نتایج کنترل کیفی خارجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نتایج کنترل کیفی خارجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نتایج کنترل کیفی خارجی

گواهی شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی در لینک های زیر قابل مشاهده می باشند.

لینک 1      لینک 2      لینک 3

لینک 4      لینک 5

 

نتایج آماری دوره ها:

بیوشیمی 1بیوشیمی 2بیوشیمی 3بیوشیمی 4

هورمون شناسی1هورمون شناسی 2هورمون شناسی 3هورمون شناسی 4

هماتولوژی 1

ادرار1ادرار2ادرار3

ادرار1 ادرار2ادرار3

ادرار 1ادرار2ادرار3

ادرار1 ادرار2ادرار3