نمونه گيری خون جهت آزمايش آلدوسترون - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری خون جهت آزمايش آلدوسترون - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری خون جهت آزمايش آلدوسترون

  • 4cc نمونه در لوله لخته ريخته شود.
  • نمونه ها هر چه سريعتر در مجاورت يخ به آزمايشگاه ارسال گردد.
  • لوله ها قبل از نمونه گيری نيم ساعت در زير جايخی يخچال نگهداری شود.

شرايط بيمار جهت نمونه برداری :

  • نمونه خوابيده ( Supine ) : زمانی است که پس از خواب شب بيمار هنوز از رختخواب پايين نيامده يا لااقل 2 ساعت کامل در وضعيت خوابيده باشد.
  • نمونه ايستاده ( Upright ) : زمانی است که بيمار لااقل 2 ساعت در وضعيت ايستاده در حال فعاليت قرار گرفته باشد .