نمونه گيری خون و ادرار برای آزمايش اسيدهای آمينه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری خون و ادرار برای آزمايش اسيدهای آمينه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری خون و ادرار برای آزمايش اسيدهای آمينه

  • نمونه بايد در حالت ناشتا گرفته شود. زمان ناشتايی برای نوزادان و اطفال شيرخوار به اندازه فواصل بين شيردهی است.
  • اسيدهای آمينه خون : در لوله مخصوص حاوی ضد انعقاد هپارين با درب سبز رنگ تا خط نشانه ( حدود 3 cc ) خون ريخته و لوله را چند بار به آرامی سر و ته نمائيد تا خون لخته نشود، سپس در لوله را بسته و حداکثر تا 2 ساعت به آزمايشگاه ارسال نمائيد. در صورت عدم امکان ارسال تا 2 ساعت پلاسما جدا گرديده و پلاسمای جدا شده را در لوله مخصوص پلاسما ريخته روی يخ به آزمايشگاه ارسال شود.
  • اسيدهای آمينه ادرار : حدود 5 cc ادرار تازه که در زمان ناشتا بودن بيمار جمع آوری شده و حداکثر تا 2 ساعت به آزمايشگاه ارسال نمائيد.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی ظرف ادرار و پلاسما درج شده باشد.