نمونه گيری جهت آزمايش اسيد لاکتيک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری جهت آزمايش اسيد لاکتيک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری جهت آزمايش اسيد لاکتيک

  • بيمار از 2 ساعت قبل از خونگيری در حالت استراحت کامل باشد و در زمان نمونه گيری حتی الامکان از تورنيکت برای خونگيری استفاده نگردد و در صورت لزوم بلافاصله با آمدن خون بازگردد.
  • در لوله مخصوص اسيد لاکتيک (حاویNatrium fluoride ) تا خط نشانه خون ريخته و لوله را به آرامی چند بار سر و ته نمائيد تا خون لخته نشود .
  • سپس لوله را سانتريفيوژ کرده و پلاسمای آن را به لوله مخصوص پلاسما منتقل نمائيد.
  • در لوله را کاملا بسته و در کنار يخ فورا به آزمايشگاه ارسال و تحويل دهيد.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی لوله پلاسما درج شده باشد.