نمونه گيری برای تست اوروبيلی نوژن - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری برای تست اوروبيلی نوژن - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری برای تست اوروبيلی نوژن

  • ساعت 12 ظهر ناهار ميل نماييد.
  • راس ساعت 2 بعدازظهر کليه ادرار خود را تخليه نموده و دور بريزيد.
  • از ساعت 2 الي 4 بعدازظهر تمامي ادرار خود را در ظرف داده شده جمع آوري کرده و فورا نمونه را به آزمايشگاه تحويل دهيد. (قبل از ساعت 5 بعدازظهر)
  • نمونه فوق بايد تازه باشد.