نمونه گيری ادرار جهت آزمايش پور فيرين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری ادرار جهت آزمايش پور فيرين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری ادرار جهت آزمايش پور فيرين

  • ادرار صبحگاهي يا ادراري که در طول روز ،بدون مصرف زياد مايعات در داخل مثانه جمع آوري گردد، قابل استفاده مي باشد.
  • ادرار تازه بايد در داخل ظرف تيره رنگ (ادرار نبايد نور ببيند) که آزمايشگاهدر اختيار قرار ميدهد،گرفته شود .
  • حجم ادرار نبايد از 30 cc کمتر باشد.
  • نمونه ادرار بايد سريعا به بخش شيمي تحويل داده شود.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی ظرف ادرار درج شده باشد.