نوروميليت اپتيکا (Neuromyelitis Optica=NMO) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نوروميليت اپتيکا (Neuromyelitis Optica=NMO) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نوروميليت اپتيکا (Neuromyelitis Optica=NMO)

نوروميليت اپتيکا (Neuromyelitis Optica=NMO)

نوروميليت اپتيکا يک بيماری نادر التهابی اتوايمون همراه با ضايعات دميلينيتينگ است که عمدتاً عصب بينائی و نخاع شوکی (spinal cord) را مورد هجوم قرار ميدهد . آنتی ژن هدف در اين رابطه aquaporin 4 (AQP-4)receptor است .

تشخيص بيماری در درجه اول بالينی است . در برخی از موارد ممکن است که اين بيماری به اشتباه تحت عنوان ” فرم وخيم MS ” تفسير شود .

تشخيص آزمايشگاهی :

برای اين منظور تست ايمونوفلورسانس نيمه کمی (NMO-IgG(IIFT با حساسيت 78% و ويژگی99% تشخيص افتراقی NMO را از MS امکانپذير ميسازد .