نمونه خون برای آزمایش Renin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه خون برای آزمایش Renin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه خون برای آزمایش Renin

۴cc – خون تازه را در لوله های EDTA ریخته و لوله ها را چند بار سر و ته کرده تا با محلول داخل آن مخلوط شود و نمونه لخته نگردد.

  • نمونه در کنار کیسه یخ سریعا به آزمایشگاه ارسال شود.
  • لوله ها قبل از نمونه گیری نیم ساعت در زیر جایخی یخچال نگهداری شود.

شرایط بیمار جهت نمونه برداری :

  • نمونه خوابیده ( Supine ) : زمانی است که پس از خواب شب بیمار هنوز از رختخواب پایین نیامده یا لااقل ۲ ساعت کامل در وضعیت خوابیده باشد.
  • نمونه ایستاده ( Upright ) : زمانی است که بیمار لااقل ۲ ساعت در وضعیت ایستاده در حال فعالیت قرار گرفته باشد.