نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

  • حدود 5 cc ادرار تازه غير ناشتا از بيمار گرفته و حداکثر تا يک ساعت به آزمايشگاه ارسال نمائيد.