نمونه برداری جهت آزمايش PSA - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه برداری جهت آزمايش PSA - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه برداری جهت آزمايش PSA

  • در موارديکه معاينه پروستات انجام شده باشد بايد اين آزمايش راحد اقل يک هفته به تعويق انداخت .
  • حد اقل بايد 48 ساعت از آخرين انزال گذشته باشد .
  • تا 48 ساعت قبل از آزمايش از پياده روی های طولانی ودوچرخه سواری پرهيزکنيد .