نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا 2hpp - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا 2hpp - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا 2hpp

  • بيماران مبتلا به ديابت : بيمار به اندازه معمول روزانه صبحانه ميل کرده و داروي ديابت (که از طرف پزشک معالج تجويز گرديده است) را طبق عادت روزانه مصرف کند و در پايان غذا، ساعت را يادداشت کرده و دقيقا دو ساعت پس از غذا جهت نمونه گيري مراجعه کند. توجه شود که مصرف غذا نبايد بيش از 15 دقيقه طول بکشد.
  • بيماران غير ديابتيک (کساني که سابقه قند ندارند) : بيمار صبحانه کامل و غني از مواد قندي مصرف نمايد و در پايان غذا، ساعت را يادداشت کرده و دقيقا دو ساعت پس از غذا جهت نمونه گيري مراجعه مي کند.
  • از زمان خوردن غذا تا نمونه گيري ،(2 ساعت بعد ) ، از انجام فعاليت بدني ،کشيدن سيگار ، خوردن وآشاميدن(به جز آّب )خودداري گردد.