نمونه برداری جهت تست های داروئی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه برداری جهت تست های داروئی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه برداری جهت تست های داروئی

  • نمونه برداری بايددر شرايط درمان ممتد و دوزاژ ثابت انجام شود .

بر اساس سئوال بالينی ، نمونه گيری در شرايط حداکثر غلظت دارو در سرم و/يا بلافاصله قبل از خوردن دوز بعدی ( حد اقل غلظت دارو در سرم ) صورت ميگيرد . در اين رابطه لطفا با پزشک خود مشورت نمائيد .