نمونه گيری جهت آزمايش هوموسيستئين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری جهت آزمايش هوموسيستئين - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری جهت آزمايش هوموسيستئين

  • نمونه مورد نياز 0 cc خون لخته می باشد.
  • نمونه بايد بلافاصله بعد از نمونه گيری در کنار يخ ( مستقيما در تماس با يخ نباشد ) قرار گرفته و در کمتر از يک ساعت به آزمايشگاه ارسال شود.