نمونه گیری برای آزمایشهای PCR - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گیری برای آزمایشهای PCR - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گیری برای آزمایشهای PCR

توضیحات علامت اختصاری روی لیبل نوع نمونه مورد نیاز علامت اختصاری تست نوع تست کد
۲ mL PCR(EDTA)1 EDTA-Blood HBV HBV Qualitative ۹۰۱
۲ mL PCR(EDTA)1 EDTA-Blood HBV (Q) HBV Quantitative ۹۰۸
۲ mL PCR(EDTA)1 EDTA-Blood HCV HCV Qualitative ۹۰۳
۲ mL PCR(EDTA)1 EDTA-Blood HCV (Q) HCV Quantitative ۹۰۹
۲ mL PCR(EDTA)1 EDTA-Blood HCV Gen HCV Genotyping ۹۰۳۱
۲ mL PCR(EDTA)2 EDTA-Blood HIV-1 HIV-1 Qualitative ۹۱۰۲
۲ mL PCR(EDTA)2 EDTA-Blood HIV-1 (Q) HIV-1 Quantitative ۹۱۰
۲ mL PCR(EDTA)9 EDTA-Blood CMV DNA CMV Qualitative ۹۰۲۲
در مورد خانمهایی که باکره نمی باشند به تعداد ۲ برس PCR (Cer.Bru)×۱, ×۲ Cervical Brush CMV DNA ۹۰۲۴
در مورد خانمهایی که باردار می باشند به تعداد ۳ سواببه هیچ عنوان اسپاکولوم استفاده نشود. PCR (Vag.Swab) Vaginal swab CMV DNA ۹۰۲۳
نمونه ارسالی PCR (CSF) CSF CMV DNA ۹۰۲۵
نمونه اسپرم- در صورت ذکر در نسخه- میزان جمع آوری شده در یک بار انزال- انتقال سریع به بخش PCR (Semen) Semen CMV DNA ۹۰۲
نمونه اول ادرار – انتقال سریع به بخش PCR ( FDU ) FDU CMV DNA ۹۰۲۷
نمونه خلط PCR ( Sputum ) Sputum CMV DNA ۹۰۲۸
۲ mL PCR(EDTA)9 EDTA-Blood CMV DNA (Q) CMV Quantitative ۹۰۲۱
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF CMV DNA(Q) ۹۰۲۶
۲ mL PCR(EDTA)9 EDTA-Blood HSV(1-2) DNA  HSV1/2 Qualitative

 

 

 

 

 

 

ادامه

HSV1/2 Qualitative

 

۸۹۹۴
در مورد خانمهایی که باکره نمی باشند به تعداد ۲ برس PCR(Cer.Bru)×۱, ×۲ Cervical Brush HSV(1-2) DNA ۸۹۹
در مورد خانمهایی که باردار می باشند به تعداد ۳ سواببه هیچ عنوان اسپاکولوم استفاده نشود. PCR(Vag.Swab) Vaginal swab HSV(1-2) DNA ۸۹۹۱
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF HSV(1-2) DNA ۸۹۹۲
برداشت از ترشحات زخم به تعداد ۳ سواب با آغشته کردن سواب به محلول ۱X PBS PCR(Ves.Swab) Vesicle Fluid Swab HSV(1-2) DNA ۸۸۹۱۰
سواب از مجرای ادراری – تناسلی آقایان در صورت درخواست پزشک به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول۱X PBS PCR(Swa.Ureth) Swab of Urethra HSV(1-2) DNA ۸۸۹۹
در مورد خانمهای باکره، برداشت از ترشحات تبخال تناسلی به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Swa.Vulva) Swab of Vulva HSV(1-2) DNA ۸۸۹۷
در صورت درخواست پزشک – برداشت ترشحات زخم در ناحیه مقعد به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Anal.Swab) Anal Swab HSV(1-2) DNA ۸۸۹۸
در صورت درخواست پزشک برداشت از حفره دهانی، ضایعات لب و دهان و بزاق به تعداد ۳ عدد سواب PCR ( Saliva ) Saliva / Buccal swab HSV(1-2) DNA ۸۹۹۹
۲ mL PCR(EDTA)9 EDTA-Blood HSV(1-2) DNA (Q) HSV1/2 Quantitative ۸۹۹۳
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF HSV(1-2) DNA(Q) ۸۹۹۵
در مورد خانمهایی که باکره نمی باشند به تعداد ۲ برس PCR(Cer.Bru)×۱, ×۲ Cervical Brush HPV Typing   

 

HPV Typing (High Risk Types : 16, 18, 31, 45, 52)

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه

HPV Typing

(High Risk Types)

 

۹۷۶۷
در مورد خانمهایی که رحم آنها برداشته شده است مورد تعداد ۳ سواب PCR(Cer.Vag.Swab) Cervico-Vaginal Swab HPV Typing ۹۷۶۶
در مورد خانمهای باکره و در صورت درخواست پزشک- به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS از ناحیه ولوا  PCR(Swa.Vulva) Swab of Vulva HPV Typing ۹۷۶۵
در مورد خانمهایی که باردار می باشند به تعداد ۳ سواببه هیچ عنوان اسپاکولوم استفاده نشود. (Vag.Swab) Vaginal Swab HPV Typing +
در صورت درخواست پزشک جهت برداشت از ضایعات زگیلی- به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Swa.Cond) Swab of Condyloma HPV Typing ۹۷۶۱
در صورت درخواست پزشک برداشت از ضایعات زگیلی در ناحیه مقعد به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Anal.Swab) Anal Swab HPV Typing ۹۷۶۴
سواب از مجرای ادراری-تناسلی آقایان در صورت درخواست پزشک- به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Swa.Ureth) Swab of Urethra HPV Typing ۹۷۶۳
نمونه اسپرم- در صورت ذکر در نسخه- میزان جمع آوری شده در یک بار انزال- انتقال سریع به بخش PCR(Semen) Semen HPV Typing ۹۷۶۲
نمونه ارسالی  PCR(Liquid) Liquid based medium HPV Typing ۹۷۶
۲ mL PCR(EDTA)8 EDTA-Blood EBV DNA EBV Qualitative ۸۹۸
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF EBV DNA ۸۹۸۱
۲ mL PCR(EDTA)9 EDTA-Blood Enterovirus RNA Enterovirus Qualitative ۹۷۸۱
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF Enterovirus RNA ۹۷۸
۲ mL PCR(EDTA)8 EDTA-Blood VZV DNA VZV Qualitative ۹۰۰۱
نمونه ارسالی PCR(CSF) CSF VZV DNA ۹۰۰۲
برداشت از ترشحات زخم به تعداد ۳ سواب – در صورت ذکر در نسخه پزشک PCR(Ves.Swab) Vesicle Fluid Swab VZV DNA ۹۰۰
نمونه ارسالی PCR(Amnion) Amniotic Fluid VZV DNA ۹۰۰۳
نمونه اول ادرار – انتقال سریع به بخش PCR(FDU) FDU Chlamydia trachomatis   

 

Chlamydia trachomatis

Qualitative

 

 

۹۵۴
در مورد خانمهایی که باکره نمی باشند و در صورت درخواست پزشک- به تعداد ۳ سواب PCR(Cer.Swab) Cervical Swab Chlamydia trachomatis ۹۵۴۱
در مورد خانمهای باکره و در صورت درخواست پزشک- به تعداد ۳ سواب PCR(Vag.Swab) Vaginal Swab Chlamydia trachomatis ۹۵۴۲
سواب از مجرای ادراری-تناسلی آقایان در صورت درخواست پزشک- به تعداد ۳ سواب آغشته به محلول ۱X PBS PCR(Swa.Ureth) Swab of Urethra Chlamydia trachomatis ۹۵۴۳
نمونه اسپرم- در صورت ذکر در نسخه- میزان جمع آوری شده در یک بار انزال- انتقال سریع به بخش PCR ( Semen ) Semen Chlamydia trachomatis ۹۵۴۴
۲ mL PCR(EDTA)6 EDTA-Blood Factor V Leiden Factor V Leiden (G1691A) ۹۵۱
۲ mL PCR(EDTA)6 EDTA-Blood MTHFR MTHFR (C677T) ۹۵۲
۲ mL PCR(EDTA)6 EDTA-Blood Prothrombin Prothrombin (G20210A) ۹۵۳
۲ mL PCR(EDTA)7 ×۱, ×۲ EDTA-Blood JAK2 JAK2(V617F) Qualitative ۹۶۳
۵ mL PCR(EDTA)3 ×۱, ×۲ EDTA-Blood BCR-ABL BCR-ABL fusion (Philadelphia chromosome) Qualitative ۹۷۰
۵ mL PCR(EDTA)3 ×۱, ×۲ EDTA-Blood BCR-ABL BCR-ABL fusion (Philadelphia chromosome) Quantitative ۹۷۱
۵ mL PCR(EDTA)4 ×۱, ×۲ EDTA-Blood PML-RARα PML-RARα fusion Qualitative  ۹۷۲
۵ mL PCR(EDTA)4 ×۱, ×۲ EDTA-Blood PML-RARα PML-RARα fusion     Quantitative ۹۷۳
۵ mL PCR(EDTA)5 ×۱, ×۲ EDTA-Blood FLT3 FLT3 ۹۷۹