ناشتائی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ناشتائی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ناشتائی

  • نمونه گيری ، خصوصا بمنظور ارزيابی روند تغييرات يک پارامتر ، بايد همواره در يک زمان خاص   ( معمولا 7 تا 8 صبح) صورت گيرد. آخرين وعده غذا بايد شب قبل ودر ساعت 19 ميل شود. نوشيدن آب بلا مانع است . خوردن دارو در وعده صبحگاهی بهتر است که در صورت امکان پس از نمونه گيری صورت گيرد.