار ، پوست و مو)، هیپوپیگمانتاسیون،اگزماوپلاگرا
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر ترجیحا پلاسمای هپارینه یا سرم
متد:TLC,HPLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:موارد گذرای فنیل کتون اوری(اختلال در بلوغ سیستمهای آنزیماتیک درکبد)را باید از فرم کلاسیک آن(autosomal recessive, mutation of chromosom 12)تشخیص داد.
Plasma TyrosineSemi Quantitative-TLC
Plasma TyrosineQuantitative-HPLC
Plasmodium-Malariaآماده سازی بیمار:زمان انکوباسیون :
- 21Malaria quartana تا 42 روز
- 10Malaria tertiana تا 21 روز
- 7Malaria tropica تا
20 روز
کاربرد بالینی:تشخیص مالاریا
نوع و حجم نمونه:تهیه چند لام نازک و ضخیم خونEDTA یا مویرگی
متد:Direct smear
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Pleural Fluid متد:Direct Smear+ Culture
PML-RARA (RNA) ,Qualitative/Quantitative آماده سازی بیمار: - انتقال تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در یخچال‎2-8°c.
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تشخیصacute promyelocytic leukemia APL- توسط
PML-RARA gene
sequence
نوع و حجم نمونه:سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - مثبت بودن این تست نشانه وجود ترانسلوکاسیون
-t 15;17 q24;q21
می باشد .
در صورتی که گزارش مثبت و بیمار تحت درمان باشد،MRD-Minimal Residual Diseaseگزارش شده که درصد نسخ فیوژن PML-RARA را نسبت به
نسخه های نرمال نشان می دهد که می تواند در بررسی روند درمان مورد استفاده قرار گیرد..
لوسمی میلوئید حاد یا AML یک بیماری هتروژن است. مطالعات بالینی AML را بر طبق
ناهنجاریهای سایتوژنتیک به سه طبقه Low ,Intermediate ,High-risk طبقه بندی می کنند.
زیر گروه Low-risk در AML لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) است.
تقریبا ۹۸% از بیماران با APL دارای translocation کروموزوم ۱۵ و۱۷ هستند که منجر به
فیوز شدن محصول ژن RARα-Retinoic Acid Receptor α که کد کننده گیرنده رتینوئیک اسید می باشد،
با پروتئین PML-Promyelocytic Leukemia می شود.
Porphobilinogen,urine
(qualitative)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به مسمومیت با سرب
- پورفیری های حاد کبدی
- مسمومیت با فلزات سنگین
- الکلیسم
- آسیب کبد ناشی از داروها
- پورفیری های مزمن کبدی
نوع و حجم نمونه:20 میلی لیتر ادرار تازه رندوم
متد:Extraction
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - افزایش شدید دفع پورفوبیلی نوزن در پوفیری حاد کبدی
- افزایش دفع پورفوبیلی نوزن در مسمومیت باسرب
- افزایش کم دفع پورفوبیلی نوزن در مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، داروها، الکلیسم و پورفیری مزمن کبدی
Porphyrin screeningآماده سازی بیمار:ادرار صبحگاهی و تازه
کاربرد بالینی: - احتمال مسمومیت با سرب
- پورفیری های حاد کبدی
- الکلیسم
- آسیب های ناشی از اثر داروها
- پورفیری مزمن کبدی
نوع و حجم نمونه:50 میلی لیتر ادرار رندوم تازه بدور از نور
متد:Extraction
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمایش توجه شود.
Post nasal dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
Potassium (K), serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - پرفشاری خون
- اختلالات ریتم قلب
- مصرف داروهای دیئورتیک و ملین
- نارسائی کلیه
- اسهال و استفراغ
- اختلالات اسید و باز
- هیپو و هیپرآلدوسترونیسم
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم غیره همولیزه
متد:ISE-Indirect
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:هیپوکالمی در:
- موارد استرس ( آزاد سازی کاتکول آمین ها)
- دیئورتیک ها
- اسیدوز متابولیک در رابطه با استفراغ واسهال
- اعتیاد به داروهای ملین
- اعتیاد به الکل
- اسیدوز توبولی کلیه
- کتواسیدوز دیابتی و الکلی
- کم بود منیزیم
- افزایش دفع کلر
- هیپرآلدوسترونیسم
افزایش در :
- آسیب های شدید ماهیچه و بافت های دیگر بدن ( تروما)
- نارسائی کلیه
- بحران آدیسون
- مهار کننده گان ACE
Potassium, urine
(Random and 24 h )
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی موارد هیپر/هیپوکالمی
نوع و حجم نمونه:یک میلی لیتر ادرار تازه رندوم ، 5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته
متد:ISE-Ion - Selective electrode
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش دفع در:
- فاز پلی اوری در نارسائی کلیه
- نفریت اینتر استیشیال
- اسیدوز توبولی کلیه
- هیپرآلدوسترونیسم
- آلکالوز
- دیابت
- اسهال
- سندرم Coon
- ACTH و Glucocorticoids
کاهش دفع در:
- بدی جذب
- استفراغ
- اسهال
- بیماری آدیسون
- اسیدوز
- گلومرولونفریت
- پیلونفریت
- نفرواسکلروز
- اعتیاد به داروهای ملین
PRA
(Plasma Renin Activity )
آماده سازی بیمار:نمونه گیری باید قبل از ظهر و 2 ساعت پس از برخواستن از خواب در حالت نشسته
( و یا طبق دستورپزشک) و پس از 5 تا 15 دقیقه حفظ آرامش انجام شود.
کاربرد بالینی: - بررسی بیماران مبتلا به پر فشاری خون ، بخصوص موارد هیپرآلدوسترونیسم اولیه
- کنترل درمان
نوع و حجم نمونه:4.5 میلی لیتر خون کامل با EDTA
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در مقایسه با تعیین غلظت Renin ، Plasma Renin Activityپارامتر بهتری جهت بررسی هیپرآلدوسترونیسم اولیه بشمار می رود.
Pregnancy test,urine Random آماده سازی بیمار:اولین ادرار صبحگاهی برای این آزمایش مناسب است.
کاربرد بالینی: تشخیص حاملگی
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار رندوم تازه
متد:Latex agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - این تست فقط جنبه کیفی دارد
( مثبت/منفی) . در مقایسه، تست خون بسیار حساس تر است و می توان توسط آن طول زمان حاملگی را نیز مشخص نمود.
Pro BNPآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند نارسائی قلب
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
Procalcitoninآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بیماریهای باکتریائی-التهابی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - بیماریهای التهابی مزمن
- بیماریهای اتوایمون
- عفونتهای ویروسی
- عفونتهای موضعی
SIRS-systemio inflammatory response syndrome
- پلی تروما
- سوختگی ها
- سپسی
- عفونت های سخت باکتریائی
MODS-Multiple organ dysfunction syndrome
PCT حدود 24 ساعت قبل از CRP واکنش نشان می دهد و بنابراین ارتباط نزدیک تری با عامل التهابی دارد.
Profile ANAآماده سازی بیمار: ندارد.
کاربرد بالینی:Sharp syndrome (MCTD), systemic lupus erythematosus(SLE), Sjögren’s syndrome, progressive systemic sclerosis,poly-/dermatomzositis, overlap syndrome,limited form of progressive systemic sclerosis(CREST syndrome), primary biliary liver cholangitis.
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد: Immuno-Blot
ارزشهای طبیعی :به جواب آزمایش مراجعه شود.
Progesterone آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی عملکرد جسم زرد (corpus luteum)
- تشخیص تخمک گذاری
- موارد مشکوک به حاملگی مولار (molar pregnancy)
- Chorionepithelioma
- theka cell tumor
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/ELFA/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:با توجه به آزاد سازی ریتمی پروژسترون که توسط هورمون LH صورت می گیرد،
سطح این هورمون در خون بسیار متغییر است.
افزايش در:
- تومور تخمدان
- حاملگی مولار
- سندرم آدرنوژنیتال
کاهش در:
- اختلالات تخمک گذاری
- هیپوگونادیسم
proinsulinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:دیابت تیپ 2، مشخص کردن نوع درمان، کنترل روند درمان، شناسائی بیماران تحت ریسک
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه فرمائید
تفسیر:مقاومت به انسولین به علل ژنتیکی و اختلال در ترشح انسولین از مشخصات دیابت تیپ 2 محسوب می شوند.
با افزایش مقاومت به انسولین، ظرفیت سیستم آنزیمی جهت تولید انسولین و C-peptide از proinsulin تجاوز کرده
و لذا میزان proinsulin بالا می رود. مشخص کردن نوع درمان:
- عدم افزایش Proinsulin intact: عدم اختلال در ترشح سلولهای بتا و امکان درمان
از نوع insulin tropic therapy
- افزایش Proinsulin intact: اختلال در ترشح و مقاومت به انسولین یا Insulin resistenceممکن است.
Prolactinآماده سازی بیمار: - از استرس قبل و طی نمونه گیری جلوگیری شود.
- با توجه ریتم شبانه روزی، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 گرفته شود
کاربرد بالینی:در زنان:
- اختلالات سیکل ماهانه
- گالاکتوره
- ماستوپاتی
- ویریلیسم
- بررسی نازائی
در مردان:
- اختلالات میل جنسی
- هیپوگونادیسم
- گالاکتوره
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:هیپرپرولاکتینمی در زنان:
- حاملگی
- استرس
- آدنوم هیپوفیز
( پرولاکتینوم)
- داروها
- نارسائی کلیه
- اولیگومنوره و آمنوره
- نارسائی جسم زرد
- گالاکتوره
- مستوپای
- ویریلیسم
- هیپو تیروئیدیسم
- سارکوئیدوز
- لنفوما
هیپرپرولاکتینمی در مردان:
- استرس
- آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوم)
- داروها
- نارسائی کلیه
- هیپوتیروئیدیسم
- هیپوگونادیسم
- اختلالات میل جنسی
- سارکوئیدوز
- لنفوما
Prostatic Acid phosphataseآماده سازی بیمار: ندارد
کاربرد بالینی:-بیماری گوشه (Gausher's disease)
-تومور استخوان و متاستاز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:PNPP IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
-کارسینوم پروستات
-لمس پروستات، هیپرتروفی پروستات،پروستاتیت، انفارکتوس پروستات
-متاستاز تومورهای بدخیم
Prostatic dischargeمتد: Direct Smear+ Culture
Prostatic discharge For Candidaمتد: Direct Smear+ Culture
Prostatic discharge For Gardenellaمتد: Direct Smear+ Culture
Prostatic discharge For GCمتد: Direct Smear+ Culture
Prostatic discharge For Listeriaمتد: Culture
Prostatic discharge For Mycoplasmaمتد: Culture
Prostatic discharge For Ureaplasmaمتد: Culture
Protein Cآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی ترومبوفیلی
- موارد مشکوک به کمبود اکتسابی یا مادر زادی Protein C
- قبل از مدیکاسیون با آنتاگونیست های ویتامین K
- پورپورای فولمیننت
- نکروز ناشی از 4-هیدروکسی کومارین
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Colorimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - کمبود مادرزادی : نادر است،
- کمبود اکتسابی شایع است، اغلب در رابطه با تجویز آنتاگونیستهای ویتامین K ، کمبود ویتامین K ، ترومبوز تازه، DIC ، سپسی، اختلالات عملکرد کبد، بیماریهای التهابی روده
- جهت تایید تشخیص کمبود مادر زادی تکرار آزمایش لازم است. در این رابطه بهتر است
که افراد فامیل نزدیک نیز تحت آزمایش مکرر پروتئین C قرار گیرند.
- روش بهتر تایید ، استفاده از Protein C genotyping است.
Protein CSFآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند بیماریهای حاد و مزمن سلسله اعصاب مرکزی
نوع و حجم نمونه: 1 میلی لیتر مایع نخاع
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- ممکن است در بسیاری از بیماریهای سلسله اعصاب مرکزی مشاهده شود.
- اختلالات سد خون/مایع نخاع
- سنتز intrathecal
- خونریزی در فضای مایع نخاع
- اختلالات مصنوعی (artificial) خون با مایع نخاع
Protein Sآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی ترومبوفیلی
- موارد مشکوک به کمبود اکتسابی و یا ارثی پروتئین S
- قبل از تجویز آنتاگونیست های ویتامین K
- پورپورای فولمیننت
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:پروتئینS
( وابسته به ویتامین K ) کوفاکتور پروتئینC فعال شده است که در غیر فعال سازی
فاکتورهای انعقادی Va و VIIIa دارای نقش است.
میزان فعالیت پروتئین S تحت تاثیر بسیاری از عوامل فیزیولوژیکی و متدولوژیکی قرار دارد،
بطوریکه این عوامل اغلب سبب تفسبر اشتباه در کمبود آن می گردند.
کمبود اکتسابی در:
- در طی دوران بارداری و تحت درمان با داروهای ضد بارداری خوراکی
- ترومبوز تازه
- بیماری های کبد
- کولیت
- DIC
- کمبود ویتامین K
- تحت درمان با کومارین
- سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی
- HIV
اغلب وجود پلاکت در سیترات پلاسما سبب نتایج غیر طبیعی میگردد.
کمبود مادر زادی پروتئن S نادر است . بمنظور تایید تشخیص کمبود مادر زادی علاوه بر تکرار آزمایش ، آفراد درجه یک نیز مورد بررسی قرار گیرند. بعلاوه می توان جهت تایید از Protei n-S genotyping نیز استفاده نمود .
Protein, total, serumآماده سازی بیمار:
کاربرد بالینی: افزایشESR
- پروتئین اوری
- ادم
- پلی اوری
- بیماری های مزمن کلیه
- بیماری های کبد
- اسهال مزمن
- تومورهای بدخیم
- تمایل به عنونت های مکرر
- درد استخوان
- روماتیسم
- لنفوم
- خونریزی های داخلی و خارجی
- بارداری
- قبل و بعد از عمل جراحی
- ترومای سخت
- شوک
- سوختگی
- سوء تغذیه
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز
متد: photometry-Biuret
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در :
- اختلال در سنتز (اختلال در عملکرد کبد، کمبود آنتی بادی)
- سوء تغذیه
- بدی جذب
- سندرم هدر رفتن پروتئین
- اسهال های مزمن
- آسیت
- اکسودای پلور
- همودیالیز
- درمان از طریق انفوزیون
- بارداری
- تشنگی مفرط
- خونریزی
افزایش در:
- پلاسموسیتوم
- M.Waldenström
- بیماری های التهابی مزمن
- سیروز کبد
- کم شدن آب بدن
Protein,urine 12 and 24h آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند بیماریهای کلیه که با پروتئین اوری همراه هستند.
- کنترل نتیجه مثبت پروتئین در ادرار توسط نوار
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار24 ساعته یا 12 ساعته
متد:Turbidimetry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- پاراپروتئینمی
- میوگلوبین اوری
- عفونت مجاری ادرار
Prothrombin ( G20210A ) -DNA آماده سازی بیمار : انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در c2-8 °cنمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد
کاربرد بالینی : تشخیص موتاسیون G20210A در ژن F2 بر رروی کروموزوم ‎11p11-q12 در موارد:
- شرح حال مشکوک بیمار
- ترومبوزهای مکرر
- درمان با هورمون
- بالا بودن فعالیت factor II
- سقط جنین مکرر
پروترومبین یا فاکتور II خونی یک پروتئین انعقادی است جهش G20210A در ناحیه 3´ ژن پروترومبین
باعث بالا رفتن میزان این پروتئین در خون شده که با خطر بروز ترومبوز ارتباط دارد.
بررسی جهش G20210A در تخمین ریسک ترومبوز، شناسایی ریسک مشکلات زایمانی،
و بررسی ریسک ابتلا به ترومبوفیلیا کاربرد دارد.
نوع و حجم نمونه:
K2 EDTA/EDTA-Blood تیوب های:
Yellow (ACD Solution) Blue(Sodium citrate) Green(sodium/ Lithium Heparin نیز در موارد استثناء قابل قبول می باشد: یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون
متد :Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی : به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر : شیوع موتاسیون پروترومبین حدود 2% ، در بیماران مبتلا به ترومبوز حدود 5 تا 7% و
در برخی مراجع حتی تا 20 % گزارش شده است.
در حالی که موتاسیون هتروزایگوت به تنهائی ریسک ترومبوآمبولی را به سه برابر افزایش می دهد ،
وجود همزمانLeiden/ factor V-mutation سبب بالا رفتن ریسک تا چندین برابر می گردد.
موتاسیون هوموزیگوت پروترومبین ممکن است سبب سقط مکرر جنین شود .
مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش G20210A-Prothrombin می باشد و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote ( وجود یک علل جهش یافته) و یا Homozygote ( وجود دو علل جهش یافته) می باشد.
PSA-Free آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بهبود تشخیص افتراقی کارسینوم پروستات و هیرپلازی خوش خیم پروستات
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - اندازه گیری PSA-Free به تنهائی کیفیت تشخیص را افزایش نمی دهد،
بلکه نسبت(PSA(Free به(PSA(Totalیا(F/T-PSA) دقت تفکیک بین هیپرپلازی
خوش خیم را از کارسینوم امکان پذیر می سازد .
- باید توجه داشت که F/T-PSAدر مواردیکه سطح T-PSAبسیار پائین و یا بسیار بالا است ،
تفسیر آزمایش را دوچار اشکال می کند.
- بهبود حساسیت و ویژگی تشخیص در مواردی قابل انتظار است که در رابطه با کاهش سطح F-PSA ، سطح T-PSA بین 2.5 تا 20 میکروگرم در لیتر باشد .
PSA-Totalآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند کارسینوم پروستات
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- کارسینوم پروستات
- هیپرتروفی خوش خیم پروستات
- التهاب پروستات (prostatitis)
- پس از لمس پروستات ، بیوپسی و اولتراسوند
جهت تشخیص افتراقی بین کارسینوم و هیپرتروفی پروستات می توان از نسبت F-PSA به T-PSA استفاده کرد .
PTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - موارد مشکوک به اختلالات انعقادی ( FII,VII,X,FV) فیبرینوزن و دیس فیبرینوژنمی
- درمان با آنتاگونیست های ویتامین K
- بیماریهای کبد و کمبود ویتامین K
- قبل از عمل جراحی و غربالگری اختلالات انعقادی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم
متد:Coagulation
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:PT اندازه ای است برای فاکتورهای extrincic coagulation system .
در صورتی که تعداد پلاکت ها، bleeding time و thrombin time نرمال باشند،
طولانی شدن PT احتمال کاهش فاکتورهای وابسته به ویتامین K یعنی II, VII.X و V را مطرح می سازد.
PTH,1-84آماده سازی بیمار:بعلت تغییرات شبانه روزی باید نمونه گیری در هنگام صبح و پس از 12 ساعت ناشتائی صورت گیرد
کاربرد بالینی: - اوستئوپاتی
- اختلالات متابولیسم کلسیم
- موارد مشکوک به هیپو/هیپرپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
- سنگ کلیه و مجرای ادرار
- بدی جذب
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هیپر پاراتیروئیدیسم
- پسودو پاراتیروئیدیسم
- سندرم بدی جذب
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- ویتامین D بیش از حد لزوم (overdose)
- پرکاری تیروئید
- هیپرکالسمی ناشی از تومور
- سارکوئیدوز
PTH-intactآماده سازی بیمار:بعلت تغییرات شبانه روزی باید نمونه گیری در هنگام صبح و پس از 12 ساعت ناشتائی صورت گیرد
کاربرد بالینی: اوستئوپاتی
- اختلالات متابولیسم کلسیم
- موارد مشکوک به هیپو/هیپرپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
- سنگ کلیه و مجرای ادرار
- بدی جذب
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هیپر پاراتیروئیدیسم
- پسودو پاراتیروئیدیسم
- سندرم بدی جذب
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- ویتامین D بیش از حد لزوم (overdose)
- پرکاری تیروئید
- هیپرکالسمی ناشی از تومور
-سارکوئیدوز
R.P.Rآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - غربالگری سفلیس
- غربلگری زنان حامله در رابطه با سفلیس
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:Flocculation-slide Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتایج منفی کاذب ممکن است که در مرحله اولیه و یا مرحله دیر هنگام سفلیس مشاهده شود.
در موارد مشکوک باید از تستهای اختصاصی استفاده کرد.
- در موارد مثبت لازمست که نتیجه تست توسط تستهای اختصاصی نظیر FTA-ABS مورد تایید قرار گیرد.
- نتیجه مثبت کاذب ممکن است که در رابطه با برخی بیماریها نظیر بیماری سل، SLE و غیره مشاهده شود .
Reducing substance,urine and stool ,Random آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - عدم تحمل لاکتوز (مدفوع)
- اختلالات متابولیکی (ادرار)
نوع و حجم نمونه:ادرار 5 میلی لیتر مدفوع 2 گرم ، ادرار تازه رندوم یا مدفوع تازه
متد:Alkaline Reduction
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:نمونه مدفوع و ادرار باید بطور تازه مورد آزمایش قرار گیرند. در غیر این صورت امکان نتایج منفی کاذب وجود دارد .
Reninآماده سازی بیمار: - نمونه گیری قبل از ظهر ، 2 ساعت پس از برخاستن از خواب و در حالت
نشسته و 5 تا 15 دقیقه آرامش، انجام شود و یا بر اساس دستور پزشک.
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج لازمست که داروهای Spironollacton,Eplerenon,
و داروهای حاوی Drospirenon، Triamteren و Amilorid چهار هفته قبل از آزمایش قطع شوند
- در موارد مشکوک به هیپرآلدوسترونیسم لازمست که نسبت آلدوسترون به رنین
Aldosteron –Renin-Ratio=ARR انجام شود.
کاربرد بالینی: - تشخیص هیپر/هیپو آلدوسترونیسم
- موارد مشکو به تولید ectopin Renin production
- بررسی پرفشاری خون
نوع و حجم نمونه:4.5 میلی لیترخون کامل با EDTA
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش رنین در:
- هیپرآلدوسترونیسم ثانویه
- هیپوآلدوسترونیسم اولیه
- کمبود Hydroxylase-21
- تومورهای تولید کننده رنین
- پرفشاری renovaschlar
- پرفشاری بدخیم
کاهش رنین در:
- هیپرآلدوسترونیسم اولیه
Respiratory panel - IgEمتد:Immuno- Blot
Retic production Index -RPIمتد:Calculation
Reticulocyte countآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص افتراقی آنمی های hypo-normo- hyper regenerative
- بررسی فعالیت مغز استخوان در آنمی های نورموسیتر
- کنترل درمان
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون EDTA
متد:Vital staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - رتیکولوسیتوز در آنمی های همولیتیک
- هیپراسپلنیسم
- درمان با اریتروپو یتین
- رتیکولوسیتوپنی در آنمی آپلاستیک
- آنمی های هیپورژنراتیو
RFآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص وکنترل روند بیماری های روماتیسمی نظیر آرتریت روماتوئید،
بیماریهای کلاژن و کرایو گلوبولینمی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetric assay
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:مثبت در :
- در حدود 20 درصد از افراد سالم ساخورده
- آرتریت روماتوئید 70 تا 90 درصد
- لوپوس اریتماتو 10 تا 35 درصد
- سندرم شوگرن 70 تا 95 در صد
- 50MCTD تا 60 در صد
- بیماریهای مزمن کبد تا 70 درصد
RH Factorآماده سازی بیمار:برای تعیین گروه خون و فاکتور RH به یک لوله خون جداگانه موردنیاز است
که با نام ، نام خانواده گی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.
کاربرد بالینی: آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
- آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
- آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بارداری
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون لخته
متد:Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
ROMA Indexآماده سازی بیمار:محاسبه ROMA Index تنها زمانی قابل اعتماد است که هر دو پارامتر
یعنی CA 125 و HE4 از یک نمونه خون و یک تولید کننده از دو تست مذبور ، انجام شوند.
کاربرد بالینی: - تعیین ریسک بدخیمی تخمدانها
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:محاسبه
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - از ROMA جهت تخمین ریسک کارسینوم اپیتلیال تخمدان در زنانی که
بعلت توده ادنکس مورد عمل جراحی قرار می گیرند ، استفاده می شود.
- ترکیبHuman Epididymis protein 4 -HE4 و CA 125 می تواند
پیش آگهی دقیق تری را نسبت به هر یک از مارکرها به تنهائی ارائه دهد.
Salmonellaمتد:Direct Smear+ Culture
Scalp scraping for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
Schistosomiasis آماده سازی بیمار: - نمونه ادرار باید بین ساعت 10 صبح الی 2 بعد از ظهر گرفته شود
- بیمار باید از 2 ساعت قبل در حال ورزش سبک یا پیاده روی بوده باشد.
کاربرد بالینی: - تشخیص بیماری پارازیتی سیستم دفع ادرار
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار
متد:میکروسکپی ادرار و تشخیص تخم کرم
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Semen analysisآماده سازی بیمار: - جمع آوری یکبار انزال اسپرم پس از حداقل 2 و حداکثر 7 روز عدم
انزال. قبل از انزال مثانه تخلیه گردد.
کاربرد بالینی:ناباروری
نوع و حجم نمونه:2-6 میلی لیتر اسپرم
متد:C.A.S.A-Computer assistant sperm Analysis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:اسپرم از نظر مورفولوژی، حرکت و شمارش آنالیز می شود.
به جواب آزمایش مراجعه شود
Semen Fructoseآماده سازی بیمار: - عدم تماس جنسی
(عدم انزال) حداقل تا 4 روز قبل از آزمایش
کاربرد بالینی: - بررسی اختلالات باروری
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر Semen
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- Prostatovesiculitis
کاهش در:
- انسداد ejaculatory ducts
- اختلالات مادر زادی ejaculatory ducts
- اختلالات مادر زادی seminal vesicle
- اختلالات مادر زادی vas afferens
Serum Protein Electrophoresisآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند بیماری در:
- مونوکلونال گاموپاتی
- واکنشهای التهابی مزمن وحاد
- تومورهای بدخیم
- بیماریهای کبدی
- هدر رفتن پروتئین(سندرم نفروتیک)
- کمبود آنتی بادی
- سوء تغذیه (کمبود مواد پروتئینی)
- غیر طبیعی بودم میزان پروتئن در سرم
- غیر طبیعی بودن سرعت رسوب گلبولی
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر سرم
متد:Micro capillary electrophoresis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - الگوی الکتروفورز در رابطه با بیماریها مختلف متفاوت است
- تشخیص گاموپاتی مونوکلونال در فراکسیون گاما. در صورت غیر طبیعی بودن آن
انجام ایمنوتایپینگ در سرم و اندازه گیری کمی IgG,IgA,IgM در سرم لازم است .
Serum protein immunotyping آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- تشخیص و کنترل روند گاموپاتی های مونوکلونال (مولتیپل میلوما/MM)
- MGUS-Monoclonal gammopathy of undetermined significance
-لنفوما(M.Waldensröm)
- بیماری زنجیره های سبک
- بیماری زنجیره های سنگین
- بیماریهای اتو ایمون
نوع و حجم نمونه:2 میلی لیتر سرم
متد:Micro capillary electrophoresis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:شیوع پلاسموسیتوما (MM) :
- IgG حدود 60 % از MM
- IgA حدود 10 تا 20 % از MM
- زنجیره های سبک : حدود 10 تا 20 % از MM
- IgD:حدود 5/0 % از MM
- IgE :حدود 1/0 % از MM
تشخیص MGUS ، باتوجه به اینکه حدود 20 % از آن به MM می انجامند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
SGOT-ASTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص، تشخیص افتراقی و کنترل روند بیماری در:
- بیماری های کبدی و صفراوی
- انفارکتوس میوکارد
- اسیب ماهیچه اسکلت
- بعنوان بخشی از تست های چک آپ
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز
متد: Enzymatic-IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:SGOT در بسیاری از بافت های بدن نظیر کبد، ماهیچه قلب ، ماهیچه اسکلت، کلیه، مغز، پانکرآس،
ریه، لکوسیت ها و گلبولهای قرمز وجود دارد.
کبد و ماهیچه اسکلت بیشترین مقدار از این آنزیم را دارا هستند. افزایش همزمان SGOT و
SGPT همواره نکروز سلولهای کبدی را مطرح می سازد .
بعلاوه از SGOT هنوز هم جهت تشخیص و کنترل روند انفارکتوس میوکارد استفاده می شود.
SGPT-ALTآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص، تشخیص افتراقی و کنترل روند بیماری در:
- بیماری های کبدی و صفراوی
- بعنوان بخشی از تست های چک آپ
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: Enzymatic-IFCC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ALT در کبد تنها در سیتوزول هپاتوسیتها وجود دارد و افزایش آن بمعنی آسیب پلاسما مامبران
و لزا خروج آنزیم است .
میزان افزایش آنزیم وا بسته به تعداد سلولهای آسیب دیده است. بنابراین بعنوان مثال افزایش 50< برابر
حداکثر ارزش رفرانس در موارد هپاتیت ویروسی حاد مشاهده می شود.
جهت غربلگری بیماری های کبدی- صفراوی انجام تست های ALT، GGT و cholinesterase لازم است.
SHBGآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:کاهش و یا افزایش غلظت تستوسترون.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:افزایش در مردان:
- هیپوگنادیسم
- ژنیکوماستی
-سیروز کبد
-هیپرتیروئیدی
-تحت درمان با داروهای ضد صرع
افزایش در زنان:
- تحت درمان با داروهای هورمونی ضد حاملگی
- هیپرتیروئیدی
- سیروز کبد
- حاملگی
- تحت درمان با داروهای ضد صرع
کاهش در:
- هیپوتیروئیدی
- چاقی مفرط
-هیپرکرتیزولیسم
-هیپرپرولاکتینمی
-آکنه
- تحت درمان با Ketoconazol
Shigellaمتد:Direct Smear+ Culture
Shistozomaمتد:Direct smear
Sickel Cell, Preparationآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص هموگلوبین S
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون EDTA
متد:Sodiummetabisulfite
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:اضافه کردن متابیسولفیت ایجاد گلبولهای قرمز داسی شکل را تسریع میکند.
جهت تعیین ژنوتیپ انجام هموگلوبین الکتروفورز لازم است
Skin scraping for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
Sodium (Na), serum آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند اختلالات الکترولیت ها و یا اختلالات اسید-باز
- پلی اوری و تشنگی مفرط
- بیماریهای کلیه
- پرفشاری خون
- هیپر/هیپوآلدوسترونیسم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ISE Indirect
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:هیپرناترمی در:
- هیپرناترمی درکمبود Central diabetes insipihus-ADH
- Renal diabetes insipidus
- هیپوکالمی
- هیپرکالسمی
- نارسائی کلیه
- دیئورز اسمزی
- ناکافی بودن ورود آب به بدن
- مسمومیت آب دریا
- هیپرآلدوسترونیسم اولیه
هیپوناترمی در:
- نارسائی کلیه
- سیروز کبدی
- انفارکتوس حاد میوکارد
- افزایش ترشح ADH
- کارسینومها
- هیپوتیروئیدیسم
- اسهال واستفراغ
- سوختگی ها
- بیماری آدیسون
- دیئورتیک ها
- داروهای ملین
- هیپرلیپوپروتئینمی
- پاراپروتئینمی
Sodium, urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کنترل درمان با دیئورتیک ها
- بررسی هیپو/هیپر ناترمی(هیپر/هیپوآلدوسترونیسم) کنترل درمان با دیئورتیک ها
.بررسی هیپو/هیپرناترمی
هیپر/هیپوآلدوسترونیسم
- نارسائی کلیه
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، 1 میلی لیتر ادرار تازه رندوم
متد:ISE-Ion-selective electrode
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش دفع سدیم در :
- نارسائی غده فوق کلیوی(هیپوآلدوسترونیسم)
- اسیدوز توبولی کلیه
کاهش دفع سدیم در:
- پرکاری غده فوق کلیوی (بیماری کوشینگ، هیپرآلدوسترونیسم)
- کاهش فیلتراسیون گلومرولی
- هدر رفتن سدیم از طریق روده
Specific Gravityمتد:Test strip or Refractometer
Specific Gravity, urine
( Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - وابسته به غلظت الکترولیتها، گلوکز، فسفات، کربنات است.
در افراد سالم با اوسمولالیته قابل مقایسه می باشد.
نوع و حجم نمونه:1.0 میلی لیتر ادرار24 ساعته
متد:Refractometery
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Spermمتد:Direct Smear+ Culture
sperm antibodyآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - ناباروری
نوع و حجم نمونه: - یک میلی لیتر اسپرم
- دو میلی لیتر خون لخته شده
متد:Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - اتوآنتی بادی بر علیه اسپرم در حدود 1 از 10 موارد ناباروری قابل تشخیص است.
- عدم تشخیص آنتی بادی در سرم وجود آن در ترشحات بدن را نفی نمی کند.
بنابراین باید در صورت لزوم تست را بااستفاده از cervical mucus تکرار کرد (PCT) .
Sperm for GCمتد:Direct Smear+ Culture
Sperm for mycoplasmaمتد:Culture
Sperm for ureaplasmaمتد:Culture
Spermogram testآماده سازی بیمار: - از آخرین خروج اسپرم (منی) بیمار نباید کمتر از 3 یا بیشتر از 7 روز گذشته باشد.
- بهتر است نمونه در آزمایشگاه و به روش استمناء گرفته شود.
- اگر بیمار ترجیح میدهد در خانه نمونه گیری کند ، رساندن سریع نمونه (تا20 دقیقه)
و در دمای 37 نمونه
(نگه داری نمونه در زیر بغل) به آزمایشگاه الزامی است.
کاربرد بالینی: - بررسی ناباروری
نوع و حجم نمونه:2-6 میلی لیتر اسپرم
متد:C.A.S.A
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Sputumمتد:Direct Smear+ Culture
Sputum for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
Stone Analysisآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص ترکیب سنگ :
- کلسیم، فسفات،سیستئین، آمونیوم، کربنات،منیزیم، اسید اوریک،اگزالات
نوع و حجم نمونه: حداقل به ابعاد
1 x 1 x 1 میلیمترنمونه سنگ
متد:Qualitative
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - آزمایش سنگ تکمیل کننده بررسیهای مربوط به اختلالات
متابولیکی که به تولید سنگ منتهی می شوند، محسوب می گردد.
بعبارت دیگر باید از طریق آزمایشهای ادرار و سرم ، فاکتور های ریسک
تولید سنگ را شناسائی و بمنظور جلوگیری از ایجاد سنگ ، مورد درمان قرار داد .
Stoolمتد:Culture
Stool Cult. for Vib. Choleraeمتد: Direct smear+culture -wet mount
Stool Eosinophilsآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص موارد:
- Eosinophilic gastroenteritis-EGE
- Eosinophilic colitis
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:به جواب آزمايش مراجعه شود
Stool Examinationمتد:Formaline – Ethyl Acetate
Stool fat, Randomآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - سندرم سوء جذب و هضم (malabsorption,maldigestion)
- اختلالات عمل پانکرآس (بخش برون ریز)
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Sudan 3 stain
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:بالا بودن میزان چربی در مدفوع در:
- سوء جذب سوء جذب و هضم (مثلا در پانکرآتیت مزمن)
Stool for Fungi متد:Direct Smear+ Culture
Stool Neutrophilsآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص علت اسهال
نوع و حجم نمونه:5 گرم مدفوع
متد:Wright staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:عفونت های ویروسی و انگلی معمولا سبب ظهور نوتروفیل ها در مدفوع نمی شوند.
هرچه تعداد نوتروفیل ها بیشتر باشد بهمان نسبت امکان وجود یک invasive pathogen بالاتر است.
نوتروفیلی شدید در مدفوع در موارد زیر مشاهده می شود:
- Chronic ulcerative colitis
- Bacillary dysentery
- Localized abcesses, fistulas of the sigmoid rectum or anus.
- Shigellosis
- Salmonellosis
- Yersinia infection
- Invasive Escherichia coli diarrhea
- Campylobacter infection
عدم وجود لکوسیت در مدفوع در موارد زیر مشاهده می شود:
- Cholera
- eg.Drag or food induced/Nonspecific diarrhea
- Viral diarrhea
- eg.staphylococcus,Clostridium-Toxigenic bacteria
- Parasites-eg. Giardia,Entamoeba
Stool PHمتد:Indicator paper
Stool WBCمتد:Wet mount
Streptococcus agalactiaمتد: Direct Smear+ Culture
Streptococcus pneumoniaمتد: Direct Smear+ Culture
Streptococcus pyogenesمتد: Direct Smear+ Culture
Sugar,urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند دیابت
- آسیب سمی کلیه
- گلوکز اوری حاملگی
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار24 ساعته
متد:photometry-Hexokinase
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- دیابت
- اختلالات جذب مجدد گلوکز
- بارداری
- آسیب سمی کلیه
Suprapubic Urine-Cultureمتد::Urine Analysis+Culture UA+UC
Surgery Site-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
Synovial Fluid-Cultureمتد:Direct Smear+ Culture
T3 - Uptake آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:T3-uptake بطور غیر مستقیم ،کمیت پروتئین های جذب کننده تیروکسین
thyroid binding prealbumin, albumin,TBG را مورد بررسی قرار میدهد
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هورمونهای آنابول و گلکوکورتیکوئیدها
- سندرم نفروتیک
- کمبود ژنتیکی TBG
کاهش در:
- دوران حاملگی
- در شروع هپاتیت حاد
- افزایش ژنتیکی TGB
T3 - Free and total آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص موارد T3 – تیروتوکسیکوز با غلظت های نرمال T4 و FT4
- ندیکاتور شدت توکسیکوز در هیپرتیروئیدیسم
- شناسائی بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدیسم ساب کلینیکال با ساپرشن TSHو مقادیر نرمال
FT3 و FT4. این بیماران تحت ریسک هپیر تیروئیدیسم قرار دارند.
- بررسی شدت هیپوتیروئیدیسم اولیه
- بررسی پیش آگهی درمان Grave’s disease. بالا بودن غلظت T3 در بدو درمان،
نشانگر میزان بالای عود بیماری محسوب می شود.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA/ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در سرم تنها 0.2 تا 0.3 در صد از T3 بصورت آزاد و فعال یا FT3
بصورت ترکیب با پروتئین یافت می شود . توان ترشح غده تیروئید را
می توان با اطمینان زیاد توسط T3 ( و همچنین FT3) مورد بررسی قرار داد .
افزایش در :
- هیپرتیروئیدیسم
- در 5 تا 10 در صد از پرکاری های تیروئید تنها T3 افزایش نشان میدهد.
- درمان با داروهای حامل T3
- نشانی از برگشت پرکاری
- افزایش T3 در افراد تحت درمان با Amiodaron ، یک هیپرتیروئیدیسم القائی را مطرح می سازد.
- در تومورهای هیپوفیز تولید کننده TSH
کاهش در:
- هیپوتیروئیدیسم
- درمان طویل المدت آنتی تیروئید
- بیماریهای مزمن
T4 - Free and total آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:در موارد مغایرت نتایج تستهای FT4 و TSH
تست تکمیل کننده در هیپو و هیپرتیروئیدیسم اولیه
احتمال هیپوتیروئیدیسم ثانويه
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- هیپرتیروئیدیسم
- Graves’disease
- احتمالا در مرحله نخست تیرئیدیت هاشیموتو
- احتمالا در رابطه با iodine premedication از جمله داروهای حاوی ید و یا contrast media
کاهش در:
- هیپوتیروئیدیسم اولیه (thyrogenic)
- تحت درمان thyrostatic therapy
- مادرزادی
- کمبود شدید ید
- هیپوتیروئیدیسم ثانویه (pituitary)
Tacrolimusآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: کنترل درمان ایمونوساپرشن پس از پیوند اعضاء
نوع و حجم نمونه:2.0 میلی لیتر خون تام EDTA
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تاکرولیموس بیان (expretion) ژنهای مربوط به IL-2, IL-3 و IL-2-R را مهار و
بنابراین از فعال شدن سلولهای T ، پرولیفراسیون سلولهای B وابسته به T-Helper cells و
تحریک specific T-Helper cells جلوگیری میکند .
Tb-Interferon-Test Interferon-gamma-release-assay,Quantiferon
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: 1.موارد مشکوک به توبرکولوز فعال و یا پنهان 2.
آزمایش و بررسی افراد در تماس با بیماران
مبتلا به سل
3. غربالگری افراد تحت ریسک 4 . غربالگری کارکنان مرکز بهداشت و درمان
5. تشخیص موارد مشکوک به توبرکولوز پنهان قبل از درمان سرکوبگر ایمنی
نوع و حجم نمونه:حجم 1×3 میلی لیتر خون کامل در 3 لوله مخصوص
متد:اندازه گیری آزادسازی γ-Interferon از سلولهای Tuberculosis specific T-Cells پس از تحریک
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیر: جواب مثبت به منزله تشخیص عفونت توبرکولوز است، ولیکن تشخیص عفونت فعال از پنهان ممکن نیست.
واکسیناسیون BCG در گذشته نتیجه تست را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ویژگی تست حدود 98 درصد و حساسیت
آن 90 درصد است.
( در مقایسه حساسیت تست توبرکولین حدود 70 درصد می باشد)
Testosterone-Freeآماده سازی بیمار:بعلت تغییرات شبانه روزی قابل توجه، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 انجام شود.
کاربرد بالینی:در مردان:
- هیپوگنادیسم
- بیضه پنهان
( Cryptorchidism)
- اختلال در قابلیت نعوظ (erectile dysfunction)
- تومورهای بیضه
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تنها حدود تنها حدود 2.5% از تستوسترون بصورت آزاد (بدون ترکیب با SHBG) وجود دارد.
در صورت احتمال تغییر تعادل بین SHBG و تستوسترون(مثلادرپرکاری تیروئیدودرمان با داروهای ضدصرع)
اندازه گیری تستوسترون آزاد می تواند راه گشا باشد.
Testosteroneآماده سازی بیمار:بعلت تغییرات شبانه روزی قابل توجه، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 انجام شود.
کاربرد بالینی:در مردان:
- هیپوگنادیسم
- بیضه پنهان
( Cryptorchidism)
- اختلال در قابلیت نعوظ (erectile dysfunction)
- تومورهای بیضه
- کنترل درمان
در زنان:
- تومورهای تخمدان
- ویریلیسم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در مردان:
- سندرم آدرنوژنیتال
- تومورهای تولید کننده آندروژن
- درمان با هورمون
افزایش در زنان:
- سندرم آدرنوژنیتال
- بلوغ زود رس
(pubertas praecox )
- تومورهای تولید کننده آندروژن
- ویریلیسم
کاهش در مردان:
- هیپوگنادیسم
- تحت درمان با داروهای آنابول
- سیروز کبدی
- اعتیاد به مواد مخدر
- Anorexia
کاهش در زنان:
- نارسائی غدد جنسی
- داروهای ضدآندروژن
- داروهای ضد حاملگی
- درمان با استروژن
- M. Addison
- سیروز کبدی
- اعتیاد به مواد مخدر
- Anorexia
Three glasstests-UA/UC-VB1,VB2,VB3,First+middle+last portionمتد:Wet mount+ Culture
Throat Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Thymidine Kinaseآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - دیده بانی تومورهای با سرعت تکثر بالا
(high proliferation rate) بخصوص در بیماریهای
هماتوانکولوژی
( لوسمی ، لنفوم )
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:CLIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - کنترل روند تومورهای با سرعت تکثر بالا. باید توجه داشت که بیماری های خوش خیم دارای سرعت تکثیر
بالا نظیر عفونت های ویروسی از گروه هرپس نظیر :
عفونت هایEBV و CMV می توانند سبب افزایش فعالیت تیمیدین کیناز شوند.
Thyroglobulinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - کنترل روند کارسینوم تیروئید (differentiated thyroid cancer)
- تیروئیدیت (destructing thyroiditis)
- تیروتوکسیکوز
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - TG>3ng/ml در موارد تحت درمان suppression therapy مشکوک به عود بیماری است.
افزایش در:
- Euythyreosis struma
- Struma nodosa
- M.Basedow
- آدنوم اتونوم
- تیروئیدیت
(destructing thyroiditis)
کاهش در:
- Athyreosis
- thyrotoxicosis factitia
TIBCآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 8 ساعت ناشتائی گرفته می شود. استفاده از برخی دارو ها نظیر :
ACTH, Chloramphenicol, Fluorides و داروهای ضد حاملگی می توانند نتیجه تست را دچار اشکال کنند.
در صورت موافقت پزشک معالج لازمست که قبلا این گونه داروها حذف شوند .
کاربرد بالینی: - علائم کمبود آهن و کم خونی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:
تفسیر:افزایش در :
- کم خونی های ناشی از کمبود آهن
- بارداری
کاهش در :
- آنمی های همولیتیک
- هیپوپروتئینمی
- التهاب (Inflammation)
- بیماریهای کبد (سیروز)
- سوء تغذیه
- کمبود ویتامین B12
- آنمی داسی شکل
Tinea versicolor آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - عفونت قارچی مزمن پوست مشکوک به Tinea versicolor
نوع و حجم نمونه:بستگی به وسعت محل ضایعات 3-2 لام تهیه می شود. ضایعه هیپوپیگمانته یا هیپرپیگمانته
متد:Skin scraping Direct smear
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Tounge Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Tounge swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
TPHA(Treponema Pallidum Haemagglutination assay)آماده سازی بیمار:پنجره تشخیصی 14 تا 24 روز و در برخی موارد 10 تا 90 روز است.
کاربرد بالینی: - تشخیص عفونت سفلیس
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:Hemagglutination assay
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در صورت مثبت بودن تست باید تست تایید کننده یعنی
Treponema pallidum-Antikörper-Absorptions-(FTA-ABS-) Test انجام شود.
Tracheal washingمتد:Direct Smear+ Culture
Transferrinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل درمان کمبود آهن ، بار اضافه آهن
(Iron overload)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Immunoturbidimetric method
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:ترانسفرین يک anti acute phase protein است و بهتر است که جهت بهبود تفسیر آزمایش
همواره بهمراه CRP انجام شود.
کاهش در :
- Acute phase reaction
- اختلال سنتز در کبد
- هدر رفتن پروتئین
افزایش در:
- کمبود آهن
- آسیب سلولهای کبد
- بارداری
Transferrin Saturationمتد:Calculation
Trichomonas vaginalis/hominisمتد:Direct Smear
Triglycerideآماده سازی بیمار:نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی
کاربرد بالینی: - غربالگری ریسک آترواسکلروز
- تشخیص و کنترل روند اختلالات متابولیسم چربی ها
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد: photometry - GPO-PAP
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در :
- تری گلیسریدمی اولیه
افزایش ثانویه در:
- دیابت
- نارسائی مزمن کلیه
- سندرم کوشینگ
- گاموپاتی مونوکلونال
- SLE
- نقرس
- الکلیسم
- سوء تغذیه
- بارداری
- تحت درمان با تیازید، استروئیدها واستروژن
Troponin Iآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص و کنترل روند انفارکتوی حاد قلب
- کنترل اثر گذاری درمان ترومبولیز
- میوکاردیت
- پیش آگهی angina pectoris ناپایدار
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL/ EIFA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Troponin I در 50% از موارد ازانفارکتوس حاد میوکارد ، ، پس از 3 تا 4 ساعت قابل تشخیص است .
میزان تروپونین I طی چند ساعت پس از انفارکتوس به شدت افزایش پیدا میکند(حد اکثر آن پس از 12 ساعت)
و طی5تا 9روز بتدریج کاهش مییابد. تجویز بیوتین بمقدار زیاد (دیالیز) و بیماریهای مزمن کلیه می توانند
سبب تشخیص غیر اختصاصی تروپونین شوند.
Troponin Tآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:احتمال آسیب سلولهای میوکارد در :
- سندرم حاد عروق کرونر
- انفارکتوس میوکارد
- Angina pectoris
- میوکاردیت
- پس از عمل جراحی قلب
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:Troponin T در 50% از موارد ازانفارکتوس حاد میوکارد ، ، پس از 3 تا 4 ساعت قابل تشخیص است .
میزان تروپونین T طی چند ساعت پس از انفارکتوس به شدت افزایش پیدا میکند(حد اکثر آن پس از 12 ساعت)
و طی5تا 9روز بتدریج کاهش مییابد.
تجویز بیوتین بمقدار زیاد (دیالیز) و بیماریهای مزمن کلیه می توانند سبب تشخیص غیر اختصاصی تروپونین شوند.
Tryptic Activity of Feces آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:
- تشخیص اختلالات پانکراس(پانکرآتیت مزمن)
- احتمال فیبروز کیستیک پانکراس در کودکان
نوع و حجم نمونه:2 گرم مدفوع تازه
متد:Semi Quantitative
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:از این تست بعنوان غربالگری فیبروز کیستیک پانکرآس استفاده می شود.
در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش بکار گیری تستهای تایید کننده دیگر الزامی است.
TSH آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تست غربالگری در تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید
- کنترل روند درمان اختلالات عملکرد تیروئید
- بررسی هیپوپرولاکتینمی
- بررسی هیپرکلسترینمی
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:به جواب آزمايش مراجعه شود
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- هیپوتیروئیدیسم
(بعلل مختلف)
کاهش در:
- Graves disease
- Toxic nodular goiter
- بالا بودن میزان ید در بدن (iodine contrast/CT scan)
- مصرف برخی داروها نظیر کورتیکوئید ها/استروئیدها، دوپامین ، برخی داروهای شیمی درمانی ، مورفین و غیره....
Two glasstests-first portion+middle portion
متد:Wet mount+ Culture
UBC آماده سازی بیمار: - از ادرار صبحگاهی استفاده نشود
- از نمونه های ادرار که جهت تشخیص عفونت گرفته شده اند استفاده نشود.
- از مواد نگهدارنده استفاده نشود
- نمونه مناسب mid-stream urine است.
کاربرد بالینی: - تست کیفی آنالیز Cytokeratin 8 و Cytokeratin18در نمونه ادرار
جهت تشخیص وچک برگشت بیماری UBC
نوع و حجم نمونه:Urine Random 1 ml
متد:Rapid test, qualitative
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:از تست UBC نمی توان بعنوان تست غربالگری سرطان استفاده کرد..
نتایج مثبت کاذب ممکن است در رابطه با عمل جراحی مجاری ادرار ، عفونت مجاری ادرار
، سنگ مجاری ادرار و طی دوران حاملگی مشاهده شود.
Umblicus Swabمتد:Direct Smear+ Culture
Unstable Hgb, Qualitativeآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص آنمی همولیتیک ناشی از Unstable Hgb. این نوع هموگلوبین ها
در داخل گلبولهای قرمز رسوب کرده که بعنوان Heinz bodies مشخص می شوند.
تا بحال بیش از 200 نوع از Unstable Hgb شناخته شده اند که حدود 50%
از آنها سبب بروز علائم بالینی می شوند شایعترین آنها Hb Köln است .
نوع و حجم نمونه:3 میلی لیتر خون تام + EDTA
متد:Heat & Isopropanol test
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Urea clearance urine 24hمتد:Calculation
Urea, serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص وکنترل روند نارسائی مزمن کلیه و در بیماران تحت درمان دیالیز
نوع و حجم نمونه: 0.5 میلی لیتر سرم
متد:photometry-ureas UV
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:میزان اوره در خون وابسته به میزان تولید آن و GFR است. در سنین بالا و مصرف زیاد مواد
پروتئینی ممکن است که میزان اوره در خون افزایش پیدا نماید .
Urea, urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص و کنترل روند نارسائی کلیه
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته و ادرار رندوم
متد:photometry-ureas UV
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:میزان اوره دفع شده وابسته به جذب مجدد توبولی و GFR است.
Ureaplasma urealyticumمتد:Culture
Urethral Dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
Urethral Discharge for candidaمتد:Direct Smear+ Culture
Urethral Discharge for Gardenerellaمتد:Direct Smear+ Culture
Urethral Discharge for GCمتد:Direct Smear+ Culture
Urethral Discharge for Listeriaمتد:Direct Smear+ Culture
Urethral Discharge for mycoplasmaمتد:Culture
Urethral Discharge for Ureaplasmaمتد:Culture
Urine after Prostatic massage -AP متد:Culture
Urine after Prostatic massagefor candida - APمتد:UA/UC
Urine after Prostatic massagefor GC-APمتد:UA/UC
Urine after Prostatic massage(AP) for G.vaginalisمتد:UA/UC
Urine after Prostatic massage(AP) for mycoplasmaمتد:Culture
Urine after Prostatic massage(AP)for ureaplasma متد:Culture
Uric Acid, serumآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تست غربالگری متابولیسم ، تشخیص و کنترل روند بیماری نقرس .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:photometry-Uricase
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش:
- افزایش تولید و یا کاهش دفع از طریق کلیه ها
- علل ژنتیکی
- بیماریهای myelo/lymphoproliferative
- پسوریازیس
- کمبود glucose -6-phosphatase
- نارسائی کلیه
- دیابت
- پرفشاری خون
- مسمومیت با سرب
- کم کاری تیروئید
- پرکاری پاراتیروئید
- سارکوئیدوز
- شیمی درمانی
افزایش ثانویه:
- تغذیه سرشار از پروتئین (purin)
- الکلیسم
- کار سخت بدنی
Uric Acid,urine
(Random and 24 h)
آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:- آزمایش تکمیلی در موارد غیر طبیعی بودن اسید اوریک در سرم
- سنگ مجاری ادرار
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار24 ساعته و ادرار رندوم
متد:photometry-Uricase
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: افزایش دفع اسید اوریک در ادرار ریسک ایجاد سنگ کلیه را بالا می برد.
Urinalysis -middle portionمتد:Wet mount
Urinalysis +Urine culture-middle portionمتد:Wet mount+ Culture
Urine Analysisمتد:ميكروسكوپيTest strip+ wet mount
Urine Bileمتد: Test strip و روش شيميايي
Urine Culturewithout UAمتد:Culture
Urine for Mycoplasmaمتد: Culture
Urine for Ureaplasmaمتد: Culture
Urine Glucoseمتد: Test strip
Urine Hemosiderinآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تست غربلگری در تشخیص آنمی همولیتیک مزمن یا آنمی همولیتیک حاد .
گرانولهای هموزیدرین حدود 2 تا 5 روز پس از واقعه همولیز حاد ظاهر می شوند.
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار تازه رندوم
متد:Staining
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:در موارد مثبت لازمست که به موارد زیر توجه شود:
- اندازه گیری آهن
- ترانس فرین
- فریتین
- LDH
- رتیکولوست ها
تشخیص افتراقی : هموکروماتوز
Urine keton-Aceton متد:Test strip
Urine MelaninAmmoniacal Silver Nitrate
Urine Norepinephrine-Noradrenalineآماده سازی بیمار: - داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
کاربرد بالینی: - تومورهای سیستم sympatho-adrenal
- وروبلاستوم
- پرفشاری خون مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:ادرار 24 ساعته
متد:EIA
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فئوکروموسیتوم
Urine PHمتد: Test strip
Urine prior to Prostatic massage-PPمتد: UA/UC
Urine prior to Prostatic
massage- pp- for candida
متد: UA/UC
Urine prior to Prostatic
massage- pp- for GC
متد: UA/UC
Urine prior to Prostatic
massage-pp-for G-Vaginalis
متد:UA/UC
Urine prior to Prostatic
massage-pp-for mycoplasma
متد:Culture
Urine prior to Prostatic
massage-pp-for ureaplasma
متد:Culture
Urine Proteinمتد: cobas 6000+ روش اسپكتروفوتومتری + SSA-Sulfu salicylic Acid
Urine Protein Electrophoresis آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: تشخیص و تشخیص افتراقی پروتئین اوری های prerenel, renal و postrenal
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:Micro capillary
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Urine protein immunotyping آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - Bence-Jones-Proteinuria
- احتمال پاراپروتئین اوری (گاموپاتی مونوکلونال/ پلاسموسیتوما)
- بررسی پروتئین اوری نامشخص
نوع و حجم نمونه:20 میلی لیتر ادرار 24 ساعته
متد:Micro capillary
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Urine schistosoma متد:wet mount-Sediment
Urine sugar chromatography آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی:تشخیص فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز، ساکاروز، سوکروز و لاکتوز در ادرار
نوع و حجم نمونه:10 میلی لیتر ادرار رندوم
متد:TLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Vaginal cuffمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal cuff For Gardenerellaمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal cuff for GC متد:Direct Smear+ Culture
Vaginal cuff for Listeriaمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal cuff for Mycoplasmaمتد:Culture
Vaginal cuff for ureaplasmaمتد:Culture
Vaginal Dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal Discharge cuff for candida متد:Direct Smear+ Culture
Vaginal Discharge for candida-monilia متد:Direct Smear+ Culture
Vaginal Discharge for Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal Discharge for GCمتد:Direct Smear+ Culture
Vaginal Discharge for Mycoplasmaمتد:Culture
Vaginal Discharge for Ureaplasmaمتد:Culture
Vaginal Discharge for Listeriaمتد:Culture
Vaginal PHمتد:Culture
Valproic Acidآماده سازی بیمار: - اندازه گیریpeak concentration : حدود 1تا 4 ( 8- )ساعت پس از صرف دارو
- اندازه گیری trough concentration : قبل از صرف دارو
کاربرد بالینی: - طول نیمه عمر دفع Valproic Acidحدود 10تا 16 ساعت است.
- زمان لازم جهت رسیدن به steady state حدود 2 تا 4 ساعت است
- بیماریهای مزمن کبدی در متابولیسم دارو اثر گذارند.
- از این تست بمنظور سازگاری بیمار
(patient compliance) استفاده می شود.
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Fluorescence polarization
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Vibirio choleraeمتد:Wet mount+ Direct smear culture
Vincent anginaمتد:Direct smear
Vitamin Aآماده سازی بیمار:نمونه گیری در حالت ناشتا
کاربرد بالینی:کمبود ویتامین A در رابطه بااختلالات هضم و جذب، بخصوص در موارد اختلالات سازگاری چشم
با تاریکی، هیپرکراتوز، ریزش موی سر و یا آتروفی بافت مخاطی و بررسی علل هیپرکالسمی
نوع و حجم نمونه:یک میلی لیتر سرم
متد:HPLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:افزایش در درمان آکنه توسط داروهای محتوی رتینول،
کاهش در اختلالات هضم و جذب روده، بیماری کرون و سلیاک و پانکرآتیت مزمن
Vitamin B12آماده سازی بیمار:قبل از اندازه گیری حد اقل به مدت چند هفته از ویتامین B12 استفاده نشده باشد.
کاربرد بالینی:احتمال کمبود ویتامین B12 در موارد :
- گاستریت مزمن آتروفیک
- پس از برداشتن معده و یا بخشی از معده
- علائم عصبی- روانی
- بیماریهای بخش ترمینال ایلئوم نظیر بیماری کرون، کولیتیس،عفونت ، سلیاک و بر داشتن بخشی از ایلئوم
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:ECL
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
Vitamin Dبه 1.25OH ویتامین D و 25OH ویتامین D مراجعه شود.
Vitamin Eآماده سازی بیمار:نمونه گیری در حالت ناشتا
کاربرد بالینی:کمبود ویتامین E در رابطه با بیماریهای التهابی روده، اختلالات استرس اکسیدائی
نوع و حجم نمونه:یک میلی لیتر سرم
متد:HPLC
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیر:کمبود ویتامین A در بیماریهای پانکرآس و اختلالات کبدی- صفراوی مشاهده می شود.
VLDLمتد:Calculation
VMAآماده سازی بیمار: - در صورت امکان و با نظر پزشک معالج یک هفته قبل از آزمایش داروها قطع شوند.
- از24 ساعت قبل تا پایان زمان جمع آوری ادرار از خوردن موز، شکلات، مركبات، چای
پررنگ وقهوه، آناناس، نوشابه گازدار،کیوی،گردو، بستني و شيريني که محتوي وانيل مي باشد
واز سيگار کشيدن ، مصرف استامینوفن و فعالیت بدنی شدید خودداري نمائيد
کاربرد بالینی: - تومورهای سیستم سمپاتو-آدرنال، نوروبلاستوم ، پرفشاری خون مقاوم به درمان
نوع و حجم نمونه:5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته
متد:Ion exchange Resin
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوم
- پرفشاری خون
- هیپوگلیسمی
Vulve-External genitalia متد:Direct Smear+ Culture
Vulve for candida-moniliaمتد:Direct Smear+ Culture
Vulve for Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
Vulve for GCمتد:Direct Smear+ Culture
Vulve for Mycoplasmaمتد:Culture
Vulve for Ureaplasmaمتد:Culture
VZV ( DNA ), Qualitativeآماده سازی بیمار: - دوره کمون بیماری حدود 8 تا 21 روز است .
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎2-8°c. نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد.
در مورد نمونه های CSF ، تا 8 ساعت در دمای محیط، تا 72 ساعت در دمای ‎2-8°c
- در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
کاربرد بالینی: - تشخیص VZV در رابطه با ضایعات پوستی ( راش) نامشخص و احتمال عفونت VZV
- ویروس مولد بیماری آبله مرغان- زونا (واریسلا زوستر) از خانواده هرپس ویروسها می باشد.
- عفونت اولیه با VZV می‏تواند در جنین ، افراد با نقص ایمنی، کودکانی که تحت درمان سرطان هستند،
به دنبال پیوند عضو کشنده بوده و یا عوارضی از قبیل پنومونیت، میوکاردیت، کاردیومیوپاتی، میلیت،
واسکولوپاتی و مننگوانسفالیت را بدنبال داشته باشد.
نوع و حجم نمونه: بنا به نیاز:
- یک میلی لیتر مایع نخاع
-3 میلی لیتر خون EDTA
- swab
متد:Real-Time PCR
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:تشخیص VZV-DNA عفونت VZV را تایید میکند و می تواند در بررسی روند بیماری و تفسیر
شرایط بیمار و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
Water sugar test آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - علائم بیماری PNH-paronysmal hemoglobinuria
- آنمی بدون علت معلوم
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر خون تام با ضد انعقاد سیترات سدیم در لوله استاندارد
متد:Hemolysis
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتیجه غیر طبیعی بیماری PNH را تایید میکند
- آنمی های اتوایمون و لوسمی ممکن است که سبب نتایج مثبت کاذب گردند.
Wet mount
( سدیمان ادراری )
متد: رسوب سانتریفیوژ شده
Whiff test KOH test - Odor testمتد:Direct
Widal Agglutination Test آماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - تشخیص بیماری حصبه و شبه حصبه
- تب های تیفوئیدی
(تب روده)
- سپتی سمی و عفونت خونی
- مسمومیت های غذائی
نوع و حجم نمونه:1 میلی لیتر سرم
متد:Silde & Tube Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:باسیلهای تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از اینکه تست ویدال مثبت شود
به ترتیب از خون، مدفوع و سپس ادرار جدا کرد.
به تدریج که تیتر آنتی بادی بالا می رود کشتهای مثبت میکروب نیز کمتر می شوند.
طبق آمار گزارش شده تنها ۵۰درصد از بیمارانی که مبتلا به تب روده ای می شوند
آزمایش ویدال آنها یک هفته پس از ورود میکروب به بدن مثبت می شود ،
در صورتی که چهار هفته بعد، ۹۰تا ۹۵درصد بیماران آزمایش ویدال آنها مثبت خواهد شد.
Wright Agglutination Testآماده سازی بیمار: - زمان کمون بیماری حدود 2 تا 3 هفته است.
کاربرد بالینی: - تشخیص تب مالت( بروسلوز)
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم
متد:Silde & Tube Agglutination
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر: - نتیجه منفی تست تماس با باکتری عامل بروسلوز را نفی می کند.
باید توجه داشت که این تست ممکن است که بیماری را در مراحل اولیه تشخیص ندهد. از این رو تکرار تست پس از 10 رور تا 3 هفته مفید است.
- محدوده ارزش نرمال ممکن است از آزمایشگاه به آزمایشگاه متفاوت باشد .
Zincآماده سازی بیمار:ندارد
کاربرد بالینی: - بررسی متابولیسم روی، بخصوص موارد کمبود آن
مثلا دیر کرد بهبود زخم، Acrodermatitis enteropathica و ضعف ایمنی بعلل نا مشخص .
نوع و حجم نمونه:0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز
متد:Photometry
ارزشهای طبیعی:به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسیر:کاهش در:
- اختلال در جذب ( M. Crohn, Colitis ulcerosa, coeliac disease ، بیماریهای مزمن کبد، الکلیسم)،
هدر رفتن روی (نارسائی کلیه، دیابت، سوختگی های شدید، استفاده زیاد از مسهل، اسهال) .
افزایش در :
- در رابطه با مشاغل خاص نظیر شیشه گری، باطری سازی، تولید سموم آفات و ضد حشرات و ضد قارچ .