نمونه گيری جهت آزمايش ACTH - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری جهت آزمايش ACTH - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری جهت آزمايش ACTH

  • نمونه برداری راس ساعت 8 صبح صورت بگيرد.
  • 4cc خون تازه را در لوله حاوی EDTA با درب بنفش ناشتا گرفته شود. لوله را چند بار سر و ته کنيد تا با محلول داخل لوله مخلوط شده و لخته نشود.
  • نمونه را هرچه سريعتر در کنار يخ به آزمايشگاه ارسال نمائيد.

لوله فوق را نيم ساعت قبل از خونگيری در زير جا يخی يخچال قرار دهيد.