نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین

  • در لوله ارسالی ژل دار تا خط نشانه ( حدود ۱۰ cc ) خون ریخته و بلافاصله لوله را به مدت یک ساعت در بن ماری ۳۷°c قرار دهید.
  • سپس لوله را سانتریفوژ کرده و بلافاصله سرم را جدا و در لوله ای جداگانه ریخته و فورا به آزمایشگاه تحویل دهید.
  • توجه نمائید که مشخصات بیمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاریخ تولد و بار کد بر روی لوله سرم درج شده باشد.