نمونه گيری ادرار جهت آزمايش RBC ديسمورفيک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری ادرار جهت آزمايش RBC ديسمورفيک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری ادرار جهت آزمايش RBC ديسمورفيک

  • بيمار بايد بعد از بيدار شدن از خواب، اولين نمونه ادرار صبحگاهي خود را کاملا تخليه و دور بريزد .
  • سپس دومين ادرار صبحگاهي خود را در ظرف استريل داده شده تخليه نمايد و نمونه فورا به آزمايشگاه تحويل دهد .
  • نمونه فوق بايد تازه باشد.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی ظرف ادرار درج شده باشد.