نتایج کنترل کیفی خارجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نتایج کنترل کیفی خارجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نتایج کنترل کیفی خارجی

کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی (EQA)  

RANDOX INTERNATIONAL QUALITY ASSESSMEN

 

نتایج کنترل کیفی خارجی گواهی شرکت در کنترل کیفی خارجی

 

بیوشیمی

 

بیوشیمی 2017

بیوشیمی 2018-1

Hgb A1C 2018

هماتولوژی هماتولوژی 2017

هماتولوژی 2018

ایمنواسی(اندوکرینولوژی)

 

                       ایمنواسی(اندوکرینولوژی) 2017

ایمنواسی(اندوکرینولوژی)2018

بیوشیمی ادرار 1+2 بیوشیمی ادرار2017

بیوشیمی ادرار2018-1

بیوشیمی ادرار2018-2

پانل تستهای غربالگری سه ماهه اول بارداری تستهای غربالگری سه ماهه اول بارداری
گازهای خونی گازهای خونی